Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Nhị Thiên Di Cung


Có sao Tử Vi, Tả Hữu xuất ngoại được quí nhân phù trợ phát phúc, cùng Thiên Phủ xuất nhập thông  đạt,  cùng  Thiên  Tướng  tại  ngoại  xuất  tài,  cùng  Phá  Quân  thân  với  quí  nhân,  bị Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp  ra ngoài bất an.

Có sao Thiên Cơ xuất ngoại gặp quí nhân, ở nhà hay mang tiếng thị phi. Cùng Cự Môn cần phải hoạt động mới hay; Cùng Thiên Lương xuất ngoại xứng ý ; Cùng

Thái Âm gặp sự hoang mang thường có ; Bị Dương Đà, Linh Hoả xuất ngoại phải đối đầu với nhiều bất trắc.

Có sao Thái Dương nên xuất ngoại mới phát phúc, là người không thể tĩnh thủ ; Cùng Thái Âm m xuất ngoại lúc cấp bách chuyển thành hay ; Cùng Cự Môn lao tâm; Bị Dương Đà Hoả Linh, Không Kiếp tại ngoại thân tâm bất thanh nhàn.

Có sao Vũ Khúc đối phó với bên ngoài cần tĩnh thủ đừng lật đật  lúc cấp bách ; Cùng Tham Lang thường là tay kinh doanh lớn ; cùng Thất Sát, Phá Quân là người ưa hoạt động, táo cấp ; bị Dương Đà, Linh Hoả dễ mang tiếng thị phi .

Có sao Thiên Đồng xuất ngoại có quí nhân phù trợ ; Cùng Cự Môn lao tâm khổ trí ; Cùng (đồng cung) Thái Âm tàn khổ ; Cùng Thiên Lương dễ thân với quí nhân ; bị Dương Đà, Linh Hoả, Kiếp Không tại ngoại bất toai chí.

Có sao Liêm Trinh xuất ngoại thông đạt cận quí không nên do đó trong nhà ; Cùng Tham Lang cần thả câu lúc nước đục ; cùng Thất Sát ra ngoài làm ăn ra tiền ; Cùng Thiên Tướng nên  luôn  luôn  hoạt  động  ;  bị  Dương  Đà,  Linh  Hoả,  Kiếp  Không  xung  sát    thể  chết đường.Có sao Thiên Phủ xuất ngoại có quí nhân phù trợ ; cùng Tử Vi phát phúc ; Cùng Liêm Trinh, Vũ Khúc  giữa  khi  thiên  hạ  hoang  mang  thì  mình  hoạt  động  dễ  phát  tài,  thường    tay  cự thương.

Có sao Thái Âm nhập miếu xuất ngoại gặp quí nhân, hoạnh phát tài sản, hãm địa chiếu thị phi; Cùng Thái Dương rất tốt ; Cùng Thiên Đồng miếu vượng địa xuất ngoại tay trắng làm nên cơ đồ.

Có sao Tham Lang độc thủ tại ngoại lao bác nhưng hay gặp dịp hoạnh tài mới liều lĩnh; Cùng Liêm  Trinh  thêm  Tứ  Sát  tại  ngoại  tân  khổ  ;  Cùng    Khúc    tay  doanh  thương  ; 

Có Dương Đà, Linh Hỏa Không Kiếp hao sát thường bị họa chiến chinh.

Có sao Cự Môn ra ngoài lao tâm bất an, luôn luôn gặp chuyện thị phi, thêm Không Kiếp, DươngĐà, Hoả Linh càng xấu nữa.

Có sao Thiên Tướng xuất ngoại có người đề bạt, nâng đỡ ; Cùng Tử Vi càng tốt, cùng Vũ Khúc tại ngoại phát tài ; Cùng Liêm Trinh thêm Dương Đà, Linh Hoả

chiếu thị phi.

Có sao Thiên Lương xuất ngoại cận quí ; Cùng Thiên Đồng phúc hậu ; Cùng Thiên Cơ  thường ra đời bằng khả năng nghệ thuật.

Có sao Thất Sát sống ở bên ngoài nhiều hơn sống trong nhà ; Cùng Vũ Khúc nên hoạt động mới hay ; Cùng Liêm Trinh tại ngoại sinh tài cùng Tử Vi ra ngoài được toại chí ; Có Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp lênh đênh góc bể chân trời.

Có sao Phá Quân xuất ngoại lao bát, dù nhập miếu tại ngoại cuộc sống cũng bấp bênh nay khá mai tàn; Bị Dương Đà, Linh Hoả xung bôn tẩu ; Được Xương Khúc, Vũ Khúc là người rất tháo vát.

Có sao Văn Xương xuất ngoại ngộ quí phát đạt, kị Dương Đà, Hoả Linh, Không Kiếp.

Có sao Văn Khúc tại ngoại tận quí, thêm cát tinh phù trợ đắc tài, bị Dương Đà, Linh Hỏa ít toại chí.

Có sao Tả Phụ cần hoạt động luôn mới dễ gặp quí nhân phù trì ; Gặp Dương Đà, Linh Hỏa dễ tai tiếng thị phi.

Có sao Hữu Bật xuất ngoại ngộ quí nhân phát đạt, không nên tĩnh thủ ; Gặp Dương Đà, Linh Hỏa ra ngoài thường tranh cạnh xung đột với người.

Có sao Lộc Tồn xuất ngoại y lộc toại tâm, gặp Dương Đà, Linh Hoả không Kiếp thường bị thua thiệt.

Có sao Kình Dương nhập miếu ra ngoài áo mũ bổng lộc, phát tài bằng sự quấy đảo ; Ở hãm địa chỉ là loại tay sai dao búa.

Có sao Đà La thêm cát tinh tại ngoại ngộ quí đắc tài hãm địa lại bị Kiếp Không, Linh Hoả, Kình Dương sẽ dính vào nhiều chuyện thị phi, cư nhân hạ.

Có sao Hoả Tinh độc thủ xuất ngoại bất an, được cát tinh phù trì hay hoạnh tài ; Bị Dương Đà, Linh Hoả Không Kiếp bất toại chí.

Có sao Linh Tinh được cát tinh trợ lực xuất ngoại tốt, bị Dương Đà, Hỏa Tinh ,Không Kiếp xấu.

Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Thiên Di ra sao? Xin lược chép dưới đây:

a)       Thiên Di ấy mã binh ngồi

Đánh đông dẹp bắc pha phôi cõi ngoài

b)      Long đong đông tẩu tây trì

Chẳng qua thiên mã Thiên Di hãm nhân

c)      Thiên Di Nhật Nguyệt giáp đôi

Nhất sinh xuất ngọai nhiều nơi thế thần.

d)      Thiên Di, Hoá Kị ra ngoài

Kẽ thù người oán chẳng ai gần mình.

e)       Thiên Di Địa Kiếp cơ Liêm

Hồ qui phách lạc cánh tiên lánh phàm.

f)       Quan cung Hỉ ngộ Hồng Đào

Thiên Di tối kị Kiếp Không lâm vào.

g)      Thiên Di Hoa cái Hỉ Thần

Thiên Di Phụ bật qúi nhân yêu vi.

h)      Chơi bời du thuỷ du san

T       hiên Di ngộ Mã gặp chằng Đà La.

Bình luận