Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Tướng


Hỏi : Sao Thiên Tướng chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Tướng thuộc hành thuỷ Nam Đẩu tinh, chủ về các việc quyền tước rất phúc thiện, háo khí của sao này là ấm, chuyên trợ giúp cho Tử Vi. Thiên Tướng thủ mệnh là người ăn nói thành thực, chắc chắn, thấy ai hoạn nạn dễ động lòng trắc ẩn, thấy việc ác dễ nổi khí bất bình.Ơ cung Quan Lộc thì hiển vinh. Đóng đâu phúc lộc đấy, không bị sao ác làm biến đổi, chí không vì hung sát mà thay. Được tả Hữu hộ vệ nắm chức quyền lớn rủi tơi vào cung nhà nhược thì vẫn tốt như thường .Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Thiên Tướng tinh chủ về y thực phong túc  hội với Tả Hữu Xương Khúc vị chí công khanh. Ơ hãm địa gặp Liêm Tham Vũ Phá Dương Đà xung phá thì dùng tài tháo vát để an thân.Có Hoả Linh xung phá e tàn tật. Số đàn bà Thiên Tướng thủ mệnh thông minh, đoan trang, chí cao như kẻ trượng phu, nếu gặp xung phá thành thân phận tì thiếp/.

Có câu ca về sao Thiên Tướng (mà không thấy đề Ngọc Thiềm tiên sinh) như sau :

Thiên Tướng nguyên lộc thuỷ

Hoá ấn chủ quan lộc

Thân mệnh nhi cung phùng

Định chủ đa tài phúc

Hình thể hựu phì mãn

Ngữ ngôn bất khinh độc

Xuất sĩ chủ phi đằng

Cư gia chủ tài cốc

Nhị hạn nhược phùng chi

Bách sự khán sung túc

Nghĩa là :

/Sao Thiên Tướng thuộc thuỷ, hoá khí là ấn coi về quan lộc. Hai cung Thân mệnh, có sao Thiên Tướng thì nhiều phúc nhiều tiền. Dáng người to lớn mập mạp, ăn nói nghiêm nghị đúng đắn. Ra làm quan chức dễ lên cao, ở nhà buôn bán tiền thóc đầy kho. Đại tiểu hạn gặp Thiên Tướng vạn sự đều tốt đẹp /.

Những câu phú về sao này ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thiến Tướng miếu địa Tí, Ngọ, Dần, Thân đắc địa Tị, Hợi, Sửu Mùi hãm địa Mão,Dậu.

-        Thiên Tướng, Liêm Trinh, Kình Dương hiệp đa chiêu hình Trượng nan đào. (Mệnh Thiên Tướng giáp có Liêm Trinh, Kình Dương phần đông gặp tai ách tù ngục).

-        Thiên Tướng chi tinh nữ mệnh triền tất đương tử quí cập phu hiền. (Số đàn bà ThiênTướng thủ mệnh tất nhiên đẻ con quí tử, có chồng hiền).

-        Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm. (Có đi cặp Hữu Bật dễ gặp điều tốt lành).

Phú nôm của ta về sao Thiên Tướng kỹ càng hơn :

Tướng ấn chính ví công hầu

Binh hình Lôc Mã hội chầu mệnh viên

Cung Thìn Tuất, mệnh an tướng thủ

Quan Lộc cung vượng khí công danh

Thiên Tướng chẳng kị sát tinh

Chỉ hiềm triệt lộ đầu mình phàn hai

Thiên Tướng là mặt con người

Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng hồng

Đãn, hiềm lấn át quyền chồng

Tướng phúc hình Kị bóng đồng tổn hao

Tướng và Khúc hội đào, mộc, cái

Sác khuynh thành chết nỗi dâm bòn.

So phú nôm với phú chữ của Tử Vi đẩu số toàn thư ta thấy miếu địa của sao Thiên Tướng khác hẳn nhau. Phú nôm cho Thìn, Tuất là miếu còn phú chữ là Tí, Sửu, Dần, Thân. Phú nom đưa ra số đồng bóng trong khi phú chữ chẳng nói gi đến đồng bóng. Như vậy phú nôm căn cứ vào đâu để hạ đoán mấy chữ bóng đồng tổn hao ? Đó chính là cái tài của tiền nhân ta học của người mà vẫn tìm cách hơn người.

Bình luận