Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Các Thầy Lang


Thầy lang Lắc đến thăm người ốm,
Thầy Gật kia hàng xóm cũng sang.
Gật rằng:
............... - Bệnh cũng tầm-thường.
Lắc rằng:
.............. - Người ốm thiên-đường sắp lên.
Việc thang thuốc mỗi bên một trái,
Để người đau đến phải qua đời.
Lắc ta quả đã như lời,
Hai thầy vẫn tấc đến trời lên câu.
Bên rằng: Có sai đâu, đã bảo!
Bên rằng: Theo thuốc lão, can gì!

 

Bình luận