Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Tứ Tài Bạch Cung


Có sao Tử Vi thóc gạo đầy kho ; bị Dương Đà, Linh Hỏa bất vượng cùng Phá Quân trước khó sau dễ ; cung Thiên Đồng, Tài Bạch súc tích ; cùng Thiên Phủ no đủ suốt đời, thêm Tả Hữu phú quí ; cùng Thất Sát hoạnh tài.

Có sao Thiên Cơ lao tâm phí lực tính toán mới sinh tài ; cùng Cự Môn phải cựa quậy nhiều mới kiếm được ; cùng Thiên Lương thường dùng mánh khoé mà sinh ngoại tài ; cùng Thái Âm m ở hãm địa làm ăn dễ thất bại ; gặp Dương Đà, Linh Hoả vốn phá sản.

Có sao Thái Dương nhập miếu no đủ sung túc, hãm địa vất vả khốn khó ; cùng Thái Âm thêm Tả Hữu phát tài lớn ; cùng Lộc Tồn đại phú ; cùng Cự Môn thành

thành bại bại.

Có sao Vũ Khúc Hữu Cự vạn gia tư ; cùng Phá Quân đông lai tây khứ tiền vào tay phải ra tay trái; cùng Thiên Tướng, Tài Bạch gặp nhiều quí nhân giúp đỡ ; cùng Thất Sát tay trắng làm nên ; cùng Tham Lang sau ba mươi tuổi mới phát đạt bị Dương Hà, Linh Hỏa tiền tài nan tụ ; Vũ Khúc ở Tài Bạch tối kị Không Vong.

Có sao Thiên Đồng tay trắng gây cơ đồ, phát đạt muộn ; cùng Cự Môn tài khí lúc tiến lúc thoái ;cùng Thiên Lương tiền tài đại vượng.

Có sao Liêm Trinh tại Dần Thân nước đục buông câu phát tài sinh lợi, hãm địa xấu ; cung Tham Lang hoạnh phát hoạnh phá ; thấy Dương Đà, Hỏa Linh dễ gặp tiền tài bất ngờ ; cùng Thất Sát là người giỏi xoay sở ; cùng Thiên Tướng phú túc, thừa ăn thừa tiêu ; bị Song hao, Không Kiếp thường phá nghiệp.

Có sao Thiên Phúc no ấm ; thấy Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp thành bại vô thường ; cùng Tử Vi có của ăn của để ; cùng Liêm Trinh, Vũ Khúc thêm Quyền Lộc là phú ông.

Có sao Thái Âm m nhập miếu tiền bạc đầy kho, ở hãm địa tiền tài nan tụ ; cùng Thái Dương trước ít sau nhiều ; cùng Thiên Cơ tay trắng làm giàu ; cùng Thiên Đồng tài vượng ; cùng Lộc Tồn,Tả Hữu chủ đại phú.

Có sao Tham Lang miếu vượng dễ hoạnh phát, hãm địa bần cùng ; cùng Tử Vi nên cố thủ chớ cựa lắm cho sẩy vẩy ; gặp Hoả Tinh tam thập niên hậu hoạnh phát, trước ba mươi tuổi vất vả.

Có sao Cự Môn tay trắng làm giàu rồi vì thường cao ngạo không tính toán kỹ càng mà hoang phá ;  cùng  Thiên    làm  đủ  nghề  ;  cùng  Thái  Dương  tiền  bạc  súc  tích  ;  bị  Dương  Đà,  Hỏa Linh, Không Kiếp phá nghiệp.

Có sao Thiên Lương nhập miếu thượng đẳng phú quí hãm địa làm ăn vất vả ; cùng Thiên Đồng, Bạch Thủ sinh tài ; cùng Thiên Cơ lao tâm khổ tứ mà tiền bạc chẳng có bao nhiêu hay biến đổi ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp chỉ đủ hai tay vầy lỗ miệng.

Có sao Thiên Tướng phú túc ; cùng Tử Vi tài khí hoạnh phát ; cùng Vũ Khúc, thêm Tứ Sát làm cả trăm nghề kiếm tiền ; cùng Liêm Trinh là lái buôn ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp thành bại vô thường tài không tụ.

Có sao Phá Quân cư Tí Ngọ nhiều tiền bạc dễ kiếm ; ở hãm địa bất tụ ; cùng Vũ Khúc ở Tị Hợi tiền vào cửa đông ra cửa tây ; cùng Tử Vi tiền tốn hao nhưng vào

nhiều ; cùng Liêm Trinh vất vả mới kiếm được ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp nghèo khổ.

Có sao Văn Xương giàu nếu gặp nhiều cát tinh thì tài khí vượng ; cùng Cự Môn miếu địa nhiều tiền ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp chỉ là loại hàn sĩ, hàn nho.

Có sao Văn  Khúc miếu địa phú dụ, thêm sao tốt được quí nhân trợ giúp ; Tứ Sát và Không Kiếp chủ tiền tài bất tụ.

Có sao Lộc Tồn tiền bạc đến tự nhiên ít mất công lao khó nhọc ; gặp Kình Đà, Không Kiếp làm việc gì cũng khó khăn lúc đầu rồi sau mới có tiền.

Có sao Kình Dương ở Thìn Tuất Sửu Mùi thường hoạnh tài ; hãm địa phải vất vả mới kiếm được thêm Không Kiếp, Kình Đà nghèo khổ.Có sao Đà La : cũng như có Kình Dương.

Có sao Hỏa Tinh độc thủ hoạnh phát cũng hoạnh phá, ở hãm cung phải cực nhọc độ nhật nếu được cát tinh phù trợ mới kiếm được tiền.

Có sao Linh Tinh nhập miếu độc thủ hoạnh phát, hãm địa cô hàn tàn khổ độ nhật.

Có sao Khôi Việt sống trong sự thanh cao mà vẫn phong túc, tiền bạc dễ dãi kiếm được.

Phú nôm của tiền nhân ta về cung Tài Bạch ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

a.   Song hao hội tại Phúc, Tài

Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giầu.

b.   Ấy ai phúc lộc đề đa

Vũ, Lộc, Thiên Mã chiếu hoà Tài cung.

c.   Ấy ai địch quốc tiếng đồn

Bởi vì Thiên Mã hội cùng Tràng Sinh

d.   Phá Quân đóng ở Tài cung

Đồng tiền lên xuống tựa dòng nước suôi.

e.   Nghèo hèn bởi tại Kiếp Không

Dương Đà, Linh Hỏa Long đong bôn trì.

f.       Tứ Sát đóng ở Hợi cung

Khi hết lại có khi vơi lại đầy.

g.   Ấy ai danh lợi thong dong

Bởi vì Tả Hữu hội cùng Đế tinh.

Bình luận