Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Con Nhái Muốn To Bằng Con Bò


Con nhái nom thấy con bò,
Hình-dung đẹp-đẽ, mình to béo tròn.
Nhái bằng quả trứng tí-hon.
Lại toan cố sức bằng con bò vàng.
Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương;
Kêu: - Chị em đến xem tường cho ta.
Đã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng: - Còn kém. - Nhái đà phồng thêm;
Hỏi rằng: - Được chửa, chị em?
Bạn rằng: - Chưa được; Phồng thêm ít nhiều.
- Chị ơi! Còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: - Còn phải phồng nhiều. Kém xa!
Tức mình, chị nhái oắt ta,
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền.
Ở đời lắm kẻ thật điên,
Sức hèn lại muốn tranh tiên với người.
Dại thay những thói đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh.
Để cho cơ-nghiệp tan-tành.

Bình luận