Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Thập Đẳng Luận


Tử Vi đẩu số toàn thư trong vấn đề định cách cục có một đoạn văn đặt tên là Thập

Đẳng Luận tạm dịch là mười loại người theo thứ tự qua quan niệm nhân sinh của Đông phương xưa.

a.Phúc thọ

b.Thông minh

c.Uy dũng

d.Văn quan

e.Vũ chức

f.Hình danh

g.Phú quí

h.Bần tiện

i.Tật yểu

j.Tăng đạo

Tại sao tăng đạo lại đưa xuống hàng chót ? trong khi thực tế ngoài đời tăng đạo vẫn được dân chúng kính trọng. Theo Nho đạo, triết lý nhân sinh đẹp nhất bao giờ cũng là vào đời tranh đấu. Xuất gia tu hành trốn việc quan đi ở chùa vốn là điều nho gia cực bài bác. Các khoa học về tướng số đều cực thịnh vào đời Đường Tống tức là thời kỳ mà Nho đạo đã chiến thắng Phật đạo sau một thời gian xung đột để dành quyền chính lưu tư tưởng khá dài. Nhà Nho còn cho đường tăng đạo là con đường cuối cùng khi số mệnh đã hết cứu vãn phải đi tu để diệt nghiệt chướng. Ngược lại, hai chữ Phúc Thọ được xếp lên hàng đầu. Giàu sang cũng không bằng Phúc Thọ. Oanh liệt, lẫy lừng cũng không bằng Phúc Thọ. Phúc Thọ là gì ? là sự bình an, khang kiện, gia đạo yên vui, con cháu nên người, vợ chồng hòa thuận, dâu hiền tử hiếu. Tử Vi đẩu số tòan thư viết :

-        Như nam nhân (?) có Thiên Đồng, Thiên Lương tọa mệnh miếu vượng chủ Phúc Thọ. Như bắc nhân (?) có Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân, Tham Lang tọa mệnh vượng cung chủ Phúc Thọ.

-        Có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Phá Quân,

Tam Thai, Bát Tọa, Tả Hữu củng chiếu là loại người của thông minh.

-        Có Vũ Khúc, Văn Xương, Kình Dương, Thất Sát tọa Mệnh cung được Quyền lộc, Thiên Phủ củng chiếu là người uy dũng.

-        Có Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt tọa Mệnh vượng cung, tam phương Khoa Quyền Lộc củng chiếu là quan văn.

-        Có Vũ Khúc, Thất Sát tọa Mệnh miếu vượng tam phương được Quyền Lộc, Khôi Việt củng chiếu là vũ chức.

-        Có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Vũ Khúc, Phá Quân cùng sự tấu hợp của

một số sát tinh khác đắc địa chủ về hình danh (tòa án cảnh sát).

-          Tử  Vi,  Thiên  Phủ,  Thiên  Tướng,  Khoa,  Quyền,  Lộc,  Thái Âm,  Thái Dương, Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt củng chiếu là phú quí.

-        Có Kình Dương, Đà La, Liêm Trinh, Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên

Không, Địa Kiếp, Hóa Kị hãm địa chiếu xung là bần tiện.

-        Có Tham Lang, Liêm Trinh, Dương Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh, Hóa Kị chủ bệnh tật, yểu chiết. Những sao trên ở cung Tật Ach cũng vậy.

-          Thiên  Cơ,  Thiên  Lương,  Thất  Sát,  Không  Kiếp  xâm  phạm  Tử  Vi  hoặc hao sát chủ tăng đạo.

Về số tăng đạo có những câu ca đoán sau đây :

Cực cư Mão Dậu ngộ Kiếp Không

Thập nhân chi mệnh cửu nhân tăng

Mệnh tọa Không hương định xuất gia

Thiên Cơ, Thất Sát, Phá Lương đồng

Vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng

Cánh nhược Thái Dương kiêm Đế tòa

Linh đinh cô khắc mệnh phương chung.

Nghĩa là :

Tử vi ở cung Mão Dậu gặp Kiếp Không mười người thì chín là tăng nhân. Mệnh có Thiên Không xuất gia mới đỡ khổ. Thiên Cơ gặp Thất Sát, Phá Quân cũng là số tăng đạo. Nếu lại có Tử Vi, Thái Dương hãm địa nữa tất là có khắc lênh đênh.Ngòai ra, Tử Vi đẩu số toàn thư còn ghi thêm loại thương nhân (người buôn bán)bằng mấy câu ca đoán dưới đây :

Tham Nguyệt đồng Sát hội Cơ Lương

Nhân tài kế lợi tác kinh thương

Kinh thương Tử Phủ ngộ Kình Dương

Vũ Khúc, Thiên Di lợi thị trường.

Nghĩa là :

Tham Lang, Thái Âm cùng Sát gặp Cơ Lương, giỏi tính tóan lợi lộc về đường kinh thương. Hay sao Tử Vi, Thiên Phủ hội Kình Dương hoặc Vũ Khúc đóng cung Thiên Di là tay cự phách trên thị trường.

Bình luận