Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Tam Quan Lộc Cung


Có sao Tử Vi miếu vượng địa hội Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt  chức vị đến phong hầu bá; bị Dương Đà, Linh Hoả tầm thường ; cùng Thiên Phủ quyền quí danh lợi lưỡng toàn, thêm Thiên Tướng nội ngoại quyền quí ; cùng Phá Quân trong khi thiên hạ sóng gió mà mình yên ổn (náo trung an thân) .

Có sao Thiên Cơ nhập miếu quyền qúi hội Văn khúc làm lương thần có thấy Dương Đà, Linh Hỏa mới tốt ( kiến Dương Đà Hỏa Linh phương nghi) cùng Thiên Lương tài  kiêm văn võ; cùng Thái Âm danh chấn biên di ; ở hãm địa thoái quan thất chức.

Có sao Thái Dương nhập miếu văn võ đều hay, miễn là đừng có Hỏa Linh, Dương Đà xung phá ; cùng Thái Âm qui hiển; cùng Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt thêm

Khoa Quyền Lộc làm tới bậc nhất phẩm tể tướng.

Có sao Thiên Đồng văn võ đều có khả năng nhưng cần không gặp Dương Đà, Linh Hoả; cùng Cự Môn làm ăn trước nhỏ sau lớn ; hội Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi việt càng hay ; cùng Thiên Lương quyền quí ; cùng Thái Âm hãm địa rất xấu.

Có sao Vũ Khúc nhập miếu đồng cung lại có Tả Hữu, Xương Khúc ở võ chức dễ làm lớn , được thêm Khoa Quyền Lộc còn giàu sang ; cùng Tham Lang thường là tham ô chi quan ; cùng Phá Quân là người tạo sự nghiệp trong quân lữ ; cùng Thất Sát lập công danh do những trường hợp đặc biệt ; ở hãm địa bị Kinh Đà, Linh Hỏa xung phá công danh vô phận.

Có sao Liêm Trinh nhập miếu thì võ chức quyền quí lâu bền ; cùng Tham Lang thường leo lên quyền quí trong thời loạn (náo trung quyền quí).

Có sao Thiên Phủ nhập miếu văn vũ đều hay nếu không bị Dương Đà, Linh Hoả, Kiếp Không; cùng  Tử  Vi  văn    thành  danh  ;  cùng  Liêm  Trinh,    Khúc  quyền  quí  nếu  gặp  Không Kiếp bình thường.

Có sao Thái Âm nhập miếu qui hiển, hãm địa là người kiêu căng phá ngang khó lòng hiển đạt, hội cùng Thái Dương, Xương Khúc, Tả Hữu làm tới bậc tam phẩm ; cùng Thiên Đồng văn vũ đều hay ; cùng Thiên Cơ náo trung tiến thân.

Có sao Tham Lang nhập miếu ngộ Hoả Linh thì ở vũ chức nắm đại quyên ; cùng Tử Vi có thể quyền  quí  về  văn  cũng  như  võ.  Tham  Lang  hãm  địa,  làm 

quan  tham  ô,  bị  Dương  Hà, Không Kiếp tầm thường.

Có sao Cự Môn nhập miếu vũ chức quyền quí, văn chức không lâu bền ; cùng Thái Dương tấn thoái vô thường ; cùng Thiên Cơ tại Mão cung rất tốt, tại Dậu cung tuy hay nhưng khó bền, ở hãm địa công danh lận đận thêm Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp càng xấu.

  sao  Thiên  Tướng  nhập  miếu  văn    đều  hay  thực  lộc  thiên  chung,  hãm  địa  thành  bại  vô thường ; cùng Tử Vi quyền quí ; cùng Xương Khúc, Tả Hữu hiển vinh ; cùng Vũ Khúc trấn thủ biên cương ; cùng Liêm Trinh quyền quí ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp dễ mất chức, đày đọa.

Có sao Thiên Lương miếu địa ở Ngọ cung hội với Tả Hữu, Khôi Việt là văn vũ chi tài ; cùng Thiên Đồng quyền quí bất tiểu ; cùng Thiên Cơ quí hiển ; bị Dương Đà, Hoả Linh Không Kiếp bình thường.

Có sao Thất Sát miếu vượng vũ chức quyền quí, văn nhân không hay ; cùng Vũ Khúc có chức vị ;cùng Liêm Trinh công danh hiển đạt.Có sao Phá Quân miếu vượng vũ chức hiên ngang ; cùng Vũ Khúc thêm quyền lộc, Xương Khúc hiển đạt ; bị Dương Đà, Hoả Linh bình thường ; cùng Tử Vi đồng cung có tiếng tăm ; cùng Liêm Trinh không tốt cho người theo về đằng văn.

Có sao Văn Xương nhập miếu cùng hội Thái Dương càng thêm hay ; cùng Thiên Phủ, Văn Khúcphú quí song toàn.

Có sao Văn Khúc, miếu vượng văn vũ đều tốt, rơi vào hãm cung gặp Thiên Cơ, Thái Âm thường hiển đạt bằng con đường tể lại tức là làm những việc hung dữ, ác độc ; hội với Tử Vi và Tả Hữu thường gặp mặt vua ; bị Dương Đà, Hoả Linh, Không Kiếp bình thường.

Có sao Tả Phụ nhập miếu văn vũ chi tài, vũ chức tối vượng, bất lợi văn nhân ; gặp sao tốt phù trợ  hiển vinh ; bị Dương Đà, Không Kiếp, Linh Hỏa thường gặp tai tiếng.

Có sao Hữu Bật làm nên vũ chức, không hợp với văn nhân ; cùng Tử Vi, Xương Khúc tài quan song mỹ ; ở hãm địa dễ mất chức ; gặp Dương Đà, Linh Hoả thường bị truất giáng.

Có sao Lộc Tồn gặp cát tinh văn vũ đều hay thuộc cách tài quan song mỹ.

Có sao Kình Dương nhập miếu rất lợi cho võ nghiệp thêm cát tinh quyền quí ; ở hãm địa bình thường nếu có danh chỉ là hư danh.

Có sao Đà La độc thủ bình thường, toàn chuyện danh hão. (Đà La độc thủ đóng Mệnh cung tốt hơn Quan Lộc cung).

Có sao Hoả Tinh lớn tuổi công danh mới toại, tuổi trẻ Long đong thành bại ;   hội cùng Tử Vi, Tham Lang rất tốt ; hãm địa hư hỏng.

Có sao Linh Tinh độc thủ vượng cung tốt ; hãm địa xấu.

Phú nôm của tiền nhân ta về cung Quan Lộc ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

a.   Mộ phùng Tả Hữu đồng lai

Thăng quan tiến chức miếu đài hiển vinh.

 b.   Đồng, Lương hội chiếu Dần Thân

Khi xưa tay trắng mà nay sang giàu.

c.   Lộc phùng Tử, Mã nhất ban

Phong vân tế hội Mã Long Hỉ Đồng.

Bình luận