Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Hình


Hỏi : Sao Thiên Hình chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Hình thủ Mệnh Thân nếu không đi tu thì cũng cô độc, lắm tai lắm nạn, không non yểu thì nghèo khổ. Anh em cha mẹ bất toàn. Hạn gặp Thiên Hình có quan tụng, mất tiền. Nhập miếu rất tốt.

Lại có bài ca rằng :

Thiên Hình vị tất thị hung tinh

Nhập miếu danh vi thiên Hỉ Thần

Xương Khúc cát tinh lại tấu hợp

Định nhiên hiển hách đáo vương đình

Hình cương Dần thượng tinh Dậu

Tuất Cánh làm Mão vị tự quang minh

Tất ngộ Văn tinh thành đại nghiệp

Trưởng ác biên cương bách vạn binh.

Nghĩa là :

Thiên Hình không hẳn là một hung tinh. Nếu nó nhập miếu lại là Hỉ Thần Hội với Xương Khúc và các sao tốt Sẽ là người quan trọng trong triều đình Sao Thiên hình ở cung Dần và Dậu Tuất Hoặc cung Mão tự nó sẽ sáng rực rỡ Gặp các Văn tinh mà thành đại nghiệp Nắm trăm vạn binh nơi biên cương.

Trong Tử Vi đẩu số toàn thư không thấy ghi câu phú nào dành  riêng cho sao Thiên Hình. Còn theo phú đoán của tiền nhân ta có  mấy điểm cần biết như :

-        Thái Tuế gặp Thiên Hình ở đâu là số lắm tai họa.

-        Thiên Hình gặp Kình Dương và Kiếp Sát dễ vào tù.

-        Cung tử tức có Hình Sát Hổ hiếm con.

Bình luận