Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Lương


Hỏi : Sao Thiên Lương chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Lương thuộc hành thổ, Nam Đẩu tinh cai quản việc thọ

yểu, hoá khí là Am là Phúc, chủ về phụ mẫu, vào số mệnh thì tính tình lỗi lạc, vẻ người đầy đặn có lòng chính trực vô tư, vào việc quả quyết, gặp Xương Khúc ở cung Tài Bạch, gặp Thái Dương ở cung Phúc Đức tam hợp  xung  chiếu  hội  nhiều  sao  tốt,  thanh  danh  vạn  toàn,  vua  yêu  bạn  nể.  Gặp  sao  Hao  lai  ngộ Thiên Cơ và Sát Tinh nên đi tu là hơn. Thiên Lương không sợ Thái Tuế xung và Bạch Hổ phá.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Thiên Lương nam đẩu, sao coi việc thọ hoá khí thành Am, sinh nhàn thanh tú ôn hoà hình thần ẩn trọng, giỏi nói binh pháp, hội với Xương Khúc, Tả Hữu quyền vị lớn. Ơ cung Phúc Đức hội cùng Thái Dương cực phẩm chi quí đối với người tuổi Mậu, Kỷ. Thiên Lương không bị Liêm Trinh Hình Kị khắc hại cũng không sợ Hoả Linh gây can qua. Thiên Lương gặp tấu thư nổi danh kỳ lạ, gặp Đại Tiểu hao mưu việc khó thành, ngộ Thanh Longcó hỉ tín. Nữ mệnh Thiên Lương miếu địa vượng phu ích tử, hội Xương Khúc Tả Hữu là mệnh phụ. Rất kị Dương Đà xung phá gây tiếng xấu /.

Bài Hi Di tiên sinh viết trên đây còn có một câu vô lý nên xin đặt ra ngoài để bàn luận, đó là :

/Dữ Tham Lang đồng độ tắc thương luân bại tục loạn lễ loạn gia/ (Cùng với sao Tham Lang thường rơi vào điều thương luân bại lý lộn ẩu như họ nhà  tôm). Thiên Lương vốn cùng Tham Lang ở trong chòm sao Thiên Phú thì làm sao nó có thể đồng độ với Tham Lang ? Tính tam hợp xung chiếu thì Thiên Lương với Tham Lang cũng chẳng bao giờ gặp nhau nói chi đến đồng độ.

Có bài ca về sao Thiên Lương như sau :

Thiên Lương nguyên thuộc thổ

Nam đẩu tới cát tinh

Hoá ấm danh điện thọ

Phụ mẫu cung chủ tinh

Điền trạch huynh đệ nội

Đắc chí phúc tự sinh

Hình thần tự trì trọng

Tâm tính cánh hoà bình

Sinh lai vô tai hoạn

Văn chương hữu thanh danh

Lục thân cánh hoà lục

Sĩ hoạn cư vương đình

Cự môn nhược tương hội

Lao bác lịch lịnh tân

Nhược phùng thêin cơ chiếu

Tăng đạo hưởng sơn lâm

Nhị tịnh tại Thìn Tuất

Phúc thọ bất tu luân.

Nghĩa là:

Sao Thiên Lương thuộc thổ, nam đẩu tính háo khí là ấm (Bóng che trở) hỗn danh diên thọ làm chủ cung Phụ Mẫu. Vào điền trạch, huynh đệ đem lại tốt lành. Tính tình trì trọng hào bình, ít gặp tai hoạ, theo nghiệp văn chương dễ nổi tiếng. Ra làm quan dễ hiển đạt. Hội cùng Cự Môn thì cuộc đời vất vả, gian truân, thấy Thiên Cơ chiếu ưa điều đạo, thích tu ẩn sơn lâm.

Những câu phú về sao Thiên Lương ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thiên   Lương miếu địa Tuất, Thìn, Ngọ, vượng địa Sửu, Mùi, Tí, Mão, Dần, Thân, hãm Tị, Hợi, Dậu.

-        Thiên  Lương  Nguyệt  Diệu  nữ  dâm  bần.  (Số  đàn    Lương  Nguyệt  thủ  mệnh  và chiếu là dâm, nếu Thái Âm ở Tị, Thiên Lương ở Hợi hạ cách, dâm bần vì Nguyệt vào hãm địa).

-        Thiên Lương thủ chiếu cát tương phùng bình sinh phúc thọ. (Sao Thiên Lương thủ mệnh hay chiếu mệnh gặp nhiều sao tốt suốt đời phúc thọ, tốt  nhất là Thiên Lương ở Ngọ).

-        Thiên Lương cư ngọ vi quan tư thanh hiển triều đường. (Đóng cung  Ngọ, có chức vị lớn trong triều).

-        Lương đồng Cơ Nguyệt Dần Thân vị nhất sinh lợi nghiệp thông minh. (Hội tụ các sao Cơ Nguyệt đồng Lương thủ mệnh ở Dần Thân thì suốt đời làm ăn suôi lọt, sáng suốt).

-        Thiên Lương, Thái Dương, Xương Lộc hội lô truyền đệ nhất danh. Tiền nhân ta dịch câu phú trên bằng 4 câu nôm :

Tuổi hoa nở đăng cao bảng chiếu

Bởi Thiên Lương thủ mệnh Tí cung

Xương Lộc hội Nhật chiếu xung

Đè đầu sĩ tử văn hùng nhất danh.

-        Lương Nguyệt Tị Hợi nam đa lãng đãng, nữ đa dâm.  (Thái Âm m, Thiên Lương thủ mệnh số con trai phiêu bạt, số con gái đa dâm).

-        Thiên Lương, Văn Xương cư miếu vượng vi chí đài cương. (Hội cùng Văn Xương ở miếu vương hiển đạt).

-        Lương Vũ Am Linh nghĩ tác đống lương chi khách. (Hội cùng Vũ Khúc, Thái Âm , Linh Tinh đắc địa là người tài giỏi có thể đứng ngôi vị trụ cột ).

-        Lương tú Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách. (Thiên Lương ở Dậu, Thái Âm ở Tị là kẻ phiêu bạt).

-        Thiên  Lương,  Thiên    vi  nhân  phiêu  đãng  phong  lưu.  (Hội  cùng  Thiên    làm người phong lưu phiêu lãng).

-        Thiên Lương Gia Cát tọa Thiên Di, cự thương cao cổ. (Đóng cung Thiên Di, nhiều sao tốt trợ, buôn bán lớn).

Bình luận