Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Trần Đoàn Và Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư


Cụ Nguyễn Công Trứ có làm một bài ca trù vịnh Trần Đoàn như sau :

Sườn non bầu rượu túi thơ

Thảnh thơi ngồi gẫm cuộc cờ Trường An

Vạc Hậu Chu vừa khi mới đổi

Trần Hi Di lên ẩn núi Hoa Sơn

Mấy mươi năm trong cuộc bùn than

Lửa văn võ chưa rặc lò đan táo

Há vật lão ấu

Nặng trên vai hai chúa thái bình

Liếc trong chừng Tống nhật đã khai minh

Mây thúc qui hẳn từ rầy trong leo lẻo

Trần Kiều mộng lý giang sơn tiểu

Văn quán xuân thảm nhật nguyệt trường

Rượu  một bầu, thơ một túi, cờ một cuộc, cầm một xoang

Khi đắc ý gật trên lừa cười ra rả

Ngoài cung kiếm mặc ai xa mã

Luy trần bất đáo thử giang san

Trời riêng cho một cuộc nhàn.

Trong chính sử không thấy nói đến Trần Đoàn, tên ông chỉ được ghi trong dã sử, truyền kỳ và chính thức trong các sác về tướng pháp và lý số, thành thử đời sau không thể có một tiểu sử liên tục và rõ ràng về ông. Căn  cứ  vào  bài  Ca  trù  của  Nguyễn  Công  Trứ  để  lấy thứ  tự  đồng  thời  cộng  với  một  số truyền kỳ, ta có thể hình dung một cách đại khái thân thế Trần Đoàn như sau :

Từ  nhà  Đường  chuyển  sang  nhà  Tống  trải  qua  giai  đoạn lịch  sử  quá  độ  trung  ương  tập quyền biến ra địa phương hùng cứ rồi chuyển thành đời Ngũ Đại đã rồi nhà Tống mới thống nhất. Trần Đoàn lớn lên giữa lúc nhiễu nhương binh lửa, giết chóc loạn lạc, ông lên núi tu ẩn để tránh hoạ. Khi đã nắm được lẽ huyền vi của âm dương, ông thường đi đây đi đó tìm anh hùng và chân chúa. Có một lần gặp người đàn bà gánh kĩu kịt trên vai hai  đứa trẻ mỗi thúng ở đầu đòn gánh một đứa. Ông mới hỏi : / Hà vật lão ẩu ? Này bà kia gánh chi vậy ? / Người đàn bà mở nắp thúng cho Trần Đoàn coi rồi thở dài nói : / Tôi dẫn hai con tôi đi chạy loạn đây/.

Vừa nhác trong thấy hai đứa nhỏ, Trần Đoàn đã kêu lên : / Một vai bà gánh những hai vị thiên tử sao ?/Lòng ông vui mừng khôn xiết vì thiên hạ sắp hưởng đời thái bình nên mới có hai vị chân chúa anh hùng xuất thế. Trần Đoàn liền lấy trong bọc ra mười lạng đưa biếu người đàn bà không quen biết rồi lên lưng lừa đi thẳng.

Hậu Chu là gì ?

Là Chu Thế Tôn người đi bước đầu trong công cuộc thống nhất nhưng  chưa được năm năm đã mất.Phải  đợi  đến  lúc    vụ  binh  biến  Trần  Kiều  do  hai  anh  em  ông  Triệu  Khuông  Dận  và Triệu Khuông Nghĩa (hai đứa trẻ Trần Đoàn gặp trước đây nay lớn lên) cầm đầu đánh dẹp nốt các phương chấn bấy giờ đại nghiệp thống nhất mới hoàn thành.Khi nghe tin Triệu Khuông Dận là Tống Thái Tổ thì Trần Đoàn đang ngồi trên lưng lừa ngửa mặt cười ra rả nói :

/Thiên hạ thái bình rồi/.

Về sau, Tống Thái Tôn tức Triệu Khuông Nghĩa có cho người vời Trần Đoàn ra làm quan nhưng ông từ chối, bỏ vào núi đi mất không ai biết ở đâu.

Gốc thông hỏi chú học trò

Rằng thầy hái thuốc lò mò đi xa

Chỉ trong dãy núi đây mà

Mây che mù mịt biết là nơi nao.

(Tản Đà dịch thơ Giả Đào bài Tầm ấn giả bất ngộ)

Bình luận