Thần, Người Và Đất Việt

Chương II: Các Hệ Thống Thần Linh Bản Địa Việt Cổ


Chúng ta dùng chữ bản địa ở đây để chỉ thuộc tính địa vực của các sự kiện xuất hiện trong khuôn khổ Việt cổ, ở lớp văn hoá thấp nhất của các thần tích ghi chép về sau, hay của vài dạng thờ cúng còn thấy ngày nay.

Bình luận