Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Thập Nhị Cung Chư Tinh Thất Hãm Phá Cách Quyết


An mệnh tại Tí Sửu

Tí Ngọ Thiên Cơ, Sửu Cự Linh

Thử tinh lạc hãm quả vi chân

Túng nhiên hóa cát cánh vi mỹ

Nhiệm tha phú quí bất thanh ninh.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng Tị cung có sao Thiên Cơ tọa thủ hoặc khi Mệnh đóng Sửu cung có sao Cự Môn, Linh Tinh tọa thủ. Đó là phá cách vì chính diệu lạc hãm dù cho có được cát diệu mà phú quí thì cũng chẳng bền.

An mệnh tại Dần

Dần thương Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng

Tuy nhiên cát củng bất phong Long

Nam vi bạn bộc nữ sương tì

Nhược phi yểu chiết tất bần cùng.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng tại cung Dần mà có Thiên Cơ, Xương Khúc, Thái Âm tọa thủ, mặc dầu có tam phương cát tinh củng chiếu vẫn không ra gì. Nam phận tôi tớ, nữ số giang hồ nếu không chết sớm thì cũng nghèo hèn.

An mệnh tại Mão thìn

Mão thượng Thái Âm Kình Dương phùng

Thìn cung Cự tú Tử Vi đồng

Túng nhiên hóa cát phi toàn mỹ

Nhược phi gia sát đáo đầu hung.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng cung Mão gặp chính diệu Thái Âm Mệnh đóng cung Thìn gặp chính diệu Tử Vi hay Cự Môn là cách bất toàn mỹ, không có sát tinh thì rút cuộc vẫn hung.

An mệnh tại Tị

Tị cung Vũ Nguyệt Thiên Lương Cự

Tham tú Liêm Trinh cộng đáo sà

Tam phương cát diệu giai bất qúi

Hạ tiện bần cùng độ tuế hoa

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng cung Tị có Vũ Khúc, Thái Âm , Thiên Lương, Cự Môn, Tham Lang, Liêm Trinh tọa thủ thì có gặp cát diệu chiếu cũng vẫn là vô ích, cuộc đời hạ tiện bần cùng.

An mệnh tại Ngọ

Ngọ cung Tham Cự Nguyệt Xương tòng

Dương Nhẫn tam hợp tối hiềm xung

Tuy nhiên hóa cát cư sĩ lộ

Hoạnh phá hoạnh thành đáo lão cùng.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng cung Ngọ, có Tham Lang, Cự Môn cùng Thái Âm , Văn Xương và

thêm Kình Dương xung chiếu. Nếu hóa cát mà bước được vào đường sĩ hoạn tất hoạnh thành hoạnh phá khó lâu bền.

An mệnh tại Mùi

Mùi cung Cự Tú Thái Dương Hiềm

 Túng thiếu tai nguy hữu khắc thương

Lao bác bôn ba quan sự chi

Tùy duyên hạ tiện độ thời quang.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng cung Mùi có Cự Môn, Thái Dương tọa thủ rất xấu, nếu không gặp

tai nguy thì cũng khắc thương, vất vả bôn ba chìm nổi suốt một đời, luôn luôn rắc rối với quan tụng.

An mệnh tại Thân Dậu

Thân cung Cơ Cự vi phá cách

Nam nhân lãng đãng nữ nhân bần

Nhị cung nhược nhiên Đào Hoa kiến

Nam nữ phùng chi tổng bất vinh.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng cung Thân có Cự Cơ tọa thủ là phá cách, trai phiêu bạt gái bần

cùng, nếu gặp Đào Hoa càng xấu.

An mệnh tại Tuất

Tuất thương Tử Phá nhược tương phùng

Thiên Đồng Thái Dương giai chủ hung

Nhược hoàn cô hàn cánh yểu chiết

Tuy duyên cần khổ miễn bần cùng.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng cung Tuất có Tử Vi, Phá Quân, Thiên Đồng, Thái Dương tọa thủ đều chủ hung, nếu không có hàn yểu chiết thì cũng tàn khổ bần cùng.

An mệnh tại Hợi

Hợi cung Tham, Hỏa, Thiên Lương đồng

Phiêu đãng lãng tử tẩu tây đông

Nhược hoàn phú quí dã niên súc

Bất nhiên lệ bộc dữ bần cùng.

Nghĩa là :

Khi Mệnh đóng Hợi cung, có Tham Lang, Hỏa Tinh, Thiên Lương tọa thủ tất phiêu lãng giang hồ, nếu được phú quí thì chết yểu, chỉ sống lâu với cảnh bần cùng.

Đoạn văn trên cho thấy sự quan trọng của cung Mệnh, nếu chính diệu của Mệnh cung đã thất hãm là cuộc đời khó toàn mỹ.

Tiếp sau là bài ca tựa đề là : /Thập nhị cung chư tinh thất hãm bần tiện luận/. Cũng như trên, bài này cốt chỉ nhắc lại những  gì đã nói với dụng ý thu gọn lại cho dễ nhớ. Nội dung như sau :

Sửu Mùi Cự Cơ vi phá cách

Dần Thân bất hỉ phùng Dương Nhẫn

Thìn Tuất Tử Phá triều la võng

Tị Hợi Tham Trinh vi lạc hãm

Ngọ cung Thái Âm bất kham xưng

Thân cung Phá, Vũ vi hạ cách

Dậu phùng Cự Môn Nhật vô tinh Mão

Thìn Tị Ngọ phùng Am tú

Tuất Hợi phùng Dương diệc bất vinh

Tham Liêm Tị Hợi cư hãm địa

Phá Quân Mão Dậu bất vi thanh Gia Sát

ngộ Kiếp vi gian đạo

Thử thị Hình Tà bất tất luận

Tham Lang, Hỏa Lộc cư tứ mộ

Tuy nhiên ngộ cát diệc trung bình

Mệnh triền nhược địa lưu phùng Kị

Không Kiếp Kình Dương gia Hỏa Linh

Nhược phi yểu chiết chủ hạ tiện

Lục súc chi mệnh bất khả bình

Vượng địa phát phúc chung viễn đại

Hãm địa chênh vênh đáo để khuynh.

Bình luận