Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Cửu Điền Trạch Cung


Có sao Tử Vi ruộng vườn tốt tươi ; bị Hỏa Linh, Dương Đà, Không Kiếp lúc còn lúc bán ; cùng Phá  Quân  dễ  phá  tổ  nghiệp  ;  cùng  Thiên  Đồng  xây  dựng  gia  nghiệp  nếu  hội  Tả  Hữu, Xương Khúc.

Có sao Thiên Cơ tự mình gây dựng nhà cửa không được hưởng của tiên tổ ; cùng Cự Môn tại Mão cung nhiều ruộng vườn nhà cửa ; ở Dậu cung thường không giữ nổi nghiệp ông cha, trước lớn sau nhỏ ; cùng Thiên Lương đứng tuổi sẽ giàu ; cùng Thái Âm m tốt.Có sao Thái Dương nhập miếu thừa hưởng tổ nghiệp ; cùng Thái Âm thêm sao tốt ruộng vườn nhà cửa nhiều ; cùng Cự Môn ở Dần cung rất vượng ; ở Thân Cung làm hư tổ nghiệp ; Thái Dương cư hãm địa lại gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không chẳng có tấc đất cắm dùi.

Có sao Vũ Khúc đơn cư vượng địa được hưởng di sản lớn của ông cha ; hãm địa phá nghiệp ; cùng Phá Quân đại hao bán hết của cải của tổ tiên ; cùng Thiên Tướng phá rồi mới lập lại ; cùng Thiên Phủ gìn giữ gia nghiệp ; Vũ Khúc gặp hai sao Hỏa, Linh ở Điền Trạch cực tốt, ruộng vườn vượng thịnh ; gặp Không Kiếp vô thường lúc còn lúc hết sạch.

Có sao Thiên Đồng trước ít sau nhiều ; cùng Cự Môn kém ; cùng Thái Âm nhập miếu gia cư đồ sộ ; cùng Thiên Lương bình thường ; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp  chẳng bao giờ có nhà cửa.

Có sao Liêm Trinh phá tổ nghiệp ; cùng Tham Lang gìn giữ không được bao lâu ; cùng Thất Sát tự gây dựng ; cùng Thiên Phủ thành gia nghiệp.

Có sao Thiên Phủ nhiều đất cát vườn ruộng ; cùng Tử Vi càng hay ; cùng Liêm Trinh, Vũ Khúc biết bảo vệ gia nghiệp.

Có sao Thái Âm nhập miếu nhà cao cửa rộng ; hãm địa thêm Dương Đà, Linh Hỏa suốt đời lêu bêu ; cùng Thiên Cơ tự tay gây dựng ; cùng Tả Hữu, Quyền Lộc hay Lộc Tồn nhiều ruộng vườn.

  sao  Tham  Lang  hãm  phá  tổ  nghiệp  ;  miếu  vượng  về  sau  mới  hay  ;  cùng  Liêm  Trinh  tầm thường, Tham Lang gặp Hỏa hoặc Linh Tinh cực tốt nhưng hãy cẩn thận sẽ bị cháy nhà.

Có sao Cự Môn miếu vượng hoạnh phát, hãm địa sẽ khốn khổ vì chuyện nhà cửa ruộng vườn ;cùng Thái Dương hãm địa đỡ hại ; gặp Tứ Sát không đất cắm dùi.

Có sao Thiên Tướng miếu vượng tốt ; cùng Tử Vi càng thêm hay ; cùng Liêm Trinh lại thấy cả Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không phiêu linh tổ nghiệp.

Có sao Thiên Lương nhập miếu vượng tổ nghiệp ; cùng Thiên Đồng ban đầu gian truân sau tốt; cùng Thiên cơ sẽ có nhà của riêng mình.

Có sao Phá Quân ở Tí Ngọ tổ nghiệp vinh xương nhưng kị Song hao.

Có sao Văn Xương nhà cửa rộng rãi nhưng chớ gặp Tứ  Sát.

Có sao Văn Khúc vượng địa tốt.

Có sao Tả Phụ thừa hưởng tổ nghiệp, gặp Tứ Sát hư họai. Có sao Lộc Tồn tổ nghiệp vinh xương, hội Tứ Sát hư hoại.

Có sao Kình Dương nhập miếu trước phá sau thành, hãm địa phiêu linh.

Có sao Đà La rất xấu.

Có sao Linh Tinh độc thủ điêu linh.

Có sao Hỏa Tinh nhập miếu tốt. Gặp Tứ Sát, Kiếp Không chẳng ra gì.

Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Điền Trạch ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

Triệt Tuần đóng ở cung Điền

Tư Cơ cha mẹ không truyền đến cho

Phá Quân sao ấy tán tài

Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền

Tang Môn ngộ Hỏa xấu sao

Chiếu soi phương nào chốn ấy hoả tai

An quang gặp Đào Hồng điền

Trạch Ay cô dì lưu lại ruộng nương

Long Trì Địa Kiếp đồng hương

Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này

Cơ Lương tương hội Tuất Thìn

Mộc làm tổ nghiệp đến hồi lai sinh

Khốc Hư Tang hội chẳng lành

Tổn người hại của chẳng yên được nào.

Bình luận