Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Nhất Mệnh Cung (Nam Mệnh)


Lần  lượt  kể  ảnh  hưởng  của  từng  sao  chính  cùng  sự  kết  hợp  các  sao  khác  đối  với  cung Mệnh qua những bài ca. Người ta thấy lời giải đoán ở Chương này không khác bao nhiêu so với lời giải đoán từng sao của Chương Chủ tinh vấn đáp luận. Tuy nhiên, cũng có thêm khá nhiều chi tiết cần thiết. Thiết tưởng cũng cần hiểu rằng phương pháp cổ nhân thường lặp đi lập lại nhiều lần qua các thể văn khác nhau để cho người học dễ nhập tâm mà xem tử vi có nhập tâm bởi đoán thì mới luận số một cách tinh tường được.

Thi ca giải đoán ở đây chia ra làm ba loại :

1.   Dành cho nam mệnh

2.   Dành cho nữ mệnh

3.   Dành cho vận hạn.

Tôi xin chỉ đưa vào Chương này loại một còn loại hai, ba tôi đưa xuống Chương luận về nữ mạng và Chương về vận hạn, theo thiển ý thì cắt ra như vậy đỡ làm rối người đọc.

Nam Mệnh Tử Vi ca

Tử Vi Thiên Trung đệ nhất tinh

Mệnh Thân tương ngộ phúc tài hưng

Nhược phùng Tướng Tá cung trung hội

Phú quí Song toànphan lệnh danh

Tử Vi thủ Mệnh tối vi lương

Nhị Sát phùng chi thọ bất trường

Dương Đà Hoả Linh lai tương hội

Chỉ hảo không môn lễ phạn vương

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân

Phú nhi bất quí hữu hư danh

Nhược phùng Tham Lang tại Mão Dậu

Vi thần thất nghĩa bát tương ứng

Hỏa Linh Dương Đà lai tương hội

Thất Sát đồng cung đa bất quí

Khi nhân cô độc cánh Hình Thương

Nhược thị Không Môn vi cát lợi.

Nghĩa là :

Sao Tử Vi đệ nhất tinh trên bầu trời. Cung mệnh có Tử Vi, Phúc Lộc tiền tài hưng vượng. Nếu thêm Tướng Tá hội tụ tất phú quí Song toànvà tăm tiếng lẫy lừng. Tử Vi thủ Mệnh rất tốt nhưng nếu gặp Kiếp Không (nhị sát) thì không thọ, nếu gặp Dương Đà, Hoả Linh chỉ nên vào chùa. Tử Vi đóng cung Thìn, Tuất hội cùng Phá Quân có thể giàu mà chẳng sang loại hư danh nếu không muốn nói là tăm tiếng xấu. Tử Vi gặp Tham Lang tại cung Mão, Dậu là người ưa làm tôi bất trung. Bị Hoả Linh Dương Đà vây bọc thêm Thất Sát, người du thủ du thực bất quí, hay lừa dối, cô độc nên đi tu cho bớt nghiệp chướng.

Nam Mệnh Thiên Cơ ca

Cơ Nguyệt Thiên Lương hợp Thái Dương

Thường nhân phú túc trì điền trang

Quan Viên đắc ngộ Khoa Quyền

Lộc Chức vị cao thiên diện đế vương

Thiên Cơ Hoá Kị lạc nhân cung

Túng hữu tài quan diệc bất chung

Thoái tận gia tài kiêm thọ yểu

Phiêu bồng tăng đạo trú sơn trung.

Nghĩa là :

Thiên Cơ, Thái Âm , thiên lương hợp cùng với Thái Dương đắc địa thì kẻ tầm thường rồi cũng sẽ giàu sang nhà cửa. Nếu là người chức tước được thêm Khoa Quyền Lộc tất chức vị lên cao diện kiến đế vương. Thiên Cơ ngộ Hoá Kị lại ở nhàn cung (tức cung Tị) dù có chức vị tiền tài rồi cũng mất hết mà trở thành phiêu bồng tăng đạo.

Nam Mệnh Thái Dương ca

Mệnh lý Dương phùng phúc thọ nùng

Cánh kiêm Quyền Lộc lưỡng tương phùng

Khôi Xương Tả Hữu lai tương tấu

Phú quí Song toàntỉ Thạch Sùng

Nhật Nguyệt Sửu Mùi mệnh trung phùng

Tam phương vô hoá phúc nam phong

Cánh hữu cát tinh chung bất mỹ

Nhược phùng Tấu sát nhất sinh cùng

Thất hãm Thái Dương Cự phản bội

Hoá Kị phùng chi đa kiển muội

Hựu tạo hoành sự phá gia tài

Mệnh cường Hoá Lộc dã vô hại.

Nghĩa là :

Trong cung Mệnh có sao, Thái Dương thì phúc thọ nông hậu. Lại được thêm Quyền Lộc vàThiên Khôi, Văn Xương rồi Tả Hữu tất nhiên phú quí ngang với Thạch Sùng.Mệnh đóng tại hai cung Sửu, Mùi Thái Dương thủ, nếu tam hợp và cung chiếu không thấy Khoa Quyền Lộc là phúc bạc, lại bị thêm Sát tinh xung phá xuất đời bần cùng. Thái Dương Sửu Mùi dù cát tinh trợ lực mà không phải Khoa Quyền Lộc thì kết quả cơ nghiệp hoặc sự nghiệp cũng chẳng ra gì.

Thái Dương rơi vào hãm địa hội Hoá Kị việc gì cũng mờ ám trục trặc có thể gặp những vụ bất ngờ mà phá sản nghiệp. Nếu Mệnh cũng không bị khắc chế, vững vàng lại có Hoà Lộc thì đỡ hại.

Nam Mệnh Vũ Khúc ca

Vũ Khúc thủ Mệnh Hoá Vi Quyền

Cát diệu lai lâm phúc thọ toàn

Chí khí chanh vinh đa xuất chúng

Siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền

Vũ Khúc chí tình thủ Mệnh cung

Cát tinh thủ chiếu thủy xương vinh

Nhược gia Hao sát lai xung phá

Nhậm thị tài đa tất cánh không.

Nghĩa là :

Vũ Khúc thủ Mệnh hoà thành Quyền. Chung quanh có sao tốt thì hoàn toàn phúc thọ. Chí khí hơn người tinh thần cũng hơn người. Nếu bị nhiều sát tinh xung phá dù cho giàu có cũng sẽ lụn bại.

Nam Mệnh Thiên Đồng ca

Thiên Đồng du du thọ cánh trường

Nhược thị phúc nhàn cư miếu vương

Định giao thực lộc dự truyền dương

Thiên Đồng nhược dữ cát tinh phùng

Tính cách thông minh bách sự thông

Nam tử định nhiên thực thiên lộc

Nữ nhàn lạc thú tú phòng trung

Thiên Đồng thủ mệnh lạc nhàn cung

Hoả Đà sát hợp cánh vi hung

Thiên Cơ Lương Nguyệt lai tương hội

Chí Hảo không mòn độ tuế trung.

Nghĩa là :

Thiên Đồng toạ mệnh cung, tính tình ôn hoà tử tế có phúc lộc và đa thọ. Nếu đóng tại miếu vượng chẳng những ăn lộc còn danh tiếng nữa. Gặp cát tinh phò trợ, thông minh, lanh lợi làm việc gì cũng dễ lọt đàn ông thực thiên lộc, đàn bà sống trong nhung lụa. Thiên Đồng thủ Mệnh  tại  nhàn  cung  (nhàn  cung  của  Thiên  Đồng  trong  ca  quyết  về  nhàn  cung    Chương  trên không thấy ghi ở đâu cho nên phải lấy hãm địa mà đoán) thêm Hoả Tinh, Đà La xung phá là rất hung dù được Nguyệt Lương tiếp ứng sũng chỉ nên an phận.

Nam Mệnh Liêm Trinh ca

Liêm Trinh thủ Mệnh diệc phi thường

Phú tính nguy nguy chí khí cường

Cách cố đính tàn quan đại quí

Vi quan thanh hiển tính danh dương

Liêm Trinh toạ Mệnh hiệu nhàn cung

Tham Phá Kình Dương hoả cánh trung

Tùng hữu tài quan Vi bất mỹ

Bình sinh hà dĩ đắc thung dung

Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung

Cát diệu tương phùng dã hữu hung

Yêu túc tai tàn nan thoát ách

Cánh gia ác sát mệnh coi chung.

Nghĩa là :

Liêm Trinh thủ Mệnh vốn con người phi thường chí khí ưa ngang ngược, nếu lên bằng con đường cách cố đỉnh tân (đường đấu tranh) có thể ở bậc đại quí làm việc giỏi giang.Liêm Trinh rơi vào nhàn cung (cũng không thấy ghi nhàn cung của Liêm Trinh trong nhàn cung ca quyết Chương trên) gặp Tham Lang, Phá Quân, Kình Dương dù có giàu sang nhưng rất bấp bênh nay còn mai mất. Liêm Trinh hãm địa (Tị Hợi) có sao tốt vây quanh vẫn hung, dễ bị  tàn tật thương tích nếuác sát nặng phải chết.

Nam Mệnh Thiên Phủ ca.

Thiên phủ chi tinh thủ Mệnh cung

Gia chi Quyền Lộc Hỉ tương phùng

Khôi Xương Tả Hữu lai tương hội

Phụ Phượng Phan Long thượng cửu thiên

Hỏa Linh Dương Đà tam phương hội

Vi nhân gian trá đa lao bác

Không Kiếp đồng viên bất vi giai

Chỉ tại Không Môn đã hưởng phúc.

Nghĩa là :

Thiên Phủ thủ Mệnh hội cùng Quyền Lộc và Xương, Khôi, Tả Hữu sẽ được dựa kẻ quyền quí mà có chức tước. Nếu Thiên Phủ bị Hỏa Linh Dương Đà vây hãm là người gian trá cuộc đời lận đận. Thiên Phủ bị Kiếp Không phá cũng không hay chỉ có thể hưởng phúc ở chốn thiền môn.

Nam Mệnh Thái Âm ca

Thái Âm nguyên thị thuỷ chi tinh

Thân Mệnh phùng chi phúc tự sinh

Dậu Tuất Hợi viên vi đắc địa

Quang huy dương hiển tính danh hanh

Thái Âm nhập miếu Hoá Quyền tinh

Thanh tú thông minh mai đẳng luân

Bẩm tính ôn lương cung kiêm nhượng

Vi quan thanh hiển liệt triều thân

Dần thượng Cơ Xương Khúc nguyệt phùng

Túng nhiên cát củng bất phong Long

Nam vi bộc tông nữ vi kỹ

Gia sát xung sát đáo lão cùng

Thái Âm hãm địa ác tinh trung

Đà Hoả tương phùng định khốn cùng

Thử mệnh chỉ nghi tăng dữ đạo

Không Môn xuất nhập đắc thung dung.

Nghĩa là :

Thái Âm là tinh hoa của hành thuỷ, đóng ở Thân Mệnh phúc lộc tư sinh, ở Dậu Tuất Hợi là đắc địa sáng rực rỡ và tiếng tăm. Thái Âm nhập miếu biến thành Quyền tinh, con người thanh tú siêu quần, bẩm tính ôn lương cung kiệm khiêm nhường làm quan thanh hiển trong triều.

Thái Âm tại Dần hội cùng Thiên Cơ, Xương Khúc dù có các sao tốt phù trợ cũng khó lòng làm nên cơ nghiệp, đàn ông đi hầu đàn bà, làm đĩ nếu gặp ác sát xung phá bần cùng đến già.

Nam Mệnh Tham Lang ca

Tứ mộ cung trung phúc khí nùng

Đề binh chỉ nhật lập biên công

Hỏa Tinh củng hội thành vi quí

Danh chấn chư di định hữu phong

Tham Lang thủ Mệnh đồng Dương cung

Đà Sát giao gia tất khốn cùng

Vũ Phá Liêm Trinh đồng Sát Kiếp

Bách nghệ phòng thân độ tuế chung

Tứ mộ Tham Lang miếu vượng cung

Gia lâm Tả Hữu phú tài ông

Nhược nhiên tái Hoá Khoa Quyền Lộc

Văn Vũ tài năng hiển đại công.

Nghĩa là :

Sao Tham Lang ở tứ mộ địa (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) rất hay, nên hội với Hỏa Tinh tất oai quyền danh tiếng chấn động, cầm quân lập đại công.Tham Lang thủ Mệnh đồng cung với Kình Dương thêm Đà Sát âm lấn thì cuộc sống khốn cùng. Tham Lang đi với Vũ Khúc rất tốt nhưng lại ngộ Liêm Trinh Phá Quân, Không Kiếp làm ăn nghề nào ra nghề nào suốt đời vất vả. Tham Lang cư tứ mộ địa gặp Tả Hữu sẽ thành phú ông, có được Khoa Quyền Lộc nữa thì tài năng văn võ đều đủ.

Nam Mệnh Cự Môn ca

Cự Môn Tí Ngọ nhị cung phùng

Cực trung đắc ngộ dĩ vi vinh

Tam hợp hoá cát Khoa Quyền Lộc

Quan cao cực phẩm y tử bào

Thử tính hoá ám bất nghi phùng

Cánh hội hung tinh dữ tứ hung

Thần sỉ hữu thương kiêm tính mãnh

Nhược nhiên nhập miếu khả hoà

bình Cự Môn thủ Mệnh ngộ Kình Dương

Linh Hỏa phùng chi sự bất tường

Vi nhân tính cấp da điên đảo

Liêm quyển chân châu toạ tú phòng.

Nghĩa là :

Cự Môn ở Tí Ngọ hợp với mệnh cục thế nào cũng vinh hiển, nếu tam hợp xung chiếu lại có Khoa Quyền Lộc tất là quan cao cực phẩm, được mặc áo bào đỏ. Cự môn khí hoá thành ám nếu ở hãm địa còn bị hung tinh phá phách  càng thêm tai họa, tính tình thô lỗ, dễ bị thương tích ở môi miệng, bị hung tinh phá phách mà Cự Môn miếu địa đỡ hại hơn. Cự Môn thủ Mệnh gặp sao Kình Dương và Linh Hỏa, mọi việc đều thành bất tường. Con người tính nóng nẩy điên đảo. Nếu là nữ Mệnh thì phòng không cô độc.

Nam Mệnh Thiên Tướng ca

Thiên Tướng tinh thần mại đẳng luân

Chiếu thủ Thân Mệnh hỉ vô ngần

Vi quan tất chủ cư nguyên tể

Tam hợp tương phùng khúc bất khinh

Thiên Tướng cát tinh vi Mệnh chủ

Tất định tư nhân đa khắc kỷ

Tài Quan Lộc chủ vượng gia tư

Quyền áp đương thời thuỳ bất mỹ

Thiên Tướngchi tinh phá Vũ đồng

Dương Đà Hỏa Linh cánh vi hung

Hoặc tác kỹ thuật Kình Thương bối

Nhược tại Không Môn hưởng phúc Long.

Nghĩa là :

Thiên Tướng là một vị tinh tú siêu quần, nó thủ Thân Mệnh la đáng mừng vô ngần, làm quan đến bậc tể tướng, tam hợp chiếu có Thiên Tướng phúc lộ không ít.Thiên Tướng làm chủ Mệnh cung là người cả quyết tự chủ ở chức vị giàu sang. Thiên Tướng gặp Vũ Khúc, Phá Quân và Dương Đà, Linh Hỏa nếu không làm thợ, làm lái buôn thì đi vào con đường tăng ni.

Nam Mệnh Thiên Lương ca

Thiên Lương chi diệu số trung cường

Hình Thần ẩn trọng tính ôn lương

Tả Hữu Khúc Xương lai hội hợp

Quản giao phú quí liệt triều cương

Thiên Lương tinh tú thọ tinh phùng

Cơ Nhật Văn Xương Tả Hữu đồng

Tí Ngọ Dần Thân vi nhập miếu

Quan tư thanh hiển chí tam công

Thiên Lương ngộ Hỏa lạc nhàn cung

Đà Sát trùng phùng cánh thị hung

Cô Hình đới tật phá gia tài

Không Môn kỹ thuật khả doanh công

Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ

Phá Quân Mão Dậu bất vi lương

Nữ nhân đắc thử vi cô độc

Khắc tử hình phu thư lãnh phòng.

Nghĩa là :

Thiên Lương chính diệu là sao tốt của số, hình dáng bệ vệ ôn lương, gặp thêm Tả Hữu, Xương Khúc làm quan, phú quí.Thiên  Lương  ngộ  Thiên  Cơ,  Thái  Dương,  Văn  Xương,  Tả  Hữu    miếu  địa    Ngọ  Dần Thân quan tư thanh hiển tới bậc tam công. Thiên Lương ngộ Hỏa Tinh nơi nhàn cư, bị Đà Sát sẽ gây hung họa, tật bệnh hao tán rồi phá nghiệp, đến nổi phải đi làm thuê làm mướn.Hai sao Cơ Lương, đóng tại Thìn, Tuất và sao Phá Quân ở Mão Dậu đều xấu. Nữ mệnh cô độc khắc tử hình phu.

Nam Mệnh Thất Sát ca

Thất Sát Dần Thân Tí Ngọ cung

Tây di củng thủ phục anh hùng

Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội

Khoa Lộc danh cao thực vạn chung

Sát cư hãm địa bất kham ngôn

Hung hoạ do như bão hổ miên

Nhược thị Sát cường vô chế phục

Thiếu niên ác tử tại hoàng tuyền Thất

Sát toạ mệnh lạc nhàn cung

Cự tú Dương Đà cánh chiếu xung

Nhược bất thương chi tất tổn cốt

Không Môn tăng đạo khả hưng Long.

Nghĩa là :

Thất Sát đóng tại cung Dần Thân Tí Ngọ, rợ Tây di phải chấp tay chịu phục người anh hùng thêm Khôi Việt, Tả Hữu tụ hội thì khoa lộc danh cao giàu sang phú quí.

Thất Sát ở hãm địa hại vô tả, hung họa ví như ôm hổ dữ mà ngủ, nếu Thất Sát quá mạnh không bị chế phục có thể chết.

Thất Sát thủ Mệnh ở nhàn cung, thêm Cự Môn, Dương Đà chiếu xung nếu không gãy tay cũng chẹo xương nên tu tỉnh cho bớt ác nghiệp.

Nam Mệnh Phá Quân ca

Phá Quân Thất Sát dư Tham Lang

Nhập miếu anh hùng bất khả dương

Quan Vũ Mệnh phùng vi thương tướng

Thứ nhân phú túc trí điền trang

Phá Quân Tí Ngọ hội Văn Xương

Tả Hữu song song nhập miếu lang

Tài Bạch phong doanh đa khảng khái

Quan Lộc chiêu trước tá quân vương

Phá Quân nhất diệu tối nao đương

Hoá Lộc Khoa Quyền hỉ dị thường

Nhược hoàn hãm địa nhưng gia sát

Phá tổ ly tôn xuất viễn hương

Phá Quân bất hỉ tại Thân cung

Liêm Trinh Hỏa Dương Đà hội hung

Bất kiến thương tàn đích thọ yểu

Chỉ nghi tăng đạo độ bình sinh.

Nghĩa là :

Cả ba sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang cư miếu địa hội tụ vào Mệnh cung tất là con người anh hùng. Quan Vân Trường có số này nên làm thượng tướng. Kẻ thôn dã sẽ giàu có ruộng vườn.Phá Quân đóng Tí Ngọ gặp Văn Xương có Tả Hữu thì tính tình khảng khái, tiền bạc đầy kho làm tới bậc công thần khai quốc.Phá Quân đóng đơn độc không hay nhưng nếu có Khoa Quyền Lộc hội thì lại tốt dị thường, bị rơi vào hãm địa sẽ bỏ tổ nghiệp mà đi tha hương cầu thực.Phá Quân không nên thủ ở Thân cung (Thân đây Thân Mệnh chứ không phải Thân tính theo hàng chi) lại có Dương Đà, Linh Hỏa xung phá dễ bị thương tàn và yểu chiết chỉ nên đi tu.

Nam Mệnh Văn Xương ca

Văn Xương toạ Mệnh vượng cung lâm

Chí đại tài cao để vạn kim

Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại

Tu giao bình bộ thương thanh xuân

Văn Xương thủ Mệnh diệc phi thường

Hạn bất yểu thương phúc thọ trường

Chỉ pha hạn xung phùng Hoá Kị

Tu giao yểu chiết đới hình thương.

Nghĩa là :

Có sao Văn Xương thủ Mệnh ở vượng cung, chí lớn tài cao, văn học tinh thông, đời cứ thênh thang mà tiến lên.Văn Xương thủ Mệnh là con người khác thường gặp hạn xấu không sợ, chỉ lo năm xung mà Văn Xương ngộ Hoá Kị có thể bị thương hoặc chết non yểu.

Nam Mệnh Văn Khúc ca

Văn Khúc thủ Mệnh tối vi lương

Tướng mạo đường đường chí khí ngang

Sĩ thứ phùng chi ưng phúc hậu

Trượng phu đắc thử thụ kim chương

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị

Bất hỉ tam phương ác sát tụ

Thử nhân tuy sảo khẩu năng ngôn

Duy tại Không Môn khả ngộ quí.

Nghĩa là :

Sao Văn Khúc thủ Mệnh tốt lắm, tướng mạo đường đường chí khí hiên ngang, người sĩ thứ sẽ hưởng phúc hậu, kẻ trượng phu sẽ được phong tặng. Văn Khúc thủ Mệnh ngộ Hoá Kị, Hỏa Tinh là người biện thuyết tài  giỏi nhưng tam phương nên có ác tinh xung phá nữa mới hay, nếu có thì dễ chiêu hung hoạ.

Nam Mệnh Tả Phụ ca

Tả Phụ tôn tính năng giáng phúc

Phong lưu đôn hậu thông kim cổ

Tử Phủ, Lộc Quyền Tham Vũ hội

Văn quan vũ chức đa thanh quí

Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu

Túng hữu tài quan phí cát triệu

Liêm Trinh Phá Cử cánh lai xung

Nhược bất tàn thương chung thị yểu.

Nghĩa là :

Sao Tả Phụ có thể giáng phúc là người đôn hậu thông kim cổ, nếu hội cùng Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Quyền và Tham Vũ, quan văn quan võ đều hiển quí.Tam phương Dương Đà Hỏa Linh chiếu, dù tiền nhiều chức trọng cũng  không bền. Gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Cự Môn xung phá tất bị tàn tật hoặc yểu chiết.

Nam Mệnh Hữu Bật ca

Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh

Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh

Nhược vô Hỏa Kị Dương Đà hội

Gia Cát tài quan quán thế anh

Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung

Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung

Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu

Tu trì đới tật miễn tai hung.

Nghĩa là :

Hữu Bật là người có cơ mưu, thông minh, bệ vệ. Nếu không bị Hỏa Kị, Dương Đà xung phá lại được cát tinh phù trợ thì tiền tài, danh vọng dễ tìm.

Hữu Bật thủ Mệnh gặp nhiều sát tinh Dương Đà, Không Kiếp, người phải có tật mới mong tránh khỏi tai họa.

Nam Mệnh Lộc Tồn ca

Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh

Tính cách cương cường bách sự thành

Quan viên thiên hề Xương Khúc hội

Thao thao y lộc hiển môn đình

Lộc Tồn thủ Mệnh mạc phùng xung

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn

Thiên Cơ Kiếp Không Kị tương hội

Không Môn tăng đạo đắc thanh nhàn.

Nghĩa là :

Con người ta may mắn được gặp sao Lộc Tồn tính tình quả quyết làm việc gì cũng thành,có thêm Xương Khúc hội tụ thì y lộc, nhà cao cửa rộng mãi mãi.Lộc Tồn thủ Mệnh không nên gặp xung phá lại bị Dương Đà vây hãm, Lộc Tồn rất sợ sao Thiên Cơ với Kiếp Không. Nếu ở hoàn cảnh này chỉ nên vào chùa mới mong thanh nhàn.

Khôi Việt Nhập Mệnh ca

Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ Xương

Thường nhân đắc thử túc tiền lương

Quan viên ngộ thử cao thiên dược

Tất định đương niên diện đế vương.

Nghĩa là :

Khôi  Việt    Mệnh  Thân  đáo  hạn  gặp  Văn  Xương,  người  chưa  danh  phận  sẽ  tiền  lương sung túc, người đã có danh phận thì năm ấy sẽ gặp vua, lên chức cao.

(Chú ý : Khôi Việt là sao tốt cho cả nam lẫn nữ Mệnh, nên không phân biệt Nam nữ).

Nam Mệnh Kình Dương ca

Lộc tiền nhất vị an Kình Dương

Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia

Cành đắc quí nhân tương thủ chiếu

Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia

Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường

Nhược dắc Tử Phủ lai tương hội

Tu tri tài cốc phú sương sương

Kình Dương nhất diệu lạc nhân cung

Đà Hoả xung hề tiện thị hung

Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát

Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung.

Nghĩa là:

Kình Dương an tại trước sao lộc một cung con nhà võ gặp Kình Dương phúc lộc gia tăng còn được thêm quy nhân thủ chiếu thì binh quyền vạn lý đánh đông  dẹp bắc. Sao Kình Dương thủ mệnh tính nết cứng rắn, tứ mộ là nơi miếu địa của Kình Dương, KinhDương ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi số mới thọ, lại có tử phụ hội hợp  tiền tài thóc gạo đầy kho.Kình Dương một mình rơi vào nhân cung, bị Đà La, Hoả Tinh xung phá rất hung lại thêmKiếp Không có thể chết đường.

Nam Mệnh Đà La ca

Đà La Mệnh nội toạ trung tồn

Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung

Tài đắc Tử Vi Xương Phủ hội

Tài lộc phong doanh viễn phan danh

Đà La tại hãm bất kham văn

Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm

Tài tán nhân ly nhập cô độc

Sở vi sở tác bất như tâm

Nghĩa là:

Đà La thủ Mệnh tối hỉ tứ mộ địa, có Tử Vi thiên phủ hội hợp, tiền tài danh vọng đều hay.

Đà La ở hãm địa dễ bị vướng vào thị phi khẩu thiệt , tiền mất người xa, làm việc gì cũng chẳng toại ý.

Nam Mệnh Hoả Linh ca

Hoả linh nhị diệu cư miếu địa

Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội

Vi nhân tinh cấp hữu uy quyền

Chấn áp hương bang chung hữu quy

Hoả Linh tại Mệnh lạc nhân cung

Tây bắc sinh nhân tác sự dung

Phá tận gia tài chung bất cửu

Tu giao đời tật miễn tai hung

Nghĩa là:

Hoả Tinh, Linh Tinh đóng miếu địa rất cần có Tham Lang, Tử Vi, Thiên Phủ hội tụ thì mới thành uy quyền, chấn áp hương bang mà quy hiển Hoả Tinh thủ Mệnh vào nhân cung, người sinh phía tây bắc làm việc khó thành dù đã phá hết tổ nghiệp vẫn chưa hết tai ương còn phải có tật mới tránh được hung hoạ.

Thiên Không Địa Kiếp nhập Mệnh ca

Mệnh toạ Thiên Không định xuất gia

Văn Xương, Thiên Tướng  thực kham khoa

Nhược phùng tứ cát đồng Thân Mệnh

Thụ ấm thừa ân phúc khả giai

Địa kiếp tòng lai sinh phát tật

Mệnh trung tương ngộ đa thu khanh.

Nghĩa là:

Sao  Thiên  Không  thủ  Mệnh    số  xuất  gia  (đi  tu)  được  Văn  Xương,  Thiên  Tướng  đáng mừng (?) lại có thêm các sao tốt tụ tập thì dược phúc ấm của tổ tiên.

Sao Địa Kiếp vào Mệnh đã có tật bệnh ngay từ lúc mới ra đời, cuộc sống như sâu bọ, nếu gặp Dương Đà thì tàn khổ chẳng biết đến thế nào (lờ i giảng đoán về sao Thiên Không Địa Kiếp trong Tử Vi đẩu số toàn thư còn nhiều thiếu sót vì nó hoàn toàn xấu  không có chỗ đắc vị. Theo Tử Vi Việt thì hai sao Không Kiếp sẽ cực nếu chúng được đóng vào hai cung Tỉ Hợi miếu địa).

Địa Kiếp là tối hung thần

Đóng đâu hại đó mười phần hiểm nguy

Hai cung Tỉ Hợi miếu vì

Hoạnh phát, hoạnh phát tựa thì sấm ran.

Hoá lộc nhập Mệnh ca

Thập thiên Hoá Lộc tối vi vinh

Nam Mệnh phùng chi phúc tự thân

Vũ chức đề danh biên tái thư

Văn nhân danh dự mãn triều đình

Lộc chủ Thiên Đồng ngộ Thái Dương

Thường nhân đại phú túc điền trang

Tư tài lục súc giai sinh vượng

Pham hữu thi vi tận cát tường

Nghĩa là :

Sao Hoá Lộc bao giờ cũng đem đến sự vinh hiển, đàn ông có Hoá Lộc ở Mệnh tự nhiên phúc tới làm về võ tên tuổi dậy biên cương, làm về văn danh tiếng mãn triều đình. Hoá  Lộc.  Thiên  Đồng  gặp  Thái  Dương,  dân  giả  cũng  trở  thành  đại  phú,  nhà  cửa  ruộng vườn lục súc đều hưng vượng, làm việc gì cũng hay, cũng tốt.

Nam Mệnh Hoá Quyền ca

Quyền tinh tối hỉ cát tinh phù

Sự nghiệp hiên ngang đảm khi ưu

Cánh trí Cự Môn kiêm Vũ diệu

Tam viên trấn thủ trưởng binh phù.

Nghĩa là :

Sao  Hoá  Quyền  cần  được  các  sao  tốt  phù  trợ  thì  sự  nghiệp  hiên  ngang,  đảm  lượng  hơn người. Hội với Cự Môn, Vũ Khúc thì trấn thủ biên cương, nắm quyền vạn binh.

Nam Mệnh Hoá Khoa ca

Khoa tinh văn tú tối vi kỳ

Bao tàn cẩm tú mỹ văn chương

Nhất được Vũ Môn Long biến hoá

Quản giao thanh đạt dự triều đường

Khoa tinh nhập Mệnh khởi tầm thường

Cẩm tú tài hoa triển miếu đường

Cảnh ngộ Khúc Xương Khôi Việt tú

Long môn nhất được tính danh dương.

Nghĩa là :

Sao Hoá Khoa là văn tinh, thủ Mệnh cung là người văn chương cẩm tú, thi đỗ cao như cá vượt vũ môn thành rồng bay, hiển đạt chốn triều đường.

Sao Hoá Khoa nhập Mệnh không phải loại tầm thường, hội với Xương Khúc, Khôi Việt công danh sáng lạng.

Nam Mệnh Hoá Kị ca

Chư tinh Hoá Kị bất nghi phùng

Cánh hội hung tinh dũ tứ hung

Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu

Túng nhiên phú quí bất phong Long

Tham Lang Phá Quân cư hãm địa

Ngộ cát, Hoá Kị chung bất lợi

Nam vi giang đạo nữ vi sương

Gia sát chiếu mệnh vô miên thuỵ

Nghĩa là:

Hoá Kị là sao không nên gặp. Gặp nó rồi lại bị thêm các hung tinh thì càng hung. Dù có cát tinh trợ cứu khiến cho giàu sang nhưng cái giàu sang đó thường đi kèm với nhiều lo lắng.Hai sao Tham Lang, Phá Quân cư hãm địa dù có Hoá Kị đắc địa cũng bất lợi. Đàn ông trộm cắp, đàn bà đĩ điếm, nếu thêm sát tinh tất cuộc đời ăn ngủ không yên.

Thái Tuế Nhập Mệnh ca

Thái tuế chi tinh bất khả đương

Thủ lâm quan hạn yêu suy tường

Nhược vô cát diệu lai tương trợ

Vị miễu quan tai náo nhất trường.

Nghĩa là :

Sao Thái Tuế vốn mang tinh chất hung tai, nếu có nhật hạn hoặc đóng cung Quan hãm địa mà không có cát tinh phù trợ, người chức vị thường gặp lắm chuyện phù trầm.Phú đoán của tiền nhân ta về hai cung Thân Mệnh ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

a)       Những người niên thiếu công danh

Hồng Loan Bát Toạ ở minh không sai.

b)      Phủ phùng Không xứ tài suy

Chung thân nam bảo tư cơ lưu truyền

c)      Mấy người bất hiển công danh

Chỉ vì Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi.

d)      Phượng Long Mão Dậu đôi miền

Vượng thì kim bảng ghi tên hàng đầu

e)       Công danh đợi tuổi tác cao

Giáp Liêm giáp Sát một hào không sai.

f)       Dương Đà xâm chiếm Mệnh viên

Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa.

g)      Tham Liêm Tị Hợi không bàn

Chàng Tiêu thủa trước tàn toan ngục hình.

Bình luận