100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

35. Trọng Sách


Khi Alếchxăng chiếm được thành Gada, kinh đô nước Xi Ri lúc bấy giờ, tướng sĩ thấy trong số châu báu ở trong kho, có một cái tráp rất quý.

Tướng sĩ đem đến trình nhà vua. Alếchxăng cũng trầm trồ khen ngợi và hỏi quần thần :

- Ta nên đựng gì trong cái tráp này cho thực xứng đáng ?

Mọi người đều tâu mỗi người một ý.

Sau cùng Alếchxăng nói :

- Theo ý trẫm, chỉ có một thứ đáng đựng trong tráp ấy. Đó là quyển Iliát, vì quyển này đã giúp cho trẫm và toàn quân bách chiến bách thắng.

Bình luận