Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Bát Nô Bộc Cung


  sao  Tử  Vi  đắc  lực  sinh  tài;  Kinh  Dương,  Đà  La,  Linh  Hoả  chỉ  gặp  toàn  bọn  láo  khoét  :  bịKhông Kiếp dễ chiêu oán thù phản bội.

Có sao Thiên Cơ miếu địa vượng chủ, hãm cung oán chủ ; cùng Thái Âm m rÔng choi lười nhác ; bi Kinh Đà, Linh Hoả, Kiếp Không gặp toàn loại phản phúc khó chơi.

Có sao Thái Dương nhập miếu vượng chủ ; cùng Cự Môn dễ bị oán ; Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không luôn luôn bị phản.

Có sao Vũ Khúc miếu địa hô một tiếng cả trăm người thưa ; cùng Thiên Phủ càng nhiều gia nhân; cùng Thất Sát bội chủ ; cùng Tham Lang chẳng giúp ích được việc

gì.

Có sao Thiên Đồng đắc lực ; cùng Thái Âm càng hay ; bị Dương Đà, Không Kiếp phản chủ.

Có sao Liêm Trinh hãm địa gia nhân hay phản ; đắc địa nhất hô bách ứng ; cùng Thất Sát bội chủ; bị Dương Đà, Linh Hỏa lường gạt.

Có sao Thái Âm miếu địa nhiều kẻ hầu người hạ cùng Thái Dương càng hay ; cùng Thiên Cơ rất phường vô dụng.

Có sao Thiên Phủ nhất hô bách nặc ; cùng Tử Vi giúp chủ ; cùng Vũ Khúc gia nhân nhiều.

Có sao Thiên Lương nhiều gia nhân ; cùng Thiên Đồng người thuộc hạ biết bảo vệ chủ ; cùng Thiên Cơ gia nhân kém trung thành.

Có sao Thất Sát khi lăng chủ, có gia nhân rình rập để trộm cướp của chủ ; cùng Vũ Khúc phản chủ ; cùng Liêm Trinh bất đắc lực, bị Dương Đà, Linh Hoả, Kiếp Không phải hết sức cẩn thận về kẻ ăn người làm.

Có sao Phá Quân nhập miếu gia nhân đắc lực, hãm địa chiêu oán bội chủ ; cùng Vũ Khúc hay phản ; cùng Tử Vi tốt ; cùng Dương Đà, Hỏa Linh Không Kiếp nguy hiểm.

Có sao Văn Xương nhập miếu đơn thủ đắc lực trợ chủ ; thêm Dương Đà, Linh Hỏa phản chủ. Có sao Văn Khúc miếu địa đắc lực ; hãm cung thêm Dương Đà, Linh Hỏa oán chủ đào tẩu.

Có sao Tả Phụ độc thủ nhất hô bách ứng kèm với Tử Sát tối kị. Có sao Hữu Bật độc thủ nhiều gia nhân ; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp phản bội ăn trộm rồi trốn.

Có sao Lộc Tồn thuộc hạ nhiều, biết bảo vệ chủ, thấy Tứ Sát Hao toàn lũ ăn hại.

Có sao Kình Dương bội chủ, chiêu oán, bất đắc lực.

Có sao Đà La oán chủ, nếu nhập miếu mới bớt xấu. Có sao Hỏa Tinh độc thủ dễ chiêu oán.

Có sao Linh Tinh nhập miếu tốt, hãm địa hỏng.

Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung nô bộc ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

- Nô cung Hoa Cái, Hồng, Đào

Cùng là Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê thứ thiếp tiền duyên

Khác nào dây cát, sánh bên cõi cù.

- Con em lúc ở lúc đi

Bởi sao Nhật Nguyệt hãm vì Nô cung

- Đào Hoa Nô lại tương phùng

Dối chồng mang tiếng bất trung ưu phiền.

- Cung Nô mà có Hoá Quyền

At rằng vợ lẽ cướp quyền chính thê.

- Dương Đà kị Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lường.

Phú nôm cho ta biết cung Nô Bộc có liên quan đến cả cuộc sống  lứa đôi chứ không phải chỉ riêng đến thuộc hạ, bè bạn. Tử Vi  đẩu số toàn thư không hề nói gì đến liên quan này.

Bình luận