Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Cường Cung Với Nhược Cung Là Gì ?


Xem số đàn ông ngoài Thân Mệnh cung còn có ba cường cung là Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di. Ngoài ra là nhược cung kể vào hàng thứ yếu. Nhưng  xem  số  đàn  bà,  ngoài  Thân  Mệnh  cung  ba  cường  cung  còn  lại    các  cung  Phu Quân, Phúc Đức và Tử Tức. Các cung khác kể vào hàng thứ yếu gọi là nhược cung.

Dưới đây là những lời giải đoán cho từng cung mà Tử Vi đẩu số toàn thư, và tôi xin nhắc lại cuốn sách này là của La Hồng Tiên biên chép những gì mà Hi Di Trần Đoàn tiên sinh đã dạy.

Bình luận