Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Thiên Đức –Nguyệt Đức


Không có lời đoán ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư. Chỉ có lời của tiền nhân ta rằng :

Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào Hồng

Trai lấy vợ đẹp gái chồng giàu sang

Thiên Nguyệt Đức toạ chiếu phương

Cùng là Quan Phúc trừ hung cứu người.

Những sao sau đây không có sự hiện diện trong Tử Vi đẩu số toàn thư : Cô Thần – Quả Tú– Hoa Cái – An Quang – Thiên Quí – Kiếp Sát – Phá Toái.

Theo Tử Vi Việt : Cô Thần, Quả Tú chủ về sự đơn côi, cô quả nếu chúng ở Thân Mệnh mà không có cát tinh. Hoa Cái miếu vượng Thân Mệnh cung ví như đã ngồi ngựa mà thêm lọng che, hãm địa (?) cô bần. An Quang, Thiên Quí chủ về ân phong và quí hiển nếu chúng vào cung Thân Mệnh thêm sang trọng hơn người.

Bình luận