Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Long Trì – Phượng Các


Tử Vi đẩu số toàn thư không có lời giải đoán cho Long Trì Phượng Các, Tử Vi Việt giải đoán Long Trì, Phượng Các là những sao chủ về sự cao sang, đài các và vui mừng. Chúng đi với Nhật Nguyệt  rất hợp cách.

Tiền nhân ta đặt những câu phú nôm như sau :

Phượng Long Mão Dậu đôi miền

Vượng thì Kim bảng đề tên ở đầu

Long Trì, Phượng Các hai sao

Cung Mùi cung Sửu đóng vào vượng thay

Riêu, Hỉ, Khốc rồng mây gặp hội

Chốn thi đình danh vọi vọi cao

Cái cùng Long Phượng Hồng Đào

Chủ quyền nội tướng anh hào hàng hai

Phượng Long giáp mệnh có tài

Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh.

Bình luận