Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Tử Vi


Hỏi : Sao Tử Vi tính chủ những điều gì ?

Đáp: Tử Vi thuộc hành thổ là vị sao ở ngôi tôn trong các vị sao. Mệnh con người ta trước phải căn cứ vào Tử Vi để từ đấy mà lập ra thành số.

Tử Vi ở nơi miếu vượng là cực tốt, rơi vào hãm địa là cực hung.Tử Vi cần đi cặp với Phụ, Bật, Thiên Tướng, Xương Khúc, Khôi Việt, Nhật Nguyệt và Lộc Tồn.

Ơ ngôi tô đúng miếu địa Tử Vi có thể làm tiêu bách ác chế như các sao hung hãn như Thất Sát, Hỏa Tinh, Linh Tinh. Tử vi có Lộc Tồn lại thêm Nhật Nguyệt tam hợp chiêu thì quý bất khả ngôn.

Tử vi thiếu Phụ, Bật đồng hành ví như ông vua mất triều thần gọi bằng cô quân, tốt đẹp giảm nhiều lắm.

Tử vi gặp toàn sao hung ví như tiểu nhân lấn quyền đuổi quân tử ra đứng đường sẽ trở nên người gian trá bất thiện.

Tử Vi hội Liêm Trinh không thấy tả hữu tướng tá thường làm anh tiểu lại.

Tử Vi nên vào cung Mệnh Thân, cung Quan, cung Phúc Đức nếu Tử Vi ngồi tại cung Tật Ach, Nô Bộc là sái, giảm mất uy quyền dù có sự trợ giúp cũng không thành phúc lớn.

Tử Vi đóng vào các cung quan lộc, thân mệnh mà được tam hợp, xung chiếu có Tả Hữu, Thiên Tướng hay Lộc Tồn ngọ Thiên Mã không bị không vong cản trở là quí.

Tử Vi mà khuất phục được Thất Sát để dùng Thất Sát làm quyền uy là cách về Võ. Tử Vi nhờ lực Văn Khúc là cách về Văn. Tử Vi ở cung Tài Bạch hay Điền trạch đồng cư cùng Thiên Tướng, Thiên Phủ lại thêm lộc cung và tả hữu hộ vệ tất làm tài phú chi quan. Ơ cung Tử Tức có Tả Hữu thì sinh quí tử, đứng một mình thì cô

độc.Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Tử Vi là đế toà, có thể giáng phúc tiêu tai ở các cung, hoá giải tính ác hư của các sao hung, chế phục Hoả Linh, trị sao Thất Sát, được sự trợ giúp của Tả Hữu, Phủ Tướng đều quyền quí, nếu không được quí thì cũng phú. Bị Tứ Sát xung phá, Tử Vi khả dĩ chống đối đỡ giảm tai hại. Tử Vi gặp Phá Quân tại các cung Thìn, Tuất, sửu, Mùi thì làm tôi bất trung, làm con bất hiếu.Số đàn bà con gái có Tử Vi ở mệnh Tứ Sat xung phá không đến nỗi phải rơi vào cảnh hạ tiện/.

Câu trên đây của Trần Đoàn tiên sinh có đoạn :

/ Tử Vi nhược ngộ Phá Quân tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi chủ vi thần bất trung vi tử bất hiếu/ hơi khác lý thuyết Tử Vi ở nước ta chỉ nói rằng : /Giai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất / mà thôi không thấy nói đến Sửu, Mùi đồng thời cho rằng mỗi lần Phá Quân gặp Tử Vi ở Sửu, Mùi Phá Quân bị Tử Vi khuất phục.

Ngọc Thiềm tiên sinh có câu ca về Tử Vi như sau : Tử Vi nguyên thuộc thổ Quan lộc quan chủ tính Hữu tướng vi hữu dụng Vô tướng vi vô quân Chư cung giai giáng phúc Phùng hung phúc tự thân Văn Xương phát khoa giáp Vũ Khúc thu hoàng ân Nữ nhân hội đế toà Ngô cát sự quí nhân Nhược dữ đào hoa hội Phiêu lãng lạc phong trần Kình Dương toả linh tu Thử thiết cẩu thâu quần Tam phương hữu cát củng Phương tác quí nhân bình Nhược hoàn vô phụ bật Chư ác cộng ẩm lăng Đế vi vô đạo chủ.

Nghĩa là :

Tử Vi thuộc hành thổ, chủ tinh về quan tước, phải có tướng tá mới hữu dụng, không tướng tá    ông  vua  bị  vây.    khả    giáng  phúc  cho  các  cung,  gặp  hung    chống  đỡ.  Đi  với  Văn Xương thì thi đỗ, đi với Văn Khúc dễ có tước vua ban. Nữ mệnh gặp  Tử Vi đi cùng nhiều sao tốt sẽ lấy chồng sang quí. Nếu Tử Vi gặp cùng Đào Hoa, nữ mệnh phiêu lãng phong trần. Tử Vi tụ tập với Kình Dương, Hoả, Linh là chơi  với phường ăn cắp chỉ đi du thủ du thực. Tam phương phải thấy sao tốt hội cùng Tử Vi mới có thể gọi là quí. Thiếu Tả Phụ, Hữu Bật để các ác tính uống rượu lăng nhục chủ là loại vua vô đạo.Tử  Vi  miếu    cung  Dần  Ngọ,  vượng  địa    cung  Thân  Hợi,  Thìn  Tị,  Tí,  Sửu,  Mùi,  Bình thường Mão Dậu. Sao này không có hãm địa vì nó tự giải cứu được.

Những câu phú về Tử Vi ghi trong đẩu số toàn thư gồm có :

-        Tử Vi cư Tí Ngọ, Khoa, Quyền Lộc chiếu tối vi kỳ (Tử Vi ngồi ở cung Tí cung Ngọ được Khoa Quyền Lộc tam phương chiếu tới gọi là cách ngưỡng diện triều đẩu, số rất kỳ lạ) .

-        Tử Vi nam Hợi nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú quí đồng. (Sao Tử Vi số con trai đóng tại cung Hợi, số con gái đóng tại cung Dần, những người tuổi Giáp tuổi Nhâm đều phú quí).

-        Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không, Tứ Sát đa vi thoát tục chi tăng.(Tử Vi ngồi ở cung Mão cung Dậu bị Tứ   Sat) là Kinh, Đà, Hoả, Linh vây hãm cùng với Kiếp Không chỉ nên đi tu cho thoát tục là tốt hơn cả).

-        Tử Vi Thiên Phủ toàn y phụ bật chi công. (Tử Vi và Thiên Phủ cần dựa vào hai sao Tả Phụ Hữu Bật mới dễ bề phú quí).

-        Tử Phủ đồng cung vô sát tấu, Giáp nhân hưởng phúc chung thân. (Hai sao Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung ở Dần và Thân thủ mệnh, những người tuổi Giáp hưởng phúc suốt đời nếu không gặp những sát tinh làm hỗn ).

-        Tử Phủ đồng cung lâm Tị Hợi nhất triều phú quí song toàn. (Tử Vi, Thiên Phủ ở cùng một cung Tị hoặc Hợi thì được cả giàu lẫn sang).

-        Tử  Phủ  triền  viên,  lộc  phùng  chung  thân  phúc  hậu  chí  tam  công.  (Tử  Vi,  Thiên  Phủ cùng ở Thân hoặc Dần lập mệnh lại thêm các sao tốt khác nhất là sao Lộc Tồn suốt đời phúc hậu, chức đến tam công).

-        Tử Vi, Phụ Bật đồng cung nhất hô bách nặc. (Tử Vi, cùng ở một cung với hai sao Tả Phụ, Hữu Bật gọi một lời trăm người thưa. Nếu Phụ Bật ở tam hợp hay xung chiếu thì không tốt bằng).

-        Tử Phủ hiệp mệnh vi qui cách. (Hai sao Tử Phủ giáp cung mệnh là quí cách).

-        Tử Phủ Kình Dương tại cự thương. (Tử Vi Thiên Phủ hội với Kình Dương nếu được Vũ Khúc ở cung Thiên Di chiếu sang càng hay, số doanh thương lớn).

-        Tử Vi, Xương Khúc phú quí khả kỳ. (Tử Vi hội cùng hai sao Văn Xương, Văn Khúc có thể ngồi đợi giàu sang tới).

-        Tử Lộc đồng cung Nhật Nguyệt chiếu, quí bất khả ngôn. (Tử Vi cùng một cung với Lộc,có Thái Âm , Thái Dương chiếu, đại quí tộc).

-        Tử Vi, Thất Sát, Hoá Quyền phản tác trinh tường. (Tử Vi chế phục Thất Sát lại có Hoá Quyền, công danh hiển đạt).

-        Tử Vi, Phá Quân vô Tã Hữu cát diệu hung ác tế lại chi đồ. (Sao Tử Vi đi với Phá Quân, không thấy có Tả Hữu hay sao tốt là loại ác bá cường hào).

-        Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân hội Dương Đà khi công hoạ loạn. (Các sao Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân đi cặp hội với Kình Dương, Đà La, người ưa gây rối, phản bội, chỉ nên buôn bán chớ ham chức vị).

-        Tử Vi, Quyền Lộc ngộ Dương Đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo. (Tử Vi mặc dầu có Quyền Lộc chiếu mà gặp Dương Đà sang quí nhưng tâm bất chính).

-        Tử  Vi,  Thất  Sát  gia  không  vong    danh  thụ  ẩm.  (Đi  với  Thất  Sát  lại  gặp  sao  Thiên Không, chỉ có hư danh, hưởng chút tiếng tăm của ông cha lưu cho con cháu).

-        Tử Phá lâm mệnh ư Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tái gia cát diệu phú quí kham kỳ. (Đi cặp cùng Phá Quân ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi được nhiều cát tinh trợ giúp là số phú quí nhưng lòng gian tham, quỷ quyệt).

-        Tử Phá Thìn, Tuất quân thần bất nghĩa. (Tử Vi, Phá Quân ở hai cung Thìn, Tuất, vua tôi bất nhân bất nghĩa).

-        Tử, Phá, Tham Lang vi chí dâm, Nam nữ tà dâm. (Các sao Tử Vi, Tham Lang, Phá Quân tụ lại với nhau là người đa dâm, trai hay gái tà dâm. Phú nôm của tiền nhân ta có câu : Tử, Tang Tả Hữu hội trung. Có người con gái lộn chồng tìm chẳng hiểu có phải căn cứ ở câu phú chữ ở trên không. Theo các cụ, số con gái Tử Vi thủ mệnh không cần hội ngộ Tả Phụ Hữu Bật. Chữ tang đây là  Tang  Môn,  hay    chữ  Tham.  Đó    điểm  đáng thắc mắc. Có lẽ chữ Tham đúng hơn vì saoTham Lang trong Tử Vi đẩu số toàn thư là đào hoa tinh).

-        Nữ mệnh Tử Vi, Thái Dương tinh, tảo ngộ hiền phu tín khả bằng. (Số con gái, Tử Vi hay Thái Dương thủ mệnh sớm gặp chồng hiền) .

-        Nữ  mệnh  Tử  Vi  tại  Dần,  Ngọ  Thân  cung  cát  quí  mỹ  vượng  phu  ích  tử,  hãm  địa  bình thường. (Số con gái tử Vi thủ mệnh đóng cung Dần, Ngọ, Thân gặp các sao tốt trợ giúp thì vượng phu ích tử, nếu rơi vào hăm địa bình thường. Nếu Tử Vi đóng ở các cung tí Dậu, Tị Hợi mà gặp Tứ Sát thì không toàn vẹn phúc lộc cả đời) .

-        Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kị, Giáp, Đinh, Kỷ mệnh chí công khanh. (Sao Tử Vi đóng tại cung Ngọ, không gặp sao Thiên Hình Hoá Kị người tuổi Giáp, tuổi Đinh, tuổi Kỷ làm tới công khanh).

Bình luận