Vệ Sinh Yếu Quyết

Nước Uống


Một điều trọng yếu không quên

 

Vấn đề nước uống phải nên thế nào?

 

Chớ dùng nước ruộng nước ao

 

Nước hộ, nước vũng, nước nào cũng dơ

 

Chi bằng nước giếng nước mưa

 

Nước sông, nước suối cũng chưa an toàn

 

Cần thêm ngâm nước sát trùng

 

Chanh châu, Quán chúng, Hùng Hoàng, Nghể râm

 

Phèn chua lọc nước thêm trong

 

Ao từ, nước bẩn cũng không nên dùng

 

Nước ăn chứa đựng trong thùng

 

Cũng nên đậy kín đề phòng bụi rơi

 

Nước mưa nên hứng giữa trời

 

Mái nhà thường có sâu trôi lẫn vào

 

Bề xây thành đáy mọc meo

 

Nên dùng vôi bột cọ thao cho liền

 

Cá vàng nuôi cảnh càng nên

 

Phòng khi có độc, cá liền chết ngay

 

Cá ăn bọ gậy (2) hàng ngày

 

Vẫn là trừ muỗi, lợi thay mọi bề

Bình luận