Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 958804
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2753: Đi Lầm Đường (2)

 • Chương 2754: Diệp Thiếu Dương Thật Giả (1)

 • Chương 2755: Diệp Thiếu Dương Thật Giả (2)

 • Chương 2756: Diệp Thiếu Dương Thật Giả (3)

 • Chương 2757: Lại Xông Hiên Viên (1)

 • Chương 2758: Lại Xông Hiên Viên (2)

 • Chương 2759: Lại Xông Hiên Viên (3)

 • Chương 2760: Hai Đạo Gặp Lại Một Đạo Vong (1)

 • Chương 2761: Hai Đạo Gặp Lại Một Đạo Vong (2)

 • Chương 2762: Hai Đạo Gặp Lại Một Đạo Vong (3)

 • Chương 2763: Đạo Thần Lựa Chọn (1)

 • Chương 2764: Đạo Thần Lựa Chọn (2)

 • Chương 2765: Đạo Thần Lựa Chọn (3)

 • Chương 2766: Tín Niệm Tà Thần (1)

 • Chương 2767: Tín Niệm Tà Thần (2)

 • Chương 2768: Đạo Thần Vĩnh Sinh (1)

 • Chương 2769: Đạo Thần Vĩnh Sinh (2)

 • Chương 2770: Đạo Thần Vĩnh Sinh (3)

 • Chương 2771: Đạo Thần Vĩnh Sinh (4)

 • Chương 2772: Nguyên Thần (1)

 • Chương 2773: Nguyên Thần (2)

 • Chương 2774: Trọng Sinh (1)

 • Chương 2775: Trọng Sinh (2)

 • Chương 2776: Trọng Sinh (3)

 • Chương 2777: Vận sức Chờ Phát Động (1)

 • Chương 2778: Vận sức Chờ Phát Động (2)

 • Chương 2779: Mưu Phản (1)

 • Chương 2780: Mưu Phản (2)

 • Chương 2781: Bắc Cung (1)

 • Chương 2782: Bắc Cung (2)

 • Chương 2783: Kéo Hoàng Đế Xuống Ngựa (1)

 • Chương 2784: Kéo Hoàng Đế Xuống Ngựa (2)

 • Chương 2785: Kéo hoàng đế xuống ngựa (3)

 • Chương 2786: Bắc Cung (1)

 • Chương 2787: Bắc Cung (2)

 • Chương 2788: Âm mưu thật lớn (1)

 • Chương 2789: Âm Mưu Thật Lớn (2)

 • Chương 2790: Quốc Vương Diễn Thuyết (1)

 • Chương 2791: Quốc Vương Diễn Thuyết (2)

 • Chương 2792: Quốc Vương Diễn Thuyết (3)

 • Chương 2793: Quốc Vương Diễn Thuyết (3)

 • Chương 2794: Kho Hàng Bí Mật (2)

 • Chương 2795: Vào Rọ (1)

 • Chương 2796: Vào Rọ (2)

 • Chương 2797: Kiếm Trận (1)

 • Chương 2798: Kiếm Trận (2)

 • Chương 2799: Kiếm Trận (3)

 • Chương 2800: Kiếm Trận (4)

 • Chương 2801: Tru Tâm (1)

 • Chương 2802: Tru Tâm (2)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận