Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thái Dương


Hỏi : Sao Thái Dương chủ những điều gì ?

Đáp : Thái Dương tinh thuộc hoả, tinh hoa của ban ngày, biểu nghi của tạo hoá. Ơ số mệnh là quí khí của con người năng văn năng vũ. Hội tụ với các sao cát thì giáng phúc trinh tường, hội với các ác tinh thì uổng công phí lực như mậy bị che lấp. Thái Dương cư thân mệnh cung tại miếu địa sẽ sáng rực rỡ cho công danh con người. Hoá khí của sao Thái Dương là vừa Quí vừa Lộc cho nên cung quan lộc mà có Thái Dương cực tốt. Nữ mệnh lấy thái dương làm phu chủ, thêm Thái Âm chiếu nữa thì phú quí toàn mỹ. Sao này đóng tại cung Thân gặp nhiều sao cát thường gần những người cao sang quyền thế. Nếu nó vào cung Tử Tức sẽ sinh quí tử. Vào cung Tài Bạch được trợ lực, giàu có lâu bền. Đại tiểu hạn gặp Thái Dương thêm Tả Hữu khả dĩ dựng nghiệp.Thái Dương bị Hình Kị dễ hư mắt hoặc khắc phụ mẫu. Đại tiểu hạn Thái Dương đa sát tụ tất có mội lo về quan tụng. Thái Dương ở cung Thiên Di thường ly tổ nghiệp đi xa làm ăn.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Sao Thái Dương trên vòm trời chu chuyển vô cùng ưa Phụ, Bật cần Lộc Tồn, nếu đi cặp với Thái Âm càng đẹp, ghét Cự Môn hãm địa che ánh sáng. Tại miếu vượng địa hội Hoá Lộc, Hoá Quyền gọi quí cách. Được Xương Khúc Khôi Việt tam hợp củng chiếu vào Quan Lộc hay Bài Tạch đại phú quí. Nữ mệnh miếu vượng chủ vượng phu ích tử, nếu gặp sát thì bình thường/.

Ngọc Thiềm tiên sinh có bài ca rằng :

Thái Dương nguyên thuộc hoả

Chính chủ Quan Lộc tinh

Nhược cư thân mệnh vị

Bẩm tính tối thông minh

Từ ái lượng khoan đại

Phúc thọ hưởng hà linh

Nhược dữ Thái Âm hội

Sàu phát quí vô luận

Hữu huy chiếu Thân mệnh

Bình bộ nhập kim môn

Cự Môn bất tương phạm

Thăng điện thừa quân ân

Thiên viên phùng ám độ

Bần tiện bất khả ngôn

Nam nhân tất khắc phụ

Nữ mệnh phu bất toàn

Hỏa Linh phùng nhược định

Dương Đà nhãn mục hôn

Nhị hạn nhược trí thử

Tất định mại điền viên

Nghĩa là :

Sao  Thái  Dương  thuộc  hành  hoả,    Quan  Lộc  tinh,    cung  Thân  mệnh  bẩm  tính  thông minh, từ ái và khoan hậu đại phúc, đại thọ. Nếu có thêm Thái Âm hội tụ phát quí vô cùng. Anh sáng Thái Dương chiếu vào Thân mệnh dễ đi đến cửa vàng cung điện. Gặp Cự Môn nơi hãm địa lại bần tiện vô tả, nữ mệnh chồng không vẹn toàn. Tứ Sát, Dương Đà, Hoả Linh vây hãm thì bị đau mắt, hạn Thái Dương có Tứ Sát sung phá bán hết gia nghiệp.

Những câu phú về sao Thái Dương ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thái Dương miếu địa Ngọ, Mão vượng địa Dần, Thìn, Tị, hãm Tuất, Hợi, Tí.

-        Nhật  chiếu  lôi  môn,    Thìn,  Mão  địa,  trú  sinh  nhân,  phú  quí  thanh  dương.  (Thái Dương đứng trong cung Tí, Thìn, Mão, Dậu là mặt trời chiếu cửa sấm, người sinh ban ngày phú quí nổi danh).

-        Thai  Dương    Ngọ,  Canh  Tân  Đinh Kỷ nhân phú quí song toàn.  (  Thái  Dương  ở Ngọ cung, người tuổi canh tân đinh kỷ, phú quí song toàn) .

-        Thái Dương, Văn Xương tại Quan Lộc, hoàng điện triều ban. (Sao Thái Dương gặp Văn Xương tại cung Quan Lộc làm quan trong triều đình, Văn Khúc cũng vậy).

-        Thái Dương, Hoá Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương. (Gặp Hoá Kị, mắt hư đau bất ngờ).

-        Nhật lạc Mùi, Thân tại mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lăn. (Mệnh đóng cung Thân,Mùi có sao Thái Dương con người chóng chán, trước chăm chỉ sau lười biếng).

-        Nữ mệnh doan chính Thái Dương tinh, tảo phối hiên phu tin khả bằng. (Số đàn bà, Thái Dương thủ mệnh đắc định là người đoan chính, sớm lấy chồng hiền).

Bình luận