Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Thất Phụ Mẫu Cung


Phàm xem cung Phụ Mẫu cần chú ý đến hai sao Thái Dương và Thái Âm . Thái Dương là cha, Thái Âm là mẹ,Thái Dương ở hãm cung cha mất sớm hoặc khắc ly, Thái Âm ở hãm cung mẹ mất sớm hoặc ly khắc. Nếu cả hai sao ở hãm cung thì phải lấy giờ sinh mà đoán, sinh ban ngày thì cha còn, sinh ban đêm thì mẹ còn .

Có sao Tử Vi không khắc phụ mẫu: cùng Thiên Phủ cũng không khắc; bị Dương Đà, Linh Hoả,Không  Kiếp    các  ác  sát  hình  khắc;  cùng  Thiên  Đồng  tốt;  cùng  tham  lang    ác  sát không sao; cung Phá Quân khắc sớm.

Có sao Thiên Cơ miếu địa tốt, hãm địa ngộ Không Kiếp, Dương Đà là con nuôi, hoặc ở với mẹ có Dương Đà cùng Thiên Lương, Thiên Đồng tốt miễn là không gặp thêm ác sát tinh: cùng Cự Môn tảo khắc

Có sao Thái Dương hãm địa khắc cha thêm Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp tảo khắc cả cha lẫn mẹ: cùng Thái Âm m nếu không bị Dương Đà tấu hợp thì phụ mẫu song toàn; cùng Cự Môn tảo khắc

Có sao Vũ khúc sớm khắc cha mẹ, nhưng nếu xa cha mẹ thì khỏi khắc : cùng Tham Lang hay Thất Sát thì khỏi khắc: cùng Tham Lang hay Thất Sát thì khỏi khắc : cùng Tham Lang hay Thất Sát hay Thiên Tướng thẽm Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp tính chất ly khắc sẽ nặng hơn.

Có sao Thiên Đồng độc thủ miếu vượng tốt thêm Tứ Sát có cha mẹ nuôi: cùng Cự Môn bất hoà với cha mẹ : cùng Thái Âm phụ mẫu Song toànbị Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp phụ mẫu bất toàn.

Có sao Liên Trinh khó lòng kế nghiệp cha, có cha mẹ nuôi; cùng Tham Lang sớm khắc; cùng Thất Sát xa cha mẹ ;  bị Dương Đà, Linh Hoả, phụ mẫu bất chu toàn: cùng Phá Quân hình khắc.

Có sao Thiên Phủ phụ mẫu Song toàn; cùng Tử Vi tốt: cùng Vũ Khắc Liêm Trinh miếu vượng tốt; bị Dương Đa, Linh Hoa, Không Kiếp khắc cha me.

Có sao Thái Âm miếu vượng tốt : bị Dương Đa, Linh Hoa, Không  Kiếp khắc cha mẹ.

Có sao Thái Âm miếu vượng tốt; bị Dương Đà Linh Hoả Không Kiếp khắc cha mẹ : cùng Thái Dương không bị Tứ Sát phụ mẫu song toàn.

Có sao Tham Lang hãm làm con nuôi hoặc ở với dượng ghẻ : cùng Liêm Trinh hãm xa rời cha mẹ : cùng Tử Vi tốt .

Có sao Cự Môn hãm địa khắc : cùng Thái Dương bất hoà ; bị Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp phụ mẫu bất chu toàn.

Có sao Thiên Tướng ở miếu địa tốt : cùng Tử Vi tốt : cùng Liêm Trinh hình khắc: bị Tứ Sát xấu.Có sao Thiên Lương hãm địa bị Tứ Sát vào viện mồ còi nếu không thì phải đi làm con nuôi mới tránh được hình sát phụ mẫu .

Có sao Thất Sát cô độc : cùng Vũ Khúc khắc :cùng Liêm Trinh hình.

Có sao Phá Quân sớm xa gia đình bố mẹ mới tránh khỏi hình khắc: chỉ có Tử Vi mới giải được. Có sao Văn Xương nhập miếu tốt ; gặp Tứ Sát, Dương Đa, Linh Hoả làm con hai họ.

Có sao Văn Khúc độc phủ nhập miếu tốt : bị Dương Đà, Linh Hoả phụ mẫu bất chu toàn.

Có sao Tả Phu độc thủ  nhơ phúc cha mẹ, bị Tứ Sát ly khắc. Có sao Hữu Bật độc thủ cũng như tả phụ.

Có sao Lộc Tồn tốt nếu bị Tứ Sát cha mẹ làm ăn lụn bại lúc mình còn nhỏ. Có sao Kình Dương tảo hình khắc.

Có sao Đà La tuổi trẻ đã hình khắc phụ mẫu.

Có sao Hoả Tinh có khắc, được cát tinh phù trợ bình hoà. Có sao Linh Tinh có khắc.

Phú đoán môn của tiền nhân ta về cung Phụ Mẫu ra sao? Xin được chép dưới đây:

Âm Dương Tuần Triệt tại tiền

Mẹ cha ắt đã quy tiên thủa nào

Phụ Mẫu cung hội Thiên Lương

Mẹ cha đồng hưởng thọ trương an vui

Bình luận