Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 836: Chịu chết (1)


Lý Tình khi nói ra chữ chém. Từ Thế Tích hơi có chút ít ngoài ý muốn, trầm ngâm nói: "Lý tướng quân. Khả Đôn tại thảo nguyên danh vọng rất cao. Năm đó cho dù Tây Lương vương, cũng từng được nàng ta ủng hộ qua, nểu chém nàng ta. có thể có phiền toái gì hay không?"'

Lý Tĩnh nói: "Chuyện nhất thời thì làm theo kiểu nhất thòỊ nàng ta thật có uy vọng, nhưng uy vọng tuyệt không phải là tiền vốn làm loạn! Nàng xác thực đã ủng hộ qua Tâv Lương vương, cho nên Tây Lương vương khó có thể hạ lệnh giết nàng, đã như vậy, cũng không cẩn phải hướng tới Tây Lương vương mà hòi".

Từ Thế Tích nhưcó điều suy nghĩ, thật lâu mới nói: "Nhưng Lv tướng quán kể từ đó. chi

sợ..."

Lý Tĩnh ngóng nhìn núi xa nói: "Không giết Khả Đôn, nàng ta khó tránh khòi sẽ trờ thành một Thiên Kim công chúa khác. Ta ý đã quyết, đền lúc đó Tây Lương vương nếu có trách cứ. ngươi cứ nói hắn hỏi ta là được rồi".

"Lý tướng quán là lo lắng vì Tây Lương vương, làm sao mà sẽ trách ngưỡi?" Từ Thế Tích trong lòng thầm nghĩ. Lý Tình cấp công Đột Quyết, ban đêm đánh lén Định Tương, truy địch hơn nghìn dặm, chi dùng ba nghin thiết ky đã đại phá mười vạn binh Đột Quyết, thủ đoạn bực này, quả thực là kinh thiên động địa. Lý Tĩnh cam nguyện gánh, chịu tiếng xấu chém giết Tùy thất tông thân cũng là vì Tiêu BÓ Y trảm thảo trà căn. thật là suy nghĩ vì Tiêu Bố Y, quốc gia có hạng tướng này, là may mắn của Tây Lương vương.

"Khi nào chém đầu?" Từ Thế Tích hỏi. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

'"Buổi trua ngày mai!" Lý Tình đáp.

Thấy Lý Tĩnh tâm ý đã quyết. Từ Thế Tích không cần phải nhiều lời nữa, phán phó nói: "Lý tướng quân có lệnh, đem Khả Đôn buổi trua ngày mai chém đầu".

Chém đẩu buổi trua có một có nói, đó chính là mượn dương khí buổi trua hòa tan oán khí của người ta sau khi chết, để tránh người sau khi giết bị oan quỷ quần thân.

Lý Tình tọa trấn Đột Quyết Nha trướng, ngóng nhìn về phía Thiết sơn. thật làu không nói

gì-

Từ Thế Tích sau khi xử lv xong chuyện ờ Đột Quyết, xốc mành trướng lên đi tới. ngồi xuống đổi diện Lý Tình.

Đảy là lần đẩu tiên hai ngưỡi họp tác về phương diện quán sự. Họp tác không một chút sơ hờ.

Hai ngưỡi liên thủ. cho Đột Quyết một lẩn đả kích cực kỳ đau đớn thê thảm nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Sau lằn đả kích này. Đột Quyết ít nhất trong mười năm không thể nghĩ đến chuyện xuôi nam. Mà hai người lại càng không chuẩn bị cho Đột Quyá cơ hội một lẩn mười năm nữa.

Nhưng trước mắt hiển nhiên không cằn phải gấp gáp đem Đột Quyết chém tận giết tuyệt. Mục tiêu của bọn họ vẫn là Lý Đường!

Kế hoạch từ mấy năm trước đã chế định. Có lẽ chi tiết có biến đổi. nhưng quyết tâm thì chưa bao giờ sửa đồi.

Từ Thế Tích năm đó đại kế định thiên hạ, khuyên Tiêu Bố Y chiếm lình Kinh Tương, mưu đồ Quan Trung. Lý Tĩnh càng đại mạnh phách, muốn trước đánh Đột Quyết, lại xuôi nam tiến công Quan Trung.

Cho tới hiện tại binh bức Lam Quan, Lý Tĩnh mượn vùng Sơn Tây đại phá Đột Quyết, quân Tây Lương đã diệt trừ một hậu hoạn lớn nhất, toàn lực công Quan Trang khi thời cơ đã đến.

Hai người đều như là cao thủ đánh cờ bình tĩnh tự nhiên, trước khi quyết chiến ngược lại tám tình như mặt nước.

"Hiệt Lợi chi sợ không thể nghĩ được, khi hắn mưu đồ Trung Nguyên, chúng ta đã muốn giết tới hang ổ của hắn" Từ Thế Tích mim cười nói.

Lý Tình nói: '"601 vì chưa bao giờ có người đánh qua. cho nên hắn sẽ cho rẳng sẽ không phát sinh. Bời vì hắn không thể tưởng được, chúng ta càng phái ra tay".

"Nếu không có Lý tướng quân, cũng sẽ không có cuộc chiến hôm nay" Từ Thế Tích khám phục nói: "Mắv trăm năm qua. Đột Quyết một mực đều là đại họa trong lòng Trung Nguyên, mượn hung hãn dũng mãnh, chiến mã như bào táp khinh thị Trung Nguyên. mà rắt nhiều người Trung Nguyên, cũng thật cảm thấy khó có thể chiến thắng bọn họ. Lúc này đâv mồi lẩn thay đổi triều đại. vẫn hy vọng mượn Đột Quyết kiến quốc, lại cuối cùng bị quản chế bời Đột Quyết".

"Nếu nói là trước đây. Đột Quyểt đích xác còn rắt cưỡng đại. nhưng Tùy đế tại vị. thật ra đã dùng thủ đoạn phàn hóa lực lượng Đột Quyết. vi Dương Quảng đánh ra một căn cơ vô cùng tốt. Hơn mười năm qua. quyền lợi thảo nguyên giao tiếp nhiều lần. nhân tâm không đồng đều là nhược điểm lớn nhất của Đột Quyết, Dương Quảng nếu có thể đem tâm tư đánh Liêu Đông đặt ỡ Đột Quyết. Đột Quyết nói không chừng đã bị diệt vong" Lý Tình cảm khái nói: "Hơn ba mươi năm trước, khi Trường Tôn Thịnh nhiều lằn xuất kỳ mưu, đại loạn Đột Quyết. ta trong lòng còn có kính ngưỡng, hy vọng một ngày kia có thể như hắn. vì nước dốc sức. Dựa vào ta lúc ấy chứng kiến, Đại Tùy nếu là phương pháp thòa đáng, muốn diệt Đột Quyết, chi cần mười năm. Không ngờ... hơn ba mươi năm..

Lý Tĩnh sau khi đại thắng không có mừng rờ. ngược lại thở dài. thần sắc buồn bà. Từ Thế Tích thắv vậy, trong lòng không biết là tư vị gì.

Quyết tám đánh Đột Quyểt từ rất sớm trước kia đã có.

Đẩu tiên phải có tin tường, mới có thể thực hiện hành động.

Lý Tĩnh, Từ Thế Tích một nhát đắc thủ, nhìn như nhanh chóng, nhưng đã lên kế hoạch từ mẩy năm trước, lúc này mới chờ đền cơ hội hòm nay. Tiêu BÓ Y mà tặc lặp nghiệp, buôn bán ngựa thiên hạ. cho tới hiện tại chiền mà Trung Nguyên mặc dù vẫn so sánh không được với Đột Quyết. nhưng mà cũng kém không xa, ky binh không kém. Lý Tình, Từ Thế Tích mới có lòng tin khiêu chiền Đột Quyết.

Từ lúc Lý Tình binh xuất Tinh Hình Quan. Từ Thế Tích đã dẫn kỵ binh đi về phía bắc.

vặn sức chờ phát động. Lý Tĩnh tại Mông Sơn khu trục Đột Quyết. Từ Thế Tích đã đồng thòi xuất binh Tinh Hinh Quan, chuần bị thuận Thái Hành đi về phía bắc, binh ra Nhạn Môn, tập kích bất ngờ Đột Quyềt Nha trướng. Tiêu Bố Y không chế chung đại cuộc, lui ra phía sau màn giã ý cùng Đột Quyểt nghị hòa. Trương Lượng xả thân đi ứng phó, ngăn chặn Đột Quyết. Lý Tình mũi nhọn đợi hiển lộ, Từ Thế Tích nhìn chẳm chẳm. Nhưng lúc này Hiệt Lợi, còn đang ảo tưởng tọa sơn quan hổ đấu. ứng đối như thả làm sao có thể thắng?

Trầm mặc thật lâu, Từ Thế Tích lúc này mới nhớ tới cái gì, "Quên nói cùng Lý tướng quán một việc, phía Tô Định Phương có tin tức".

"Bắt được Hiệt Lợi sao?" Lý Tình hòi.

Từ Thế Tích lắc đầu. "Tô tướng quán phục binh Thẩn Quan, khi ky binh Đột Quyét vượt qua quan thì xuất kích, chém mấy ngàn quán Đột Quyết, bắt được Sĩ Cân Thồ Như Hột Đặc Mục Nghĩ. Sĩ Cân Hộc Tiết Phồ Lạt Ba, cũng bắt được không ít quý tộc Đột Quyết. nhưng lại thiếu cha con Hiệt Lợi. Tô tướng quán hòi đám người Đặc Mục Nhĩ. ở trong hồn loạn, không người nào biết bọn họ ỡ đâữ' Rồi lại oán hận nói: "Hiệt Lợi cũng coi như giảo hoạt, nhưvậy cùng bắt không được hắn".

Lý Tĩnh nói: "Nguỡi tuy chưa chết, nhưng thế lực đã chết, đã nhưvậy. bắt hay khôngbắt được được hắn thì cùng không ảnh hường đến đại cuộc. Thể Tích, ngươi không cần quá đem việc này để ỡ trong lòng. Đại phá Đột Quyét Nha trướng, mục đích đã được, về phẩn có bắt được Hiệt Lợi hay không, vốn chính là chuyện khó có thể mong muốn, lãnh binh... nhớ kỹ không cằn phải có lòng tham".

Từ Thế Tích được Lý Tình an ủi, trong lòng cũng hơi binh ổn. lại nói: "Lý tướng quán nói không sai. Hiệt Lợi cho dù không chết, trong thòi gian ngắn cũng không thể gãv sóng gió. chúng ta công Hà Đông phía sau đã không có gì phảilo".

Lý Tĩnh trầm ngâm thật làu. rốt cuộc gặt đầu nói: "Ngoại trừ u châu ra, chinh chiến Hà Đông tạm thòi không có cái gì khác quấy nhiễu".

Hai người trầm mặc xuống, mặc dù tại thảo nguyên, cũng đã tâm tư xoay chuyển, nghĩ đến sắp tiến hành đại chiến Hà Đòng. Từ Thế Tích mới vừa mờ miệng thương nghị chiến cuộc Hà Đông, có binh sĩ tiến vào trướng, thắp giọng nói: "Lý tướng quân. Khá Đôn nói muốn gặp người!"

Từ Thế Tích nhíu mày nhìn về phía Lý Tình, không biết Khả Đôn có lời gì muốn nói với Lý Tình.

Lý Tĩnh hơi chút trầm ngâm, gặt đầu nói: "Được". Hắn đứng dặv đi gặp Khả Đòn. Từ Thế Tích thẳm nghĩ Khả Đôn tim Lý Tình làm cái gi; chẳng lè là cẩu xin tha thứ? Không muốn nghĩ nhiều, khi một mình yên tình, nhịn không được nhìn về phía đòng bắc xa xa, chi suy nghĩ, Bùi tiểu thư. hiện tại đến tột cùng là như thế nào. nàng có thể sống qua cửa ải lằn này hay không?

Lý Tình ngồi xuống trước mặt Khả Đòn, thẩn sắc như thường.

Khả Đôn đã có chút tiều tụy, nàng cưỡng thịnh đến mấy thì cũng chi là một phụ nữ. Lực tận bị bắt. nàng đă vì chấp nhắt quật cường của chính mình mà đã tiêu hao hết một phần khí lực cuối cùng, sự ung dung đẹp đè cao quy năm đó đă biến thành sự thất vọng không chịu nồi, mái tóc mây năm đó đã biến tóc bạc, Khả Đôn năm đó tại thảo nguyên hò phong hoán vũ, trước mắt thoạt nhìn, chi là một bà lào tóc trắng xóa.

Nàng nhìn sang Lý Tình, Lý Tình cũng nhìn sang nàng, một người ánh mắt bi thương bắt đắc đĩ, một người ánh mắt như giếng nước cồ.

Phá vờ trầm mặc, Lý Tĩnh nói: "Ngươi bảo ta tới. ta đã tới rồi, trưỡc khi chết có việc gì sao?"

Khả Đôn khi nghe được ba chữ trước khi chết, khóe miệng run rẩy, giống như hoàng hôn mặt trời lặn làm cho người ta mệt mỏi.

"Tanhớđược... trước kia... chúngta đã từng có nói chuyện qua với nhau nhưvậy"Khả Đôn chậm rãi nói. Nàng thanh âm trầm trầm, uy nghiêm vẫn còn tồn lại.

Lý Tình chi trả lỡi một chữ. "Đúng!"

Bọn họ xác thực từng mặt đổi mặt nói chuyện với nhau, khi đó Lý Tĩnh chuyển chiến ngàn dặm. khuấy đảo thảo nguyên long trời lờ đất. Khả Đôn lợi dụng cồ thanh thế này, cùng A Sử Na đi Đột Quyết Nha trướng, bức Thùy Tất Khả Hãn quay lại. Một lẩn gặp mặt đó, có thề nói là hợp tác. Lúc này đây Lý Tĩnh vẫn là chinh chiến ngàn dặm. nhưng hai người đã thành đối thù. cái này càng giống như là vặn mệnh châm chọc.

Khả Đôn nói: "Ta và ngươi thật ra đồng bệnh tương liên, ngươi từng buồn bực bất đắc chí, ta tại thảo nguyên mấv chục năm. tuy là Khả Đôn. nhưng cùng hàng hóa cũng không có gì khác nhau".

LÝ Tĩnh trầm giọng nói: "Cũng giống như thế".

Khả Đôn lại nói: "Ta khi chưa gả chồng, đã nghe nói Lý Tình là đường đường nam nhi. khi đó đối với ngươi trong lòng có kính ngưỡng. Đáng tiếc là. con người nhàn duyên của chính mình khó có thể làm chủ. ta cũng vậy. Ta cả đời không có tình cảm nam nữ, ngươi lại cả đời vì tình cảm nam nữ làm cho mệt mỗi".

Lý Tĩnh mặt vẫn trầm như nước, nhưng trong mắt đã có sự cảm thán. "Ngươi nói không sai".

"Ta đâv cả đời. nếu như miễn cưỡng nói yêu, chi có thể nói yêu một người, ngươi cũng đã biết là ai?" Khả Đôn hỏi. Nàng thần sắc trần định, giống như cùng bẳng hữu mật đàm. mà không giống nhưrất nhanh sẽ bị Lý Tình giết chết.

Lý Tình lắc đầu nói: ""Không biết".

"Ngươi thông minh như vậy, có thể đoán ra" Khả Đôn ki" vọng hòi.

Lý Tình thản nhiên nói: "Ta khôngthông minh, ta đoán không ra!"

Khả Đôn thần sắc ảm đạm, đôi mắt như lửa. "Ta cuộc đỡi này chi chịu ân tình của một người, đó chính là Thánh. Thượng. Ta cuộc đời này cùng chi có vêu một người, cùng là Thánh Thượng!"

Lý Tình nửa phẩn kinh ngạc cũng không có, như sớm đã biết đáp án như vậy. "Thi sao? Yêu một người cũng không phải là lý do để ngươi làm việc nghịch thiên!"

Bình luận