Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thất Sát


Hỏi : Sao Thất Sát chủ những điều gì ?

Đáp : Thất Sát là Nam Đẩu tinh, thuộc Hoả Kim, thượng tướng của tinh đẩu, làm cô thần cho sự thành bại. Uy như thép của lưỡi kiếm, tính tình thanh lương. Vào số mệnh, Thất Sát thường kinh lịch, gian nan tân khổ. Ơ mệnh cung nếu vân hạn xấu thành yểu chiết. Đóng cung Quan Lộc cực tốt, biến hoạ ra phúc. Toạ Tử Tức con cái cô đơn, cư Phu Thê chăn đơn giá chiếc. Gặp HìnhTú tại Điền Trạch và Phụ Mẫu, gia nghiệp đổ vỡ khắc cha khắc mẹ. Hội Thiên HÌnh, Hoá Kị ở Thiên Di hay Tật Ach thì tai ương tàn tật hoặc nhất thân cô độc tuổi thọ không bền. Hội Liêm Trinh hãm địa tại Thân Mệnh cung mắc bệnh lao. Gặp Liêm Trinh và sao Hao ở Thiên Di chết đường nếu rơi vào cung hãm nhược thì hung hoa bớt đi, bằng như ở cung chính âm (?) thì hung hoạ cáng lớn. Hạn lưu niên gặp sao Sát, hoặc cung Thân Mệnh có Thất Sát thêm các ác tinh khác hoặc lưu sát diệt tính sẽ chết trận. Thất Sát ngộ Không Vong, Thiên Hình mắc hoạ lớn. Sách có câu :

/ Cái thế anh hùng vi sát chế. Thử thời nhất mộng thị nam kha / (Dù là cái thế anh hùng bị sao Sát hung phạm sự nghiệp cũng thành giấc mộng nam kha) .

Thất Sát cần phải xét cho tỏ tường vì nó không phải là thiện tinh.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Thất Sát là thượng tướng của các tinh đẩu, gặp Tử Vi sẽ biến thành quyền mà giáng phúc, gặp Hoả Tinh sẽ biến thành Sát Tinh để làm lớn uy thế của nó, gặp sao hung ở Sinh hương thì hành nghề đồ tể, hội cùng Xương Khúc ở yếu địa tính tình ngang ngạnh.Sách Bí Kinh có câu :

/Thất Sát cư hãm địa trầm ngâm phút bất sinh /

là vậy. Cung Thân Mệnh có Thất Sát thường bị tai ương phá bại chỉ nhờ Tử Vi, Lộc Tồn mới giải cứu được thôi. Gặp lưu niên sát thì nên biết đường tiến thoái để giữ mình. Được Xương Khúc miếu địa củng chiếu, trong tay sẽ nắm quyền sinh, quyền sát phú quí hơn người. Nếu gặp Tứ Sát Kị tinh xung phá, cuộc đời tầm thường, ở hãm địa tàn tật. Nữ mệnh Thất Sát thủ mệnh nơi vương địa, tiền bạc vô kể, có oai quyền chí cao hơn con trai. Bị tứ hung xung phá phiêu đãng/.

Có câu ca về sao Thất Sát như sau (không thấy ghi tên tác giả) :

Thất Sát Dần Thân Tí Ngọ cung

Tứ di củng thủ phục anh hùng

Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội

Quyền Lộc danh cao thực văn chung

Sát cư hãm địa bất kham ngôn

Hung hoạ do như bão hổ miên

Nhược thị sát cường vô chế phục

Thiếu niên ác tử đáo hoàng tuyền

Nghĩa là :

Sao Thất Sát đóng các cung Dần Thân Tí Ngọ mà Mệnh Thân tại đó bốn phương sẽ chấp tay cúi chào người anh hùng. Thêm Khôi Việt, Xương Khúc hội tụ danh tiếng khắp nơi quyền cao tiền nhiều. Sao Thất Sát rơi vào hãm địa nguy hiểm như ôm hổ mà ngủ. Nếu không có sao nào chế phục tất sẽ chết yểu hay chết thảm.

Những câu phú về sao Thất Sát ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thất Sát miếu địa Dần, Thân, Tí, Ngọ bình thường Mão, Dậu, Sửu, Mùi, Tị, Hợi vô hãm địa.(Câu này chứng tỏ tam sao thất bản, Hi Di Trần Đoàn nói có hãm địa, lúc ghi vào phú thì lại bảo vô hãm).

-        Thất  Sát  Dần,  Thân,  Tí,  Ngọ  nhất  sinh  tước  lộc  vinh  xương.  (Đóng    cung  Dần, Thân, Tí, Ngọ thủ mệnh, suốt đời tước lộc).

-        Thất  Sát  Phá  Quân  chuyên    Dương  Linh  chi  ngược.  (Sao  Thất  Sát  cần  sự  ngược ngạo của Dương Linh).

-        Thất Sát, Liêm Trinh đông vị lộ thượng mai thi. Cùng ở với Liêm Trinh sẽ chết đường.

Tiền nhân ta có câu phú :

Ai người lộ thượng mai thi

Vì sao Liêm Sát đồng qui Sửu Mùi

(Phần trên mục nói về sao Liêm Trinh thì lại có câu phú nói nếu hai sao này ở Thiên Di cũng chết đường).

-        Thất sát lâm Thân Mệnh lưu niên Hình Kị tai thương. (Thủ Mệnh Thân gặp Thiên Hình Hoá Kị hạn lưu niên có thể bị thương. Nếu Tử Vi, Lộc Tồn hay Thiên Tường vận hạn sẽ giải được).

-        Sát  lâm  tuyệt  địa  Dương  Đà  Nhan  Hôi  yểu  triết.  (Thất  Sát  rơi  vào  tuyệt  địa  gặp Dương Đà thầy Nhan Hồi (học trò của ông Khổng Tử) chết non yểu).

-        Thất Sát trùng phùng Tứ Sát yêu đà bối khúc trận trung vong. (Mấy chữ yêu đà bối khúc ý nói dễ bị thương tật, chỉ thấy phần chú thích ghi rằng : gặp   Hoả Linh ở hãm địa, chết trận).

-        Thất Sát Hoả Dương bần thả tiện đồ tể chi nhân. (Gặp Hoả Tinh, Kình Dương loại hạ tiện thường làm nghề đồ tể, hoặc sai nha hung hãn).

-        Thất Sát Dương Linh lưu niên Bạch Hổ Hình lục tại chuân. (Sao Thất Sát đi cặp với Dương, Linh lưu niên gặp Bạch Hổ bị tù tội).

-        Thất  Sát  lưu  Dương,  nhị  cung  phù  ly  hương  tao  phối.  (Sao  Thất  Sát  gặp  lưu  niên Kình Dương rời bỏ quê hương lấy vợ nơi xa – Những chữ nhị cung phù ý nói là tuế hạn trung phùng).

-        Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh. (Thất Sát thủ mệnh thường lầm lì, con trai có uy quyền, nhưng con gái không tốt).

-        Thất Sát lâm thân chung thị yếu. (Thất Sát làm thân thế nào cũng chết non).

-        Thất Sát đơn cư phúc đức nữ nhân thiết kị tiện vô nghi. (Thất Sát đứng một mình ở cung phúc đức số đàn bà tối kỵ vì là hạ tiện cách) .

-        Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại, chư ban thủ nghệ bất năng tinh. (Thất Sát đồng Phá Quân nên xuất ngoại. – Những chữ chư ban thủ nghệ bất năng tinh tuy nghĩa rõ ràng nhưng câu này có vẻ vô  nghĩa ý nói là không thể làm thủ nghệ được).

Tiền nhân ta có câu phú về sao Thất Sát trong số đàn bà :

Nữ mệnh Sát, Ngọ Tí ngồi

Ngộ Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.

Bình luận