Cinque Terre

Kinh Bát Nhã

Tác giả : Thích Thanh Từ
Thể Loại : Văn Hóa - Tôn Giáo
Lượt xem : 9889
PRC EPUB MOBI Đọc Online

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Thầy Thích Thanh Từ tụng
Bình luận