Cinque Terre

Bộ Luật Dân Sự

Tác giả : Quốc Hội Việt Nam
Thể Loại : Thư Viện Pháp Luật
Lượt xem : 51387
PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 - Nhiệm Vụ Và Hiệu Lực Của Bộ Luật Dân Sự

 • Chương 2 - Những Nguyên Tắc Cơ Bản

 • Chương 3 - Cá Nhân

 • Chương 4 - Pháp Nhân

 • Chương 5 - Hộ Gia Đình, Tổ Hợp Tác

 • Chương 6 - Giao Dịch Dân Sự

 • Chương 7 - Đại Diện

 • Chương 8 - Thời Hạn

 • Chương 9 - Thời Hiệu

 • Chương 10 - Tài Sản Và Quyền Sở Hữu, Những Quy Định Chung

 • Chương 11 - Các Loại Tài Sản

 • Chương 12 - Nội Dung Quyền Sở Hữu

 • Chương 13 - Các Hình Thức Sở Hữu

 • Chương 14 - Xác Lập, Chấm Dứt Quyền Sở Hữu

 • Chương 15 - Bảo Vệ Quyền Sở Hữu

 • Chương 16 - Những Quy Định Khác Về Quyền Sở Hữu

 • Chương 17 - Nghĩa Vụ Dân Sự Và Hợp Đồng Dân Sự - Những Quy Định Chung

 • Chương 18 - Hợp Đồng Dân Sự Thông Dụng

 • Chương 19 - Thực Hiện Công Việc Không Có Uỷ Quyền

 • Chương 20 - Nghĩa Vụ Hoàn Trả Do Chiếm Hữu, Sử Dụng Tài Sản, Được Lợi Về Tài Sản Không Có Căn Cứ Pháp Luật

 • Chương 21 - Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

 • Chương 22 - Thừa Kế - Những Quy Định Chung

 • Chương 23 - Thừa Kế Theo Di Chúc

 • Chương 24 - Thừa Kế Theo Pháp Luật

 • Chương 25 - Thanh Toán Và Phân Chia Di Sản

 • Chương 26 - Quy Định Về Chuyển Quyền Sử Dụng Đất - Những Quy Định Chung

 • Chương 27 - Hợp Đồng Chuyển Đổi Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 28 - Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 29 - Hợp Đồng Thuê, Thuê Lại Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 30 - Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 31 - Hợp Đồng Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 32 - Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 33 - Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất

 • Chương 34 - Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Và Chuyển Giao Công Nghệ - Quyền Tác Giả Và Quyền Liên Quan

 • Chương 35 - Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Và Quyền Đối Với Giống Cây Trồng

 • Chương 36 - Chuyển Giao Công Nghệ

 • Chương 37 - Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài

 • Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

  Bình luận