Cinque Terre

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Tác giả : Nguyễn Viết Trung - Hoàng Hà
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem : 10682
PDF

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Bình luận