Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Luận Về Nữ  Mệnh


Tử Vi đẩu số toàn thư viết :

/ Nam nữ mệnh bất đồng, tinh tú cách biệt. Xem nam mệnh trước xem thân mệnh, sau đến tài bạch rồi quan lộc và thiên di, rồi mới kể đến phúc đức và chót cùng lần lượt xem điền trạch, thê thiếp, tật ách, phụ mẫu, tử tức, huynh đệ, nô bộc.

Xem nữ mệnh liền sau thân mệnh đến ngay cung phúc đức, thứ ba tới cung phu rồi

mới  lần  lượt  qua  các  cung  khác  như  tử  tức,  tài  bạch,  điền  trạch,  quan lộc, thiên di, phụ mẫu, tật ách, huynh đệ, nô bộc.Nữ mệnh quí ở nhu thuận, khi tĩnh, nữ mệnh mà cương động thường vất vả /.

Dưới đây là ảnh hưởng của các sao đối với nữ mệnh qua các bài ca ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư.

Tử Vi nữ mệnh ca

Tử Vi nữ mệnh thủ Thân cung

Thiên Phủ tôn tinh đồng đáo cung

Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu

Kim quan phong tặng phúc thao thao

Tử Vi nữ mệnh thủ Phu cung

Tam phương cát củng tiện vi vinh

Nhược phùng sát Phá lai xung phá

Y lộc doanh dư dâm sảo dung.

Nghĩa là :

/ Số đàn bà Tử Vi lâm vào cung Thân mệnh, đi cặp với Thiên Phủ lại thêm cát tinh khác thì phúc lộc thao thao y quan phong tặng.Tử Vi đóng tại cung Phu, tam hợp có cát tinh chiếu tất chồng giàu sang vinh hiển,nếu bị Thất Sát, Phá Quân tuy dư ăn dư để nhưng con người sảo và dâm /.

Phú nôm có những câu :

Tử Vi đóng mệnh người hiền

Vượng phu ích tử lại thêm sang giàu

Còn nữ mệnh xem tường sau trước

Tử Phá Tham hội ước đa dâm

Hoặc Đào Hoa ắt gian truân

Duyên may khó sớm dự phần Phượng Loan.

Thiên Cơ nữ mệnh ca

Thiên Cơ nữ mệnh cát tinh phù

Tác sự thao trì quá trượng phu

Quyền Lộc cung trung phung thủ chiếu

Vinh ưng kháo mệnh qúi như hà

Thiên Cơ tinh dữ Thái Âm đồng

Nữ mệnh phùng chi tất soả dung

Y Lộc phong nghiêu chung bất mỹ

Vi sương vi thiếp chủ dâm phong.

Nghĩa là:

/ Thiên Cơ ở nữ, mệnh được cát tinh phi trì, làm việc còn giỏi hơn đấng trượng phu, lại gặp Quyền Lộc thủ chiếu nữa thì vinh hoa biết thế nào mà kể.Thiên cơ nữ mệnh đi với Thái Âm là người đẹp nhưng lảng mạn vô tả, giầu sang dưdả đã đành nhưng dễ đi vào dâm phong làm thiếp làm ca kỹ/.

Phú nôm có những câu :

Sát hung kém phúc đã đành

Dần Thân Cơ Nguyệt dành dành dâm bôn

Cự Cơ Dần Mão âu phú qúi

Lòng dâm tư vẫn để một bên

Đồng cung Cơ gặp Thái Âm

Góa chồng, tì thiếp gian dâm đáng buồn.

Thái Dương nữ mệnh ca

Thái Dương chính chiếu phụ nhân thân

Tư mạo thù thường tính cách trinh

Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu

Kim quan phong tặng tác phu nhân

Thái Dương an mệnh hữu kỳ năng

Hãm địa tu phòng yếu sát lăng

Tác sự trầm ngâm đa tấn thoái

Tân cần độ nhật miễn gia khuynh

Thái Dương phản chiếu chủ tâm mang

Y tộc bình thường thọ bất trường

Khắc quá lương nhân hoàn khắc tử

Chỉ nghi ấm hạ tác thiên phòng.

Nghĩa là :

/ Thái Dương chính chiếu vào cung Thân của đàn bà thì sắc đẹp phi thường, tính cách đoan trang, thêm cát tinh phù trợ là bậc mệnh phụ phu nhân.Thái Dương cư Mệnh cung, người đàn bà rất tháo vát giỏi giang. Nếu hãm địa mà bị ác sát lăng phá thì phải hết sức cẩn thận, làm việc gì cũng biết tới lui mới tránh khỏi họa gia khuynh.Thái Dương phản bối bao giờ tâm địa cũng hoang mang bất nhất, y lộc bình thường, đoản thọ, khắc chồng, khắc con nên lấy làm lẽ và yên phận mới đỡ sóng gió /.

Phú nôm có những câu :

Nữ mệnh Dương chiếu ắt là

Phu nhân nếu chẳng gặp tà ác tinh

Dương, Cự Hao thật không lành

Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi

Sát tinh Nhật Nguyệt hãm cung

Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn.

Nhật đắc địa từ Dần đến Ngọ

Tăng phong lưu nếu có cát tinh

Hai phương Phủ, Tướng triều minh

Giáp Canh Tân At càng xinh càng giàu.

Vũ Khúc nữ mệnh ca

Nữ nhân Vũ Khúc mệnh trung phùng

Thiên Phủ gia chí chí khí hùng

Tả Hữu Lộc lai tương phùng tụ

Song toàn phú quí mỹ vô cùng

Tướng tinh nhất tú tối cương cường

Nữ mệnh phùng chi tính dị thường

Y Lộc thao thao chung hữu phá

Bất nhiên thọ yểu chủ hung vong.

Nghĩa là :

/ Vũ Khúc đóng nữ Mệnh hội với sao Thiên  Phủ là người chí khí hùng tráng, thêmTả Hữu Song lộc nữa tất Song toànphú quí.Vũ Khúc đơn thủ nữ Mệnh, tính tình dị thường y lộc dư   đủ nhưng rồi cũng có ngày phá bại nếu không hưng vong yểu tử /.

Phú nôm có những câu :

Gặp Vũ, Tham Sát phải suy

Nếu không cát diệu đắm mê nhục tình

Vũ Quyền nữ Mệnh đồng lâm

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì

Vũ Khúc gọi Quả Tú tinh

Nữ mệnh gặp phải cướp tranh quyền chồng

Vũ Không gặp đất miếu viên

Khác chi Xương Khúc, gối loan lạnh lùng.

Thiên Đồng nữ Mệnh ca

Thiên Đồng thủ mệnh phụ nhân thân

Tính cách thông minh linh lợi nhân

Xương Khúc cánh lai tương hội xứ

Du du tài lộc tự thiên thân

Thiên Đồng nhược dữ Thái Âm đồng

Nữ Mệnh phùng chi dâm sảo dung

Y lộc truy phong chung bất mỹ

Thiên Phòng thị thiếp dữ nhân thông.

Nghĩa là :

/ Đàn bà sao Thiên Đồng thủ mệnh tính cách thông minh lanh lợi, hội Xương Khúc thì tài lộc tự nhiên tới.Thiên Đồng hội cùng Thái Âm , đàn bà đẹp nhưng dâm sảo, y lộc dư giả, chỉ hiềm là hoặc phải lấy lẽ làm thiếp, nếu không tất sẽ tư thông ngoại  tình /.

Phú nôm có câu :

Đồng Nguyệt Tí gái hoa dung

Gặp Tang, Diêu, Khốc khóc chồng lắm phen.

Liêm Trinh nữ mệnh ca

Nữ nhân thân Mệnh trí Liêm Trinh

Nội chính thanh liêm cách cục

tân Chư cát củng chiếu vô sát phá

Định giao phong tặng tại thanh xuân

Liêm Trinh, Tham Phá Khúc tương phùng

Đà Hỏa Giao gia cực tiện dụng

Định chủ hình phu kiêm khắc tử

Chỉ hảo thông phong sương tì dung.

Nghĩa là :

/ Liêm Trinh ở nữ Mệnh đắc địa, giỏi quán xuyến và thanh sạch được cát tinh trợ sang quí ngay từ lúc còn tuổi thanh xuân.Liêm Trinh nữ Mệnh gặp ở Tham Lang, Phá Quân Vũ Khúc thêm Đà La,  Hoả Tinh rất xấu, chủ hình phu khắc tử nếu không thì kiếp tôi đòi /.

Phú nôm có câu :

Liêm Tham đồng độ đảo điên

Trai thì phiêu lãng, gái duyên dâm tàng.

Thiên Phủ nữ mệnh ca

Nữ nhân Thiên Phủ mệnh thân cung

Tính cách thông minh hoa dang dung

Cánh đắc Tử Vi tam hội chiếu

Kim quan hà bội thu hoàng phong

Hoả Linh Kình Đà lai xung hội Tính

cách dung thường đa hối trẻ

Lục thân tương bối tử nan chiêu

Chỉ hảo Không Môn vi ni kế

Nghĩa là :

/ Nữ mệnh Thiên Phủ tọa thủ tính cách thông minh sắc đẹp như hoa, được Tử Vi đắc địa chiếu tất là kim quan bội ngọc phu nhân.Thiên Phủ nếu bị Hỏa Linh, Kình Dương, Đà la xung phá, tính cách tầm thường ngu độn, xa lánh lục thân, khắc tử, chỉ nên làm ni cô cho đỡ vướng lụy trần thế/.

Phú nôm có câu :

Nữ mệnh có Phủ ai bì

Vượng phu ích tử thao ngay hiền hòa

Phủ rất ghét những sao Tứ Sát

Biến người thành hiểm ác gian manh.

Nữ mệnh Thái Âm ca

Nguyệt hội đồng Dương tại mệnh thân

Tam phương cát củng tất doanh phong

Bất kiến hung sát lai xung hội

Phú quí Song toàn bảo đáo chung

Thái Âm hãm tại mệnh hóa thân

Bất hỉ tam phương ác sát xâm

Khắc hại phu quân hựu yểu thọ

Cánh hu huyết khí thiểu tinh thần.

Nghĩa là :

/ Thái Âm cùng Thái Dương đồng cung, tam hợp cát tinh chiếu, không bị hung sát, phú quí song toàn đến trọn đời.Thái Âm ở hãm địa đóng tại Mệnh thân cung rất sợ các ác sát, có ác sát tất là yểu thọ, sát phu, hại phu, tinh thần trì trệ huyết khí hư hoại /.

Phú nôm có những câu :

Nguyệt miếu vượng là người to lớn

Gặm hãm cung hơi ốm mà cao

Nữ lưu Nguyệt vượng số sang

Là người nhan sắc đảm đang lợi chồng.

Tham Lang với Nguyệt cùng ngồi

Ở cung hãm địa ấy người dâm bôn

Thái Âm mệnh ở Mão Dần

Lo đường kinh nguyệt chẳng phần thÔng dong.

Tham Lang nữ mệnh ca

Tứ mộ cung trung đa cát lợi

Cánh phùng Tả Hữu phương vi quí

Lộc tài phong phú vượng phu quân

Tính cách cương cường đa chí khí

Tham Lang hãm địa nữ phi tường

Y thực tuy phong dã bất lương

Khắc hại lương nhân tinh Nam nữ

Hưu giao khâm trẩm thủ cô sương.

Nghĩa là :

/ Tham Lang ở tứ mộ địa Thìn Tuất Sửu Mùi gặp Tả Hữu mới hay, tài lộc phong phú làm lợi cho chồng, đàn bà tính cương cường chí khí.Tham  Lang  tại  hãm  địa,  con  gái  số  thực  đáng  chê,  vấn  đề  y  thực  truy  phong  túc nhưng khắc hại chồng con, đa số ôm chăn gối lạnh mà làm kiếp góa phụ hay ly phụ /.

Phú nôm có những câu :

Số Tham Phá Hào chồng rất kém

Những cô đơn dâm hiểm mà kinh.

Bạc tình là gái ghê thay

Dần Thân, Tham Sát giữ tày nhân cung.

Tham, Liêm hãm mệnh gian tà

Hồng Đào diệu Hỉ ắt là tham dâm.

Ghen đâu năm chọn tháng chày

Bởi Tham vượng địa đáng rày Mệnh cung.

Tham Liêm hội đồng cung phiêu lãng

Nếu nữ nhi là hạng dâm tà

Hợi cung càng hãm xem qua

Có ác tinh đóng ắt ra bần cùng.

Tham Đào số nữ bần dâm loạn

Ở hãm cung hãy đoán cho tường

Nhưng có Tuần Triệt lại phường đoan trinh.

Cự Môn nữ mệnh ca

Cự Môn vượng địa đa sinh cát

Tả Hữu gia lâm thọ cánh trường

Nữ nhân đắc thử thành vi quí

Liêm quyển châu châu tọa tú phòng

Cự Môn mệnh hãm chủ dâm sương

Thị nữ thiên phòng thủy miễn ương

Tướng mạo thanh ký đa cận sủng

Bất nhiên thọ yểu chủ hung vong.

Nghĩa là :

/ Sao Cự Môn nơi vượng địa thường lắm tốt lành, được Tả Hữu tuổi thọ thêm lên, người con gái được Cự Môn đắc địa dễ ngồi trong chăn hoa nệm gấm.Cự Môn cư hãm địa số con gái dâm sương, làm nàng hầu mới thoát nghiệp chướng, tướng mạo đẹp tốt dễ được sủng ái. Nếu không ở kiếp tì thiếp sẽ hung tử, yểu tử /.

Phú nôm có những câu :

Mão Dậu Cự Cơ rất hay

Công danh vinh hiển một tay anh hào

Nữ mệnh cách ấy đẹp sao

Vượng phu ích tử càng màu càng xinh

Cự Cơ Dậu Mão tuy là phú quí

Lòng dâm tư vẫn để một bên.

Thiên Tướng nữ mệnh ca

Nữ nhân chi mệnh Thiên Tướng tinh

Tính cách thông minh bách sự ninh

Y lộc phong doanh tài bạch túc

Vượng phu ích tử hiển môn đình

Phá Quân Thất Sát lai tương hội

Dương Đà Hỏa Linh tối sở kị

Cô Hình khắc hại lục thân vô

Chỉ khả thiên phòng dữ thị thiếp.

Nghĩa là :

/ Nữ mệnh có sao Thiên Tướng, người thông minh giỏi giang, y lộc tài bạch phong túc vượng phu ích tử.Nếu Thiên Tướng hội cùng Thất Sát Phá Quân và Dương Đà Hỏa Linh thì sát chồng khắc con cái chỉ đáng làm thân phận thị thiếp /.

Phú nôm có những câu :

Nữ lưu Thiên Tướng rất hay

Hiền phu ích tử tháng ngày thảnh thơi

Tướng hồng số gái yên vui

Chồng sang kết ước phúc thôi dồi dào

Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào

Vẫn là phúc trọng tính ai đa tình.

Thiên Tướng là mặt con người

Hương trời sắc nước mệnh ai tướng hồng.

Thiên Lương nữ mệnh ca

Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu phụ

Phá Quân Mão Dậu bất vi lương

Nữ  nhân đắc thử vi cô độc

Khắc tử hình phu thủ lãnh phòng.

Nghĩa là :

/ Cơ Lương ở Thìn Tuất không phải là chỗ tốt, Phá Quân Mão Dậu chẳng phải số hay, nữ Mệnh mà như vậy là hình phu khắc tử, nằm một mình chăn đơn gối lạnh /.

Phú nôm có những câu :

hiên Lương Mộc chủ thọ tinh

Đông cung Thân Tuất Thìn Dần mới hay

Nữ lưu thủ mệnh phúc dầy

Hao hình Kiếp Sát một bầy tai ương.

Lương Tị Hợi đứng cùng Thiên Mã

Chi đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ Mệnh rành rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu.

Thất Sát nữ mệnh ca

Nữ Mệnh sầu phùng Thất Sát tinh

Bình sinh tác sự quả thông minh

Khi cao chí đại vô Nam nữ

Bất miễn hình phu lịch khổ tân

Thất Sát cô tinh Tham Tú phòng

Hỏa Đà tấu hợp phi vi quí

Nữ nhân đắc thử tính bất lương

Chỉ hảo thiên phòng vi ti sử.

Nghĩa là :

/ Nữ Mệnh Thất Sát tọa thủ là điều đáng buồn, người rất lanh lợi thông minh, khi

cao lớn như con trai, tuy nhiên, thế nào cũng hình phu và gian lao vất vả.Thất  Sát      độc  tinh  gặp  Tham  Lang  lại thêm Kình Đà rất xấu loại đàn bà bất lương, bạc tình, dễ rơi vào kiếp lẽ mọn, nàng hầu /.

Phú nôm có những câu :

Kia nữ mệnh định tân hai tuổi

Sát Phá Tham lại hội Văn Xương

Ay là góa bụa đáng thương

Nếu không cũng chịu dở dang duyên tình.

Nữ mệnh Sát Ngọ Tí ngồi

Gặp Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.

Phá Quân nữ mệnh ca

Phá Quân Tí Ngọ vi nhập miếu

Nữ mệnh phùng chi phúc thọ xương

Tính cách hữu năng thiên xuất chúng

Vượng phu ích tử tính danh hương

Phá Quân nữ mệnh bất nghi phùng

Kình Dương gia hãm tiện vi hung

Khắc hại lương nhân phi nhất thứ

Tu giao bi khốc độ triều hôn.

Nghĩa là :

/ Phá Quân đóng Tị Ngọ là nhập miếu, nữ mệnh tính cách mạnh bạo hơn người lại có tài năng vượng phu ích tử, nổi tiếng tăm.Phá Quân hãm địa rất sợ sao Kình Dương, gặp Kình là người sát vài ba lần chồng, suốt ngày chỉ biết khóc /.

Phú nôm có những câu :

-        Phá, Tham, Lộc, Mã giao nhau

Nam thì lãng đãng, nữ mầu đa dâm.

-        Phá Quân nữ mệnh khá xem

Đắc địa cát diệu hóa hiền hiển vang

Hãm cung ác độc dâm loàn

Chỉ làm kế thiếp khỏi đàng sinh ly.

Văn Xương nữ mệnh ca

Nữ nhân Thân Mệnh tri Văn Xương

Tú lệ thanh kỳ phúc cánh trường

Tử Phú đối xung tam hợp chiếu

Quản giao phú quí trước hà thường

Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm, Quân

Hãm địa Kình Dương Hỏa kị tinh

Nhược bất vi xương chung thọ yểu

Thiên phòng do đắc chủ nhân khinh.

Nghĩa là :

/ Văn Xương vào mệnh đàn bà, người đẹp thanh kỳ nếu có hai sao Tử Vi Thiên Phủ tam hợp chiếu phú quí được mặc áo gấm đẹp.Văn  Xương  vào  nữ  mệnh  gặp  hai  sao  Liêm  Trinh,  Phá  Quân  hãm  địa  thêm  Kình Dương, Linh Hỏa, Hóa Kị là số kiếp trầm luân giang hồ, dù ép chịu cảnh lẽ mọn cũng vẫn bị khinh thị /.

Phú nôm có những câu :

Thói dâm dật xướng hóa kém phúc

Ay Văn Xương Văn Khúc ai khen.

Vũ Không gặp đất miếu viên

Khác chi Xương Khúc gối loan lạnh lùng.

Dương Phi đẹp vốn dòng Cơ Nguyệt

Lại Khúc Xương ba miệt triều viên

Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp

Gặp Thiên Cơ hóa kiếp dâm tà.

Xương Riêu đáng sợ hay thay là

Au nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn.

Văn Khúc nữ mệnh ca

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc Thông minh linh lợi bất tầm thường Hữu sát thiên phòng dã dâm dục.

Nghĩa là :

/Nữ mệnh có sao Văn Khúc, tướng mạo đẹp đẽ dễ hưởng phúc, thông minh lanh lợi khác người chỉ sợ gặp sát tinh sẽ thành loại đàn bà đa dâm dễ vào kiếp lẽ mọn /.

Phú nôm xin đọc ở sao Văn Xương vì hai sao này thường đi vào một bộ.

Tả Hữu nữ mệnh ca

Nữ phùng Tả Hữu chủ hiền lương

Năng cán năng vị hưu khí cao

Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp

Kim quan phong tặng quá thao thao

Hỏa Đà tương hội bất vi lương

Thất Sát Phá Quân thọ bất trường

Chỉ khả thiên phòng phương phú túc

Thông minh đắc sủng quá thời quang.

Nghĩa là :

/ Nữ mệnh có Tả Hữu là người hiền lương, giỏi giang quán xuyến, nếu được Tử Vi, Thiên Phủ hợp thì phúc lộc vô tả.Tả Hữu nữ mệnh gặp Hỏa Đà, Thất Sát, Phá Quân là số yểu, lấy chồng không ở vị chính thê mới hay /.

Phú nôm có những câu :

Kìa Khôi Tướng bên mình Tả Hữu

Lại gặp thêm Tử Phủ quá xinh

Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ

Mệnh đào hoa trước dở sau hay

Giáp Nhật giáp Nguyệt ai tày

Giáp Tả giáp Hữu vui vầy quí nhân.

Lộc Tồn nữ mệnh ca

Nữ mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh

Tử Phủ gia lâm bách sự ninh

Cánh ngộ đồng trinh tương tấu hợp

Tất nhiên chủ định thi phu nhân

Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai

Không Kiếp Linh Hỏa tất vi tai

Nhược vô cát diệu lai tương tấu

Phu phụ phân ly vĩnh bất hài.

Nghĩa là :

/ Nữ mệnh gặp sao Lộc Tồn, được hội với Tử Vi, Thiên Phủ lại thêm Thiên Đồng, Liêm Trinh tấn hợp là số phu nhân.Lộc Tồn ở hãm cung bị Kiếp Không, Linh Hỏa mà không có cát tinh phù trợ thì vợ chồng chia lìa /.

Phú nôm có những câu :

Lộc Mã thủ chiếu Mệnh cung

Vượng phu ích tử vốn dòng đoan trang.

Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn

Mã mệnh cung, Tồn hẳn Thiên Di.

Kình Dương nữ mệnh ca

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phù

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung

Tam phương hung sát kiêm tương tấu

Bất yểu chung tu lãng cổn đào.

Nghĩa là :

/ Kình Dương là bắc đẩu phù tinh đóng nữ mệnh nếu gặp Hỏa Tinh, Thiên Cơ, Cự Môn là hạng gái tầm thường. Nếu bị thêm ác sát tinh xung chiếu từ ba phía nếu không chết yểu thì cũng chìm nổi ba đào /.

Đà La nữ mệnh ca

Đà La nhất diệu nữ nhân phùng

Ngộ cát gia lâm dâm đãng dung

Hung sát tam phương tương chiếu phá

Tu phòng tương biệt chủ nhân ông.

Nghĩa là :

/ Nữ mệnh có Đà La nếu gặp cát tinh thì chỉ là con người dâm đảng vấn đề y lộc không lo. Nếu như tam phương hung sát chiếu phá là số sát phu /.

Hỏa Linh nữ Mệnh ca

Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai

Tham Lang tương hội đắc hòa hài

Tam phương vô sát chư ban mỹ

Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài.

Hỏa Linh nhị diệu tối nan dương

Nữ mệnh đan phùng tất chủ thương

Nhược ngộ tam phương gia sát tấu

Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương

Nghĩa là :

/  Hai  sao  Hỏa  Linh  đóng  nữ  mệnh  cần  hội  ngộ  với  sao  Tham  Lang  đắc  địa  tam phương không bị sát xung phá số gái hạnh phúc giàu sang.Nếu Hỏa Linh đơn thủ mệnh cung bị ác sát xung phá số gái non yểu /.

Hóa Quyền nữ mệnh ca

Hóa Quyền cát diệu hỉ tương phùng

Cánh cát gia làm y lộc phong

Phú quí Song toànnhân tính ngạnh

Đoạt phu quyền bính phúc hưng Long.

Nghĩa là :

/ Sao Hóa Quyền là số nên gặp, thêm cát tinh khác phù trợ tất phú quí song toàn, nhưng Hóa Quyền đóng nữ mệnh là người ưa đoạt quyền chồng /.

Hóa Khoa nữ mệnh ca

Hóa Khoa nữ mệnh thị lương tinh

Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh

Cánh ngộ cát tinh Quyền Lộc tấu

Phu vinh tử quí tác phu nhân.

Nghĩa là :

/ Nữ mệnh có sao Hóa Khoa bao giờ cũng tốt, người đức độ, tính tình thanh cao, nếu được thêm sao tốt thì chồng sang con qúi, tự mình ở bậc phu nhân /.

Hóa Kị nữ Mệnh ca

Nữ nhân Hóa Kị bản phi kỳ

Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ

Y thực nan tân bần tiện thậm

Cát tinh tấu hợp giảm tai nguy.

Nghĩa là :

/ Hóa Kị dòng nữ mệnh vốn đã tầm thường, lại thêm hung tinh xung phá thì cuộc sống sẽ cơ cực bần tiện. Nếu có cát tinh phù trợ sẽ giảm nhiều tai nguy./

Luận về nữ mệnh, Tử Vi đẩu số toàn thư còn có một chương nhan đề là : /Nữ mệnh cốt tủy phú/, với những câu quan trọng ghi sau đây :

-        Phủ  tướng  chí  tinh  nữ  mệnh  triều  tất  dương  tử  quí  dữ  phu  hiền  (Sao  Thiên  Phủ, Thiên Tướng ở nữ mệnh thì con quí chồng hiền).

-        Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ (Sao Liêm Trinh bản chất  thanh bạch có thể tọa thủ nữ mệnh, miễn là đừng rơi vào hãm địa).

-        Đoan chính Tử Vi, Thái Dương tinh tảo ngộ hiền phu tính khả bằng  (Tử Vi hay Thái Dương tọa thủ nữ mệnh sớm lấy chồng hiền năng, tính nết trung thực).

-        Thái Dương Dần đáo Ngọ ngộ cát trung vi phúc. (Sao Thái Dương chỉ đắc địa từ Dần cung đến Ngọ cung nữ mệnh gặp Thái Dương thế nào cũng hưởng phúc nếu thêm cát tinh phù trợ).

-        Tả Phụ Thiên Khôi vi phúc thọ, Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm (Có sao Thiên Khôi, Thiên Tướng là phúc thọ, có sao Hữu Bật, Thiên Tướng phúc thường đến).

-        Lộc Tồn hậu trọng đa y thực, Phú Tướng triều viên mệnh tất vinh.

-        Cự Môn Thiên Cơ vi phá đãng. (Nữ mệnh có hai sao Cơ, Cự mặc dù đắc địa nhưng không phải là đẹp vì cuối cùng tất nhiên phá đãng)

-        Thiên Lương Nguyệt diệu nữ dâm bần.(Thái Âm hãm gặp Thiên Lương số gái dâm bần).

-        Kình Dương, Hỏa Tinh vi hạ tiện (Số đàn bà Kình Dương, Hỏa Linh hãm địa loại hạ tiện, nếu đắc địa cũng chẵng khỏi hình phu).

-        Văn Xương Văn Khúc phúc bất toàn (Xương Khúc chỉ nên vào nam mệnh bất nghi nữ mệnh).

-        Vũ Khúc chi tú vi quả tú (Sao Vũ Khúc là sao cô độc đối với nữ mệnh).

-        Phá Quân nhất diệu tính nan minh (Sao Phá Quân đơn thủ nữ mệnh tính cô độc đa dâm nếu thêm Tứ Sát là người ganh ghét hại chồng hại con).

-        Tham Lang nội lang đa dâm dật (Nữ mệnh Tham Lang đơn thủ rất dâm dật).

-        Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh (Nữ mệnh Thất Sát đơn thủ không phải là phúc).

-        Thập thiên Hóa Lộc tối vinh xương Nữ mệnh phùng chi đại cát tường Cánh đắc Lộc Tồn tương tấu hợp Vượng phu ích tử thụ ân quang. (Số đàn bà Song lộc thủ chiếu mệnh giàu sang chức tước).

-        Hỏa Linh Dương Đà cặp Cự Môn Thiên Không Địa Kiếp hựu tương làm Tham Lang Thất Sát Liêm Trinh tú Vũ Khúc gia lâm khắc hại xâm. (Nữ mệnh không nên gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Thiên Không, Địa Kiếp và Cự Môn. Nữ mệnh cũng không nên có Tham Lang, Thất Sát, Liêm Trinh lại thêm Vũ Khúc).

-        Tam phương tứ chính hiềm phùng sát Cánh tại phu cung họa hoạn thâm Nhược trí bản cung vô chính diệu Tất chủ sinh ly khắc hại chân. (Nữ mệnh sợ sát tọa thủ, sát xung chiếu, sát ở cung phu nếu lại  mệnh vô chính diệu nữa thì suốt đời ly khắc).

Phú nôm của tiền nhân ta về nữ mệnh còn nhiều câu rất hay, xin lược chép dưới đây :

Kể chi những cách hư hèn

Nguyệt Thìn Lương Tị Hợi viên đó mà.

Hình Diệu số gái Long đong

Nếu không kế thất lộn chồng mà thôi.

Kìa người phượng chạ loan chung

Đào Diêu số ấy trong lòng chẳng trinh

Đào Diêu số gái ai hay

Chồng ra khỏi cửa dắt ngay trai vào

Nữ mệnh gặp Quí, Hình, Tử, Phủ

Dạ sắt son nào sợ lung lay.

Vận hạn đến Đào Hồng Cái Hỉ

Lòng gái trai bất sỉ dâm bôn.

Thiên Lương, Thiên Mã đồng hành

Yêu kiều gái ấy dấn mình bướm Ông.

Đào Hồng Sát Phá Tham Liêm

Lâm vào nữ phái chỉ hiềm sát phu.

Khéo nghề kim chỉ thêu thùa

Hồng Đào tấu Vũ ở vừa Mệnh cung.

Đào Tang đóng ở Mệnh cung

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình.

Dương Đà xâm chiếm mệnh viên

Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa.

Thói dâm dật xướng hòa kém phúc

Ay Văn Xương Văn Khúc ai khen.

Đào Hoa mà ở Nô cung

Gái trinh mang tiếng bất trung cùng chồng.

Số Diệu Hỉ tai bay vạ gió

Số Kiếp Không lắm độ gian manh.

Mã Đào duyên nợ tự sinh

Không cần mối lái ái tình kết giao.

Dương Đà tuế lo phòng khẩu thiệt

Còn Đà La ngộ Nguyệt loạn dâm.

Hồng Cơ tấu Vũ lữ đào

Cái nghề ca xướng luân vào mệnh viên

Hồng Loan ngộ Kiếp Không làm thủ

Xá bàn chi một lũ yểu vong

Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu thư, Hóa Cái mệnh phùng thanh cao

Cái ngộ mộc (dục) gái nào đoan chính

Mã ngộ Không là tính phiêu bồng.

Nữ lưu cốt ở Phu cung

Mệnh thân xấu tốt đừng hòng đừng lo

Mệnh chính diệu, cung phu Tham đóng

Ay là người phúc trọng chính thê

Mệnh vô chính diệu đáng chê

Cung phu Tham đóng giữ bề tiểu tinh.

Địa Kiếp với hồng sanh phu vi

Cung mệnh hay duyên ấy trăm năm

Mệnh xấu duyên đứt tơ tằm

Sinh ly sẽ định loan phòng mười năm.

Cung Phu có Đào Hồng tương ngộ

Vợ với chồng đều có dung nhan

Hồng Đào ngộ Kị phu cung

Tơ hồng đã đứt má hồng còn vương.

Thiên Nguyệt Đức Đào Hồng cung phối

Gái chồng sang trai hội giai nhân

Song lộc hội Phu Thê cung

Vợ chồng phối hợp vốn dòng giàu sang

Phu cung Diêu Sát Hình Dương

Hội giao Linh, Hỏa gái toan giết chồng

Tứ Không ngộ Mã ( phu cung ) chẳng bàn

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa

Cự Môn, Linh Hỏa tương phùng

Ba lần mối lái chẳng xong mối sầu.

Phu : Đào, Kị, Kiếp, Khốc Hư

Hại chồng mưu kế có dư trong lòng

Phá Quân, Tuần Triệt làm vào ( phu cung )

Có chăng thì cũng ba  tao mới thành

Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm ( phu cung )

Mối mai dang dở ba lần mới nên

Binh Hình gặp hóa Kị Xung ( phu cung )

 Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen.

Tang Môn Thiên Khốc phận hèn ( phu cung )

Hoặc là làm lẽ, hoặc phen ly tình.

Cự đồng cùng ở cung Phu

Một sầu góa bụa hai sầu lỡ duyên.

Thai, Binh, Tướng, Đào Hồng tương hiệp

Chẳng chửa hoang bị hiếp bất ngờ

Thất Sát cung Phúc đáng lo

Nhỡ nhàng số ấy ca nô hành nghề.

Phủ phùng Thất Sát khó đương ( Mệnh cung )

Kiếp Diêu hội ngộ đa vương lưới tình

Đào Diêu hội bên mình khá rõ

Không Qúi Hình Tử Phủ ngọai dâm.

Bình luận