Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Khôi – Thiên Việt


Hỏi : Sao Thiên Khôi – Thiên Việt chủ những điều gì ?

Đáp : Hai sao Khôi – Việt trên thượng giới là thần của sự hòa hợp, vào mệnh người hội cùng Tả Hữu không ai là không phú quí. Nếu Khôi ở Mệnh Việt ở Thân lại thêm Tử Phủ, Nhật Nguyệt, Xương Khúc, Tả Hữu, Quyền Lộc tấu hợp tuổi thiếu niên đã danh tiếng lại đào hoa nhiều vợ đẹp, dù cho gặp đại nạn cũng được quí nhân phù trợ, tiểu nhân không thể gây hung hoạ với số này. Con trai số Khôi Việt trong tuấn nhã, học hành giỏi giang, con gái số Khôi Việt thì dung mạo đoan trang, xuất chúng, siêu quần sau làm quí phú nhân, nếu Khôi Việt có ác sát xung phá Khôi Việt vẫn phú quí, nhưng chẳng khỏi trăng hoa tư tình.

Có câu về hai sao Khôi Việt như sau :

Thiên At quí nhân chúng sở khảm

Mệnh phùng kim đới phúc di thâm

Phi đằng danh dự nhân tranh mộ

Bác nhã giai thông cổ dữ kim

Khôi Việt nhị tinh hạn trung cường

Nhân nhân ngộ thử quản tiền lương

Quan lại phùng chi phát tài phúc

Đương nhiên tất định kiến quân vương.

Nghĩa là :

Khôi Việt còn có tên khác là Thiên At qui nhân, ai cũng mong được hai sao này giáng làm. Đóng ở Mệnh cung sang quí nhiều phúc lộc. Một sớm một chiều danh vang thiên hạ. Văn hay học giỏi. Hạn gặp Khôi Việt tiền nÔng danh giá đều tốt đẹp. Đang làm quan mà hạn tới Khôi Việt sẽ thăng chức hoặc được vua phong tặng.

Tiền nhân ta cũng có bài ca về Khôi Việt :

Khôi Việt, Thanh, Việt, Cái Hồng

Trai cận cửu trùng gái tác cung phi

Hồng, Khôi, Xương, Tấu đề huề

Sân rồng bảng hổ danh đề một hai

Khoa, Quyền, Lộc, Mã, Việt, Khôi

Công thành danh toại một đời hiển vinh.

Những câu phú về Khôi – Việt ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Khôi Việt Mệnh Thân đa triết quế. (Ở Mệnh Thân thì danh cao vọng trọng. Nếu ở tam hợp chiếu mệnh kém đi) .

-        Khôi Việt hiệp mệnh vi kỳ cách. (Giáp mệnh là cách kỳ lạ).

-        Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Tồn phù, Hình Sát vô xung đài phú quí. (Mệnh Thân có Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Tồn không gặp Hình Sát xung quí đến bậc đại thần).

-        Khôi  Việt  trùng  phùng  sát  tấu  cố  tật  vưu  đa.  (Gặp Dương  Đà,  Linh  Hoả,  Không Kiếp thường có tật).

Chú ý : Hai sao Thiên Khôi và Thiên Việt không thấy nói tới hãm địa. Chương sau ghi hai sao này thuộc hành hoả.

Bình luận