100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

46. Tự Sát Để Khuyên Con


Vương Lăng là người đất Bái, vừa có tài thao lược, vừa nổi tiếng là người con hiếu thảo đối với mẹ.

Ngay từ lúc còn hàn vi, Lưu Bang, tức Bái Công, người sau này là Hán Cao Tổ, vua đầu tiên của nhà Tây Hán, đã rất quý Vương Lăng và coi như một bậc đàn anh.

Sau khi nhà Tần bị tiêu diệt, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh giành quyền thế. Vương Lăng đem quân bản bộ đi theo Lưu Bang.

Hạng Vũ liền bắt giam mẹ Vương Lăng và yêu cầu bà khuyên con bỏ Lưu Bang mà về với Hạng Vũ.

Khi sứ giả đến nói với bà mẹ Vương Lăng ý ấy, bà nói:

- Hãy về nói với con tôi là một lòng theo Hán Vương, đừng vì già này mà sinh nhị tâm.

Dứt lời, bà cầm gươm tự sát để Vương Lăng khỏi vì mẹ mà bỏ Lưu Bang.

Cái chết của bà được lịch sử muôn đời ca ngợi.

Bình luận