Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Không – Địa Kiếp


Hỏi : Sao Thiên Không – Địa Kiếp chủ những điều gì ?

Đáp : Hai sao ấy thủ ở Thân Mệnh gặp tốt thì tốt gặp hung liền hung, nếu bị Tứ Sát xung chiếu nhẹ là loại hạ tiện, nặng là số mệnh của lục súc. Đi tu ở cửa thiền cũng bất chính, con gái làm tì thiếp hình khắc và cô độc. Đại Tiểu Hạn gặp Không Kiếp phá tài, phá nghiệp.Có câu ca rằng :

Kiếp Không vi hại tối sầu nhân

Tài trí anh hùng ngộ nhất thân

Chỉ hảo vi tăng tính học thuật

Đôi kim tích ngọc dã tu bần.

Nghĩa là :

Hai sao Không – Kiếp hại người

Dù cho tài trí anh hùng cũng lầm lỡ một đời

Chỉ nên đi tu hoặc vùi đầu vào đao lý

Dù có vàng ngọc chất đống rồi cũng cùng khốn.

Những câu phú về Thiện Không – Địa Kiếp ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Kiếp Không hiệp Mệnh vi bại cục. (Mệnh giáp Không giáp Kiếp là bại cục) .

-        Kiếp Không lâm hạn Sử Vương táng quốc Lục Châu vong. (Gặp hạn Kiếp Không Sở Bá Vương đổ vỡ hết nghiệp lớn. Gặp hạn Kiếp Không, nàng Lục Châu người thiếp yêu của Thạch Sùng phải nhảy lầu tự tận).

-        Sinh sứ Kiếp Không do như bán thiên triết kiều. (Nơi tràng sinh có Kiếp Không khác nào bay lên giữa tầng trời bị gẫy cánh).

-        Kiếp Không lâm tài phúc chi hương sinh lai bần tiện. (Hai sao Kiếp Không rơi vàocung Phúc Đức và Tài Bạch mới sinh ra đã nghèo hèn).

Có một câu phú nôm về sao Thiên Không rất hay như sau :

Thiên Không hội với Đào Hoa

Cầm Kỳ thi họa tài ba tuyệt vời

Cơ mưu quyền biến hơn người

Ngàn năm mệnh bạc là đời tài hoa.

Chú ý : Sao Thiên Không con có một tên khác là Không Vong.

Bình luận