100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

66. Việc Cai Trị Trong Nước Nên Thế Nào


Vua nước Tề là Cảnh Công một hôm hỏi Khổng Tử:

- Việc cai trị trong nước nên như thế nào?

Ông Khổng đáp:

- Nguồn gốc việc cai trị trong nước là phải làm sáng tỏ luân thường đạo lí" Ở trong triều, vua giữ trọn đạo làm vua, tôi giữ trọm đạo làm tôi; ở trong gia đình, cha giữ trọn đạo làm cha, con giữ trọn đạo làm con; vua tôi, cha con đều giữ trọn đạo của mình thì việc cai trị trong nước mới hay được.

Vua Cảnh Công cho là phải, vì nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, thì giữ sao được kỉ cương, quốc gia tất phải diệt vong.

Thiết nghĩ cái nghĩa chính danh đời nào cũng là cần thiết.

Bình luận