Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Cơ


Hỏi : Thiên Cơ tinh chủ những điều gì ?

Đáp : Sao Thiên Cơ thuộc hành mộc, là nam đẩu tinh, hoá khi sao này là thiện tinh. Nếu đắc địa nó có thể điều chỉnh lẽ thuận nghịch cho số mệnh. Thiên cơ thủ mệnh lại thêm các sao tốt hợp lại dễ thành công, đa mưu túc trí. Bản chất sao này là thiện tâm không ưu điều bất nhân, bất nghĩa cho nên gặp lúc bất đắc chí thường ưa ở ẩn chốn lâm tuyền và dễ say mùi đạo.Nữ mệnh có sao Thiên Cơ gặp hung càng hung, gặp sát càng sát, nếu đi cặp cùng Thiên Lương là người đàn bà tháo vát khéo léo, nội trợ giỏi. Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Thiên Cơ ích thọ chi tinh, thủ Thân mệnh cung là người dị thường giao hội cùng các sao thiên Lương, Tả Hữu, Xương Khúc làm quan văn thì thanh hiền, làm vũ chức thì trung lương. Nếu ở hãm địa gặp Tứ Sát xung phá là hạ cách. Thiên Cơ ngộ Thiên Lương, Thất Sát nên tìm đến cảnh  thanh  nhàn  của  tăng  đạo.  Đại  tiểu  hạn  gặp  Thiên    sẽ  thay  đổi  công  việc,  lập    sáng nghiệp. Nữ mệnh Thiên Cơ có nhiều sao tốt củng chiếu vượng phu ích tử, nếu có Quyền Lộc sẽ là mệnh phụ phu nhân, không may mà gặp Kình Đà, Hoá, Kị xung phá thành ra đàn bà hạ tiện khắc phu hại tử /.

Ngọc Thiềm tiên sinh làm bài ca về sao Thiên Cơ như sau :

Thiên Cơ  huynh đệ chủ Nam đẩu chính diệu tinh Tác sự hữu thao lược Bẩm tính tối cao minh Sở vi tối hảo thượng Diệc khả tác quần anh Hội cát chủ hưởng  phúc Nhập cách cư hàn lâm Cự Môn đồng nhật ví Vũ chức yểm biên đình Diệc yêu quyền phùng sát

Nghĩa là :

Phương khả lập công danh

Thiên Lương tinh đồng vị

Định tác đạo dữ tăng

Nữ nhân nhược phùng thử

Tính sảo tất dâm bòn

Thiên Đồng dữ Xương Khúc

Tụ củng chủ hoa vinh

Thìn Tuất Tí Ngọ địa

Nhập miếu hữu công danh

Nhược tại Dần Mùi Sửu

Thất Sát tinh Phá Quân

Huyết quang tai bất trắc

Dương Đà cập Hoả Linh

Nhược dữ chư sát hội

Tai hoa hữu hư kinh

Lưỡng hạn làm thử tú

Sự tất hữu biến canh

/ Thiên Cơ sao của trí tuệ, mưu cơ và nhân nghĩa nên đồng bạn bè thủ túc, làm việc thao lược cao minh, gặp nhiều sao tốt trợ lực nổi ti61ng văn chương, đi cặp cùng sao Cự Môn khả dĩ lên cao với võ nghiệp nhưng Thiện Cơ lại rất cần Quyền Sát công danh mới oanh liệt. Hội cùng sao Thiên Lương dễ chán trần tục ưa miền tăng đạo. Nữ mệnh Thiên Cơ hãm địa chủ dâm bòn, nếu được Thiên Đồng, Xương Khúc thì vinh hoa. Các cung Tí, Ngọ là miếu địa của Thiên Cơ. Bình thường Tị Hợi, Thìn Tuất, hãm địa là Sửu, Mùi ngộ Phá Quân, Tứ Sát, Hoả Linh, Dương Đàdễ xảy ra tai hoạ. Đại tiểu hạn gặp hiên Cơ thì công việc thay đổi /.

Những câu phú về Thiên Cơ ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có:

-        Cơ lương đồng chiêu mệnh Thân không thiên nghi tăng đạo. (Thân hoặc mệnh gặp Không Vong, Thiên Cơ đơn thủ Thiên Lương chiếu nên đi tu).

-        Cơ lương hội họp thiện đàm binh, cư tuất diệt vi mỹ luận. ( Thiên Cơ hội với sao Thiên  Lương  giỏi  bàn  việc  quan,  số  ông  Mạnh  Tử  cung  thiên  Di  đóng    Tuất    hai  sao  Cơ, Lương).

-          Lương  thủ  mệnh  gia  cát  diệu  phú  quí  từ  tường.  (Thiên  Cơ,  Thiên  Lương  thủ mệnh thêm các sao tốt, phú quí. Nếu gặp Thiên Hình, Hóa Kị dễ chán mùi thế luỵ).

-        Cơ Nguyệt đông lương tác lại nhân. (Mệnh thân và các cung tam hợp xung chiếu có đủ bốn sao trên đây nếu không có những cát tinh khác trợ lực chỉ làm công chức quèn. Gặp Kiếp Không Hoá Kị xuống hạ cách).

-        Thiên Lương Tham Nguyệt đồng cơ hội, mộ dạ kinh thương vô miên thuỵ. (Các sao Thiên Lương, Thái Âm , Thiên Đồng hội cùng thiên Cơ ngày đêm tảo tần buôn bán, gặp hung tinh tất phải bôn ba).

-        Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, cầu du thử thiết. (Cùng ở một cung có quá nhiều ác sát bao vây Thiên Cơ).

-        Cự hãm Thiên Cơ vi Phá Cách. ( Cự Mộ ở hãm địa gặp thiên Cơ là Phá Cách,  đàn bà mệnh đóng tại Dần Thân Mão Dậu gặp Thiên Cơ, Cự Môn tuy phú quí nhưng dâm dục, hạ tiện).

Bình luận