Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Mặt Trời Và Loài Ếch


Vua ngược-ác một hôm lấy vợ,
Cả bàn-dân mừng rỡ yến-diên,
Duy Ê-đốp bảo là điên,
Ô hay! Lũ ngốc tự-nhiên mừng xằng!
Bèn đem chuyện kể rằng: - Khi trước,
Vầng Thái-dương muốn rước dâu về.
Chuôm ao ếch nhái sợ mê,
Inh-tai chẳng chuộc, trong khe dưới ngòi:
- Than ôi! Nếu Mặt-trời sinh đẻ,
Ếch nhái ta hồ dễ ở yên,
Một Mặt-trời đã nóng điên,
Ví bằng nửa tá bể liền cạn khô.
Cá và ếch biết vô đâu ở?
Cói với lau biết nở nơi nao?
Loài ta biết tính thế nào?
Nước-nôi khô ráo, sống sao phen này?
Lời nói phải mà hay đáo-để!
Ếch khôn-ngoan người dễ đã tầy.

Bình luận