Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Tả Phụ – Hữu Bật


Hỏi : Sao Tả Phụ chủ những điều gì ?

Đáp : Tả Phụ là đế cực chủ tể chi tinh, thủ Thân Mệnh cung giáng phúc, người hình mạo đôn hậu khẳng khái, phong lưu được nếu Tử, Phủ, Quyền Lộc xung chiếu tam hợp chủ về cách đại quí cho cả văn lẫn võ, gặp Hoả tinh Hoá Kị xung phá tuy giàu sang nhưng chẳng lâu bền.

Hỏi : Sao Hữu Bật chủ những điều gì ?

Đáp : Hữu Bật là đế cực chủ chi tinh,  thủ Mệnh Thân cung, người văn mặc tinh thông, đồng cung có hai sao Tử – Phủ thì tiền bạc, chức tuớc đều hay, văn vũ song toàn. Nếu gặp Dương Đà xung phá là hạ cách. Nữ nhân có Hữu Bật thủ mệnh hiền lương, gặp Dương Đà xung phá Hạ tiện .

Có bài ca về Tả Phụ và Hữu Bật như sau :

Tả phụ nguyên thuộc thổ

Hữu Bật thuỷ vi căn

Thất quân vi vô dụng

Tam hợp nghi kiến quân

Nhược tại Tử Vi vị

Tước lộc bất tu luân

Nhược tại Phu Thê vị

Chủ nhân định nhị hôn

Nhược dữ Liêm Trinh tính

Ac tiện tao kiềm côn

Hữu Bật vi thượng tướng

Phụ tá Tử Vi tinh

Hỉ cư Nhật Nguyệt trắc

Văn nhân quá vũ môn

Thướng cư nhân vị thượng

Vô tước cánh vô danh

Thê cung ngộ thử tú

Quyết định lưỡng thê thành

Nhược dữ hình tù sử

Tao thương tác đạo tặc.

Nghĩa là:

Tả Phụ thuộc hành thổ, Hữu Bật thuộc hành thuỷ. Cần phải có vua để phò tá. Không vua thành vô dụng. Nên đứng cạnh chầu sao Tử Vi thì tước lộc rất lớn. Nếu vào cung Thê Thiếp số hai vợ. Đi cặp với Liêm Trinh vào tù ra khám thường bị hình phạt.

Hữu Bật đóng vai thượng tướng phụ tá cho Tử Vi. Hoặc đứng bên sao Nhật Nguyệt cũng rất tốt. Được thế văn nhân sẽ danh cao bảng đề. Nếu rơi vào nhân vị vô dụng. Gặp Liêm Trinh Hình đi làm đạo tặc.

Những câu phú về Tả Phụ, Hữu Bật ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Tả Hữu Văn Xương vị chi tam đài. (Văn Xương cùng Tả Hữu chức vị đến bậc tam đài ).

-        Tả Hữu hiệp mệnh vi quí cách. (Mệnh giáp Tả Hữu là quí cách) .

-        Hữu  Bật,  Tả  Phụ  chung  thân  phúc  hậu.  (Ở  Mệnh  cung    Thiên  Di  thì  suốt  đời hưởng phúc).

-        Tả Hữu đồng cung phi la y tử. (Có Tả Hữu đồng cung thủ mệnh mặc áo lụa, áo gấm đỏ – ý chỉ cao sang ).

-        Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh cung ly tôn thứ xuất. (Mệnh cung không có chính tinh,Tả Hữu một đơn thủ một chiếu mệnh thì ly tôn thứ xuất – Bốn chữ này không rõ nghĩa ).

-        Tả Hữu Liêm Trinh tao hình đạo. (Đi cùng với Liêm Trinh là phường trộm cắp dễ tù tội).

-        Hữu Bật, Thiên Tướng phúc lai lâm. (Đi với Thiên Tướng gặp nhiều may mắn).

-        Tả  Hữu  tài  quan  hiệp  củng  y  lộc  phong  doanh.  (Hai  sao  này  đóng  hai  cung  Tài Bạch, Quan Lộc chiếu mệnh, đời sống đầy đủ).

-        Tả Hữu Khôi Việt vi phúc thọ.(Có thêm Khôi Việt trợ lực thì phúc thọ).

Bình luận