Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Con Chim Phải Tên


Con chim nọ phải tên gần chết,
Than mấy câu giãi hết nổi niềm.
Nói ra thêm não thêm phiền:
Giết chim lại bởi lông chim lạ-lùng!
Trách nhân-loại lòng hung dạ độc,
Nhổ cánh này làm đốc tên kia,
Nhưng loài bất đức hợm chi,
Vụ này hẳn cũng có khi vào mình.
Xem trong đám sinh-linh đồng loại,
Cũng cánh này làm hại cành kia!

Bình luận