Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Ngũ Phu Thê Cung


Có sao Tử Vi hôn nhân muộn, vợ hay chồng là người tính cương nghị ; cùng sao Thiên Phủ tốt đôi; cùng sao Thiên Đồng vợ trẻ ; cùng Phá Quân hình khắc ; cùng Dương Đà, Linh Hỏa hình khắc ; cùng Tham Lang có cát tinh phù trợ hoà thuận.

Có sao Thiên Cơ nên lấy vợ ít tuổi, trái lại đàn bà nên lấy chồng đứng tuổi. Bị Dương Đà, Hỏa Linh vợ chồng dễ bỏ nhau cho nên lấy vợ hay lấy chồng muộn mới tốt ; cùng Thiên Lương nên lấy người hơn tuổi ; cùng Thái Âm có vợ đẹp.

Có sao Thái Dương miếu vượng lấy   vợ muộn tốt, lấy sớm khắc nhờ vợ mà sang ; cùng Thiên Lương thêm Tả Hữu thì vợ hiền và thông minh, giỏi giang ; cùng

Thái Âm được bà nội trợ tháo vát ; cùng Cự Môn thêm Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp khắc ; gặp Hao thường lấy vợ theo phí lễ thành hôn.

Có sao Vũ Khúc dễ bị bội khắc nên thành hôn muộn và lấy người bằng tuổi, lấy rồi làm ăn tiền vào ; cùng Thất Sát khắc tới hai ba vợ nếu lại thêm Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp nữa càng nặng.

Có sao Thiên Đồng lấy vợ muộn nên chồng đứng tuổi, vợ nên thiếu ; bị Tứ Sát xung phá khắc hoặc  sinh  ly  ;  cùng  Cự  Môn  thêm  Sát  Tinh  khắc  ;  cùng  Thái Âm  vợ  đẹp  ;  cùng  Thiên Lương hai vợ chồng cùng đẹp tốt.

Có sao Liêm Trinh ba lần lấy vợ ; cùng Tham Lang càng khắc thê ; cùng Thất Sát cũng hình thê ;Dương Đà, Linh Hỏa dễ bỏ nhau ; cùng Thiên Phủ có thể trăm năm

đầu bạc.

Có sao Thái Dương vợ yêu thương chồng ; gặp Dương Đà, Linh Hỏa phải lấy muộn mới tốt.

Có sao Thái Âm nhập miếu vợ chồng đều đẹp thêm Xương Khúc càng đẹp không sợ  Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp ; cùng Thiên Cơ nội trợ giỏi.

Có sao Tham Lang vợ chồng đều thường không đẹp ba bốn lần làm chú rể, nhập miếu nên lấy muộn ; cùng Liêm Trinh hình khắc cùng Dương Đà, Linh Hỏa chủ chia lìa ; cùng Tử Vi nên lấy vợ lấy chồng hơn tuổi.

Có sao Cự Môn nên lấy người nhiều tuổi ; cùng Thái Dương mà không bị Tứ Sát xung phá giai lão  ;  cùng  Thiên    vợ    nhan  sắc  ;  cùng  Thiên  Đồng  vợ  thông  minh,  lanh  lợi  ;  cùng Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp phai qua nhiều đời vợ. Sách có câu : Cự Môn cư thê đa bất mãn hòai.

Có sao Thiên Tường có vợ đẹp và hiền thục, đàn bà nên lấy chồng nhiều tuổi ; cùng Tử Vi vợ chồng giai lão ; cùng Vũ Khúc hay xảy ra bất hòa ; gặp Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp hình khắc.

  sao  Thiên  Lương  thê  nghi  đại  (?)  nhan  sắc  ;  cùng  Thiên  Đồng  vợ  chồng  hòa  thuận  ;  cùng Thiên Cơ đẹp mà hiền ; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp lục đục.

Có sao Thất Sát khắc sớm ; cùng Vũ Khúc cũng khắc ; cùng Liêm Trinh chia lìa, thêm Dương Đà, Linh Hỏa khắc ba đời vợ.

Có sao Phá Quân nam khắc thê, nữ khắc phu, lấy nữa cũng ly dị ; cùng Vũ Khúc càng khắc ; cùng Tử Vi phải lấy vợ nhiều tuổi hơn mình.

Có sao Văn  Xương vợ ít tuổi thông minh ; cùng Thiên Cơ, Thái Âm vợ đẹp ;  rơi vào hãm địa gặp Dương Đà, Linh Hỏa tối kị, vợ lăng loàn, đàng điếm.Có sao Văn Khúc lại thêm Văn Xương đa thê còn lắm thiếp ; gặp Dương Đà, Linh Hỏa hình khắc, hội Thiên Am miếu địa rất hay.Có sao Lộc Tồn nên lấy vợ ít tuổi và lấy vợ muộn ; nếu bị Dương Đà, Linh Hỏa hay Triệt Lộ,Không Vong cô độc.

Có sao Tả Phụ, Hữu Bật vợ chồng giai lão ; cùng Tham Lang, Liêm Trinh hay Dương Đà, Linh Hỏa thường lấy vợ dữ. (Theo tiền nhân ta thì Thê cung có Tả Phụ, Hữu Bật là người lắm vợ trong khi Tử Vi đẩu số toàn thư lại nói Xương Khúc đi cặp ở Thê cung mới vậy).

Có sao Hỏa Tinh nhập miếu thêm sao tốt phù trợ thì vợ chồng hòa thuận, ở hãm địa hình khắc. Có sao Thiên Khôi, Thiên Việt vợ chồng đều đẹp.

Phú nôm của tiền nhân về cung Phu Thê ra sao? Xin lược chép dưới đây:

a)   Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào Hồng

Trai lấy vợ đẹp gái chồng giàu sang.

b)   Sao Thai mà Ngộ Đào Hoa

Tiền dân hậu thú mới ra vợ chồng.

c)   Vợ chồng viễn phối tha phương

Đào Hồng đối chiếu vào làng Thiên Di.

d)   Phu cung Hóa Kị một mình

Tơ tình chưa dứt mối tình đã vui.

e)   Thiên Riêu bất chính cả đoi

Liêm Trinh viễn phối ở nơi bần hàn.

 f)   Triệt Tuần ngộ Mã Hinh

thê vị Vợ bỏ chồng Đào Tị tha hương.

g)   Vợ chồng nay giận mai hờn

Phục Binh Hóa Kị nơi toà phu thê.

h)   Vợ về có của muôn vàn

An Quang, Nguyệt Đức, Thái Dương, Mã Đồng

 i)      Ai mà Thiên Tướng, Đào Hồng

Ai mà Thiên Mã Lộc phùng Thanh Long.

Bình luận