Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Hoá Quyền


Hỏi : Sao Hoá Quyền chủ những điều gì ?

Đáp : Hoá Quyền nắm giữ việc sinh sát, thủ Thân Mệnh cung hội với Hoá Khoa, Hoá Lộc là người xuất tướng nhập tướng, Khoa với Quyền gặp nhau thì văn chương quán thế. Tiểu Hạn có Hoá Quyền rất tốt. Đại Hạn thập niên ngộ Hoá Quyền tất nhiên đắc chí (trong sách viết là tất nhiên thất chí ?). Hoá quyền bị Dương Đà Hao Kiếp Không xung phá thường vì nghe lời sàm nịnh mà luỵ vào ách quan tụng đến nỗi bị cất chức, lưu đầy. Nữ mệnh có Hoá Quyền, người đàn bà tháo vát việc trong ngoài, xứng đáng ngôi mệnh phụ.

Sách Tử Vi đẩu số toàn thư không nói ba vị sao Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa hãm hay miếu địa nơi nào trong khi bài phú nôm của ta lại nêu miếu địa rõ ràng, tỉ dụ những câu :

Hoá Lộc thủ ở Mệnh cung

Tí Ngọ Mão Dậu là vùng tốt tươi

Hoá Quyền chủ thế anh hùng

Dần Mão Tị Hợi là cung miếu đường

Hoá Khoa chủ văn chương thi cử

Hợi Dần Thân Tị thủ Mệnh cung

Công danh khoa bảng tinh thông.

Những câu phú về ba sao Khoa, Quyền, Lộc ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Khoa Quyền Lộc hợp phú quí song toàn. (Có cả Khoa Quyền Lộc hợp chiếu giàu sang vẹn cả).

-        Lộc Quyền mệnh phùng hợp cát uy quyền áp chúng tướng vương triều. (Có Lộc có Quyền ở Mệnh cùng với các sao tốt khác, uy quyền hơn người làm tướng trong cung vua).

-        Quyền Lộc trùng phùng tài quan song mỹ. (Gặp Quyền Lộc tiền nhiều chức lớn).

-        Khoa Mệnh, quyền triều đăng dung giáp đệ. (Hoá Khoa tại mệnh, Hoá Quyền chiếu đỗ đạt danh giá).

-        Hoạt Lộc Tí Ngọ vị Thiên Di, Phu tử văn chương quán thế. (Cung Thiên Di ở Tí Ngọ cung xung chiếu có Thái Dương, Hoá Lộc Đức Khổng Phu Tử văn chương quán thiên hạ).

-        Khoa  danh  hãm  ư  hung  thần  miêu  nhi  bất  tú.  (Nhật    cung  Tuất,  Nguyệt    cung Mão, Hoá Khoa khi ăn theo Nhật Nguyệt rơi vào hãm địa hoặc bị kình Đà, Kiếp Không xung phá tất khổ về thi cử, công danh).

-        Quyền Lộc thủ tài phúc chi vị xử thế vinh hoa. (Quyền Lộc giữ cung Tài Bạch phúc đức người hào phóng, sang giàu ).

-        Quyền Lộc cát tinh nô bộc vị, túng nhiên quan quí dã bôn trì. (Quyền Lộc đóng vào cung Nô Bộc nếu có được làm quan thì cũng khốn khổ, đôn đáo).

Bình luận