Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Tác Dụng Của Cung Thân Là Gì ?


Sách Tử Vi đẩu số toàn thư có câu :

/ Mệnh hảo, thân hảo, hạn hảo đáo lão vinh xương /

Nghĩa là :

Cung Mệnh, cung Thân và Hạn đều tốt thì suốt đời vinh xương, yên ổn.

Mệnh với Thân khác nhau thế nào ?

Mệnh là Thể mà Thân là dụng.

Mệnh hảo, Thân hảo là cả thể lẩn dụng đều hay.

Mệnh hoại Thân hoại là cả thể lẩn dụng đều dở.

Mệnh tốt Thân xấu là thể hay mà dụng dở.

Mệnh xấu Thân tốt là thể dở mà dụng hay.

Có thể mà vô dụng thì phát sớm tàn sớm.

Có dụng mà vô thể thì thành công muộn màng chẳng được hưởng bao nhiêu.Trong trường hợp Thân Mệnh đồng cung tốt sẽ tăng tốt, xấu lại càng xấu. Thân ở cung Tài chủ phú, ở Quan Lộc chủ quí, ở Thiên Di chủ dựa vào quan hệ bên ngoài nhiều hơn trong nhà, ở Phu Thê con trai chủ có vợ hiền năng nhưng thường sợ vợ, con gái chủ có chồng cương cường và phục chồng tuyệt đối, ở Phúc Đức bất luận giàu nghèo đều ưa chuyện hưởng thụ, chờ may mắn.

Bình luận