Binh Pháp Tôn Tử

Phụ Lục


Thắng chiến kế gồm có: 1-Man thiên quá hải (dối trời qua biển) 2-Vi Ngụy cứu Triệu (vây Ngụy cứu Triệu) 3-Tá đao sát nhân (mượn dao giết người) 4-Dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt) 5-Tấn hỏa đả cướp (nhân cháy nhà đánh cướp) 6-Thanh ngôn kích tây (nói thẳng là đánh phía tây) Địch chiến kế gồm có: 1 -Vô trung sinh hữu (trong không sinh có) 2- Ám độ Trần Thương (lén đi qua Trần Thương – ghi chú người đọc: nay ở tỉnh Thiểm Tây) 3- Cách ngạn quan hỏa (cách bờ xem lửa) 4 – Lý đại đào cương (mận chết thay đào) 5-Thuận thủ khiên dương (thuận tay bắt dê) 6-… đây thiếu một kế Công chiến kế gồm có: 1- Đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn) 2-Tả thi hoàn hồn (mượn xác trả hồn) 3-Điệu hổ ly sơn (bắt hổ lìa núi) 4 -Dục cầm cố túng (muốn bắt thì thả) 5 -Phao chuyên dẫn ngọc (ném gạch đưa ngọc đến) 6- Cầm tặc cầm vương (bắt giặc bắt vua) Hỗn chiến kế gồm có: 1-Phú để trừu tân (rủi củi dưới đáy nồi) 2- Hỗn thủy mô ngư (đục nước mò cá) 3- Kim thiền thoát xác (ve vàng lột xác) 4-Quan môn trúc tặc (đóng cửa bắt giặc) 5 -Viễn giao cận công (xa thì chơi, gần thì đánh) 6- Giả đạo phạt Quắc (mượn đường đánh Quắc) Tịch chiến kế gồm có: 1 -Du lương hoán trụ (trộm rường thay cột) 2 -Chỉ tang mạ hoè (chỉ cây dâu mắng cây hoè) 3 -Giả si bất điên (giả ngu không điên) 4-Thượng ốc trừu thê (lên nhà rút thang) 5-Thụ thượng khai hoa (trên cây hoa nở) 6-Phản khách vi chủ (đổi khách làm chủ) Bại chiến kế gồm có: 1-Mỹ nhân kế 2-Không thành kế 3- Phản gián kế 4-Khổ nhục kế 5-Liên hoàn kế 6-Tẩu vi thượng. Đó là 36 kế của người Trung Hoa.

Bình luận