Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Mã


Hỏi : Sao Thiên Mã chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Mã ở các cung đều có sự chế hoá, vào cung Thân Mệnh, gọi là Dịch Mã thì cần Lộc Tồn, Tử Vi, Thiên Phú, Xương Khúc thủ hay chiếu mới thật tốt. Đại Tiểu Hạn gặp Thiên Mã cũng cần những sao trên mới lợi. Đồng cung với Lộc Tồn kêu bằng Lộc Mã giao trì hay triết chiên mã. Đồng cung với Tứ Phú kêu bằng phù liễn mã tức ngựa kéo xe vua. Đồng cung với Hình Sát gọi là phù thi mã, ngựa mang sác chết. Đồng cung với Hoả Tinh gọi là chiến mã, ngựa trận. Đồng cung với Nhật Nguyệt kêu bằng thư hùng mã. Gặp Không Vong gọi là vong mã, ngựa lạc đường. Ơ nơi Tử Huyệt kêu bằng tử mã, ngựa chết. Gặp Đà la kêu bằng triết túc mã, ngựa què.Không thấy có bài ca nào về sao Thiên Mã.

Những câu phú ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư của sao này gồm có :

-        Lộc Mã tối hỉ giao trì. (Mã cần gặp Lộc Tồn tức Lộc Mã giao trì cách ).

-        Thiên Mã tử sinh, Thê cung phú quí hoàn đương phong tặng. (Sao Thiên Mã ở bốn cung tràng sinh gặp cung Thê ở đó, vợ con nhà phú quí còn được tặng phong tóm lại là số nhờ vợ).

-          ngộ  Không  Vong  chung  thân  bôn  tẩu.  (Mã  gặp  Không  Vong,  suốt  đời  chạy ngược chạy xuôi).

Chú ý : Không thấy ghi sao Thiên Mã thuộc hành gì.

Bình luận