Cinque Terre

Bộ Luật Hình Sự

Tác giả : Bộ Tư Pháp
Thể Loại : Thư Viện Pháp Luật
Lượt xem : 51990
PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Phần thứ 1 - Những Quy Định Chung: Chương 1 - Điều Khoản Cơ Bản

 • Chương 2 - Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự

 • Chương 3 - Tội Phạm

 • Chương 4 - Những Trường Hợp Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

 • Chương 5 - Thời Hiệu Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự, Miễn Trách Nhiệm Hình Sự

 • Chương 6 - Hình Phạt

 • Chương 7 - Các Biện Pháp Tư Pháp

 • Chương 8 - Quyết Định Hình Phạt

 • Chương 9 - Thời Hiệu Thi Hành Bản Án, Miễn Chấp Hành Hình Phạt, Giảm Thời Hạn Chấp Hành Hình Phạt

 • Chương 10 - Xóa Án Tích

 • Chương 11 - Những Quy Định Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội

 • Chương 12 - Những Quy Định Đối Với Người Dưới 18 Tuổi Phạm Tội

 • Phần Thứ 2 - Các Tội Phạm: Chương 13 - Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia

 • Chương 14 - Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng, Sức Khỏe, Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người

 • Chương 15 - Các Tội Xâm Phạm Quyền Tự Do Của Con Người, Quyền Tự Do, Dân Chủ Của Công Dân

 • Chương 16 - Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu

 • Chương 17 - Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình

 • Chương 18 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế

 • Chương 19 - Các Tội Phạm Về Môi Trường

 • Chương 20 - Các Tội Phạm Về Ma Túy

 • Chương 21 - Các Tội Xâm Phạm An Toàn Công Cộng, Trật Tự Công Cộng

 • Chương 22 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính

 • Chương 23 - Các Tội Phạm Về Chức Vụ

 • Chương 24 - Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp

 • Chương 25 - Các Tội Xâm Phạm Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Và Trách Nhiệm Của Người Phối Thuộc Với Quân Đội Trong Chiến Đấu, Phục Vụ Chiến Đấu

 • Phần Thứ 3 - Điều Khoản Thi Hành

 • Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;...

  Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ.

  Bình luận