Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Linh Tinh


Hỏi : Sao Linh Tinh chủ những điều gì ?

Đáp : Hi Di Trần Đoàn tiên sinh có bài ca rằng:

Đại sát Linh Tinh tướng

Nam đẩu vi tông thần

Trí nhân thân mệnh giả

Tính cách diệc trầm ngâm

Hình mạo đa dị loại

Uy thế hữu thanh danh

Nhược dữ Tham Lang hội

Chỉ nhật lập biên đình

Miếu địa tài quan quí

Hãm địa chủ cô bần

Dương Đà nhược tấu hợp

Kỳ Hình đại bất thanh

Cô đơn tính khí tổ

Tân thương đới tật nhân

Tăng đạo đa phiêu đãng

Hoàn tục định vô luân

Nữ nhân vô cát diệu

Hình khắc thiểu lục thân

Chung thân bất trinh khiết

Thọ yểu nhưng khôn bần

Thử tinh đại sát tướng

Kỳ ác bất khả cấm

Nhất sinh hữu hung họa

Tự thực vi hư tình

Thân Sát chủ trạn vong

Phá Quân tài ốc khuynh

Liêm Tú Dương Hình hội

Kiếp Không chủ đao binh

Hoặc ngộ Tham Lang Tú

Quan Lộc diệc bất ninh

Nhược phùng cư vượng địa

Phú quí bất khả luận.

Nghĩa là:

Linh tinh cũng thuộc lọai đại sát tinh. Thủ Thân Mệnh thì tính cách trầm ngâm lầm lỳ, tướng mạo kỳ quái nhưng có nét oai nghiêm, nếu gặp được sao Tham Lang thế nào công danh cũng hiển hách. Ơ miếu địa rất tốt, hãm địa thành kẻ cô bần lại thêm Dương Đà xung phá sẽ huỷ hoại tổ nghiệp hay tàn tật. Đi tu chẳng xong mà hoàn tục thì vô luân. Nữ mệnh có sao Linh Tinh tất hình khắc ít bà con họ hàng, suốt đời lăng nhăng tình trường  bất khiết, thọ hay yểu cũng vẫn lao đao bềnh bồng. Linh Tinh là đại sát tinh cho nên khi nó đã gây  ác hoạ thì khó lòng ngăn nổi khiến hung hoạ triền miền. Nó gặp Thất Sát bị chết nơi trận tiền, gặp Phá Quân vong gia bại sản, gặp Liêm Trinh, Dương Đà hay Kiếp Không có tai nạn về đao binh. Hãm địa gặp Tham Lang danh phận vất vả. Đắc địa gặp Tham Lang phú quí vô tả.

Bình luận