Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Tam Thai – Bát Tọa


Tử Vi đẩu số toàn thư không có lời giải đoán cho hai sao Tam Thai, Bát Toạ. Tử Vi Việt giải đoán Tam Thai, Bát Toạ là những sao nếu ở miếu địa chủ về văn chương, cát khánh, thanh quí dễ hiển đạt, nếu lạc vào hãm địa thì cô đơn, âm thầm.

Tiền nhân ta đặt những câu phú nôm như sau :

Giáp Bát Toạ, giáp Tam Thai

Thiếu niên sớm dự lâu đài nghênh ngang

Hoả, Linh, Kình, Tấu đồng ban

Tung hoành bút phượng trong làng văn nhân

Bút hoa vùng vẫy phòng văn

Tài riêng thiên phú người Tân Tốn Đoài

Càn Hợi ngọn bút vẽ vời

Mão Dậu bùa ấn bút người pháp sư.

Bình luận