Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Lừa Mang Hòm Sắc


Một con Lừa lưng mang hòm sắc,
Thấy người tôn đã chắc tôn ta.
Vênh-vang bộ mặt giở ra,
Chấp lễ chấp bái như là thần đây,
Có người kia lần này biết ý,
Bảo Lừa:
............. - Đừng nghĩ thế mà sai,
Hợm đâu có hợm lạ đời!
Ai tôn đâu chú, chú đòi lên cân.
Người lễ bái là cầu ông thánh,
Sự anh-linh uy-mãnh của ngài,
Quan mà dốt đặc vô-tài,
Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi.

 

Bình luận