Cinque Terre

7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball

Tác giả : Akira Toriyama
Thể Loại : Truyện Tranh
Lượt xem : 5532
Tải Truyện Tranh Đọc Online

Danh sách chương


 • Chap 1

 • Chap 2

 • Chap 3

 • Chap 4

 • Chap 5

 • Chap 6

 • Chap 7

 • Chap 8

 • Chap 9

 • Chap 10

 • Chap 11

 • Chap 12

 • Chap 13

 • Chap 14

 • Chap 15

 • Chap 16

 • Chap 17

 • Chap 18

 • Chap 19

 • Chap 20

 • Chap 21

 • Chap 22

 • Chap 23

 • Chap 24

 • Chap 25

 • Chap 26

 • Chap 27

 • Chap 28

 • Chap 29

 • Chap 30

 • Chap 31

 • Chap 32

 • Chap 33

 • Chap 34

 • Chap 35

 • Chap 36

 • Chap 37

 • Chap 38

 • Chap 39

 • Chap 40

 • Chap 41

 • Chap 42

 • Chap 43

 • Chap 44

 • Chap 45

 • Chap 46

 • Chap 47

 • Chap 48

 • Chap 49

 • Chap 50

 • Chap 51

 • Chap 52

 • Chap 53

 • Chap 54

 • Chap 55

 • Chap 56

 • Chap 57

 • Chap 58

 • Chap 59

 • Chap 60

 • Chap 61

 • Chap 62

 • Chap 63

 • Chap 64

 • Chap 65

 • Chap 66

 • Chap 67

 • Chap 68

 • Chap 69

 • Chap 70

 • Chap 71

 • Chap 72

 • Chap 73

 • Chap 74

 • Chap 75

 • Chap 76

 • Chap 77

 • Chap 78

 • Chap 79

 • Chap 80

 • Chap 81

 • Chap 82

 • Chap 83

 • Chap 84

 • Chap 85

 • Chap 86

 • Chap 87

 • Chap 88

 • Chap 89

 • Chap 90

 • Chap 91

 • Chap 92

 • Chap 93

 • Chap 94

 • Chap 95

 • Chap 96

 • Chap 97

 • Chap 98

 • Chap 99

 • Chap 100

 • Chap 101

 • Chap 102

 • Chap 103

 • Chap 104

 • Chap 105

 • Chap 106

 • Chap 107

 • Chap 108

 • Chap 109

 • Chap 110

 • Chap 111

 • Chap 112

 • Chap 113

 • Chap 114

 • Chap 115

 • Chap 116

 • Chap 117

 • Chap 118

 • Chap 119

 • Chap 120

 • Chap 121

 • Chap 122

 • Chap 123

 • Chap 124

 • Chap 125

 • Chap 126

 • Chap 127

 • Chap 128

 • Chap 129

 • Chap 130

 • Chap 131

 • Chap 132

 • Chap 133

 • Chap 134

 • Chap 135

 • Chap 136

 • Chap 137

 • Chap 138

 • Chap 139

 • Chap 140

 • Chap 141

 • Chap 142

 • Chap 143

 • Chap 144

 • Chap 145

 • Chap 146

 • Chap 147

 • Chap 148

 • Chap 149

 • Chap 150

 • Chap 151

 • Chap 152

 • Chap 153

 • Chap 154

 • Chap 155

 • Chap 156

 • Chap 157

 • Chap 158

 • Chap 159

 • Chap 160

 • Chap 161

 • Chap 162

 • Chap 163

 • Chap 164

 • Chap 165

 • Chap 166

 • Chap 167

 • Chap 168

 • Chap 169

 • Chap 170

 • Chap 171

 • Chap 172

 • Chap 173

 • Chap 174

 • Chap 175

 • Chap 176

 • Chap 177

 • Chap 178

 • Chap 179

 • Chap 180

 • Chap 181

 • Chap 182

 • Chap 183

 • Chap 184

 • Chap 185

 • Chap 186

 • Chap 187

 • Chap 188

 • Chap 189

 • Chap 190

 • Chap 191

 • Chap 192

 • Chap 193

 • Chap 194

 • Chap 195

 • Chap 196

 • Chap 197

 • Chap 198

 • Chap 199

 • Chap 200

 • Chap 201

 • Chap 202

 • Chap 203

 • Chap 204

 • Chap 205

 • Chap 206

 • Chap 207

 • Chap 208

 • Chap 209

 • Chap 210

 • Chap 211

 • Chap 212

 • Chap 213

 • Chap 214

 • Chap 215

 • Chap 216

 • Chap 217

 • Chap 218

 • Chap 219

 • Chap 220

 • Chap 221

 • Chap 222

 • Chap 223

 • Chap 224

 • Chap 225

 • Chap 226

 • Chap 227

 • Chap 228

 • Chap 229

 • Chap 230

 • Chap 231

 • Chap 232

 • Chap 233

 • Chap 234

 • Chap 235

 • Chap 236

 • Chap 237

 • Chap 238

 • Chap 239

 • Chap 240

 • Chap 241

 • Chap 242

 • Chap 243

 • Chap 244

 • Chap 245

 • Chap 246

 • Chap 247

 • Chap 248

 • Chap 249

 • Chap 250

 • Chap 251

 • Chap 252

 • Chap 253

 • Chap 254

 • Chap 255

 • Chap 256

 • Chap 257

 • Chap 258

 • Chap 259

 • Chap 260

 • Chap 261

 • Chap 262

 • Chap 263

 • Chap 264

 • Chap 265

 • Chap 266

 • Chap 267

 • Chap 268

 • Chap 269

 • Chap 270

 • Chap 271

 • Chap 272

 • Chap 273

 • Chap 274

 • Chap 275

 • Chap 276

 • Chap 277

 • Chap 278

 • Chap 279

 • Chap 280

 • Chap 281

 • Chap 282

 • Chap 283

 • Chap 284

 • Chap 285

 • Chap 286

 • Chap 287

 • Chap 288

 • Chap 289

 • Chap 290

 • Chap 291

 • Chap 292

 • Chap 293

 • Chap 294

 • Chap 295

 • Chap 296

 • Chap 297

 • Chap 298

 • Chap 299

 • Chap 300

 • Chap 301

 • Chap 302

 • Chap 303

 • Chap 304

 • Chap 305

 • Chap 306

 • Chap 307

 • Chap 308

 • Chap 309

 • Chap 310

 • Chap 311

 • Chap 312

 • Chap 313

 • Chap 314

 • Chap 315

 • Chap 316

 • Chap 317

 • Chap 318

 • Chap 319

 • Chap 320

 • Chap 321

 • Chap 322

 • Chap 323

 • Chap 324

 • Chap 325

 • Chap 326

 • Chap 327

 • Chap 328

 • Chap 329

 • Chap 330

 • Chap 331

 • Chap 332

 • Chap 333

 • Chap 334

 • Chap 335

 • Chap 336

 • Chap 337

 • Chap 338

 • Chap 339

 • Chap 340

 • Chap 341

 • Chap 342

 • Chap 343

 • Chap 344

 • Chap 345

 • Chap 346

 • Chap 347

 • Chap 348

 • Chap 349

 • Chap 350

 • Chap 351

 • Chap 352

 • Chap 353

 • Chap 354

 • Chap 355

 • Chap 356

 • Chap 357

 • Chap 358

 • Chap 359

 • Chap 360

 • Chap 361

 • Chap 362

 • Chap 363

 • Chap 364

 • Chap 365

 • Chap 366

 • Chap 367

 • Chap 368

 • Chap 369

 • Chap 370

 • Chap 371

 • Chap 372

 • Chap 373

 • Chap 374

 • Chap 375

 • Chap 376

 • Chap 377

 • Chap 378

 • Chap 379

 • Chap 380

 • Chap 381

 • Chap 382

 • Chap 383

 • Chap 384

 • Chap 385

 • Chap 386

 • Chap 387

 • Chap 388

 • Chap 389

 • Chap 390

 • Chap 391

 • Chap 392

 • Chap 393

 • Chap 394

 • Chap 395

 • Chap 396

 • Chap 397

 • Chap 398

 • Chap 399

 • Chap 400

 • Chap 401

 • Chap 402

 • Chap 403

 • Chap 404

 • Chap 405

 • Chap 406

 • Chap 407

 • Chap 408

 • Chap 409

 • Chap 410

 • Chap 411

 • Chap 412

 • Chap 413

 • Chap 414

 • Chap 415

 • Chap 416

 • Chap 417

 • Chap 418

 • Chap 419

 • Chap 420

 • Chap 421

 • Chap 422

 • Chap 423

 • Chap 424

 • Chap 425

 • Chap 426

 • Chap 427

 • Chap 428

 • Chap 429

 • Chap 430

 • Chap 431

 • Chap 432

 • Chap 433

 • Chap 434

 • Chap 435

 • Chap 436

 • Chap 437

 • Chap 438

 • Chap 439

 • Chap 440

 • Chap 441

 • Chap 442

 • Chap 443

 • Chap 444

 • Chap 445

 • Chap 446

 • Chap 447

 • Chap 448

 • Chap 449

 • Chap 450

 • Chap 451

 • Chap 452

 • Chap 453

 • Chap 454

 • Chap 455

 • Chap 456

 • Chap 457

 • Chap 458

 • Chap 459

 • Chap 460

 • Chap 461

 • Chap 462

 • Chap 463

 • Chap 464

 • Chap 465

 • Chap 466

 • Chap 467

 • Chap 468

 • Chap 469

 • Chap 470

 • Chap 471

 • Chap 472

 • Chap 473

 • Chap 474

 • Chap 475

 • Chap 476

 • Chap 477

 • Chap 478

 • Chap 479

 • Chap 480

 • Chap 480

 • Chap 481

 • Chap 482

 • Chap 483

 • Chap 484

 • Chap 485

 • Chap 486

 • Chap 487

 • Chap 488

 • Chap 489

 • Chap 490

 • Chap 491

 • Chap 492

 • Chap 493

 • Chap 494

 • Chap 495

 • Chap 496

 • Chap 497

 • Chap 498

 • Chap 499

 • Chap 500

 • Chap 501

 • Chap 502

 • Chap 503

 • Chap 504

 • Chap 505

 • Chap 506

 • Chap 507

 • Chap 508

 • Chap 509

 • Chap 510

 • Chap 511

 • Chap 512

 • Chap 513

 • Chap 514

 • Chap 515

 • Chap 516

 • Chap 517

 • Chap 518

 • Chap 519

 • Chap 520

 •  Dragon Ball bản đẹp (Trọn Bộ 42 Tập)

  Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Họ trải qua những khó khăn và học hỏi các chiêu thức võ thuật đặc biệt để tham gia thi đấu trong đại hội võ thuật thế giới được tổ chức hằng năm. Ngoài các sự kiện đại hội võ thuật, Guku và các bạn còn phải đối phó với các thế lực độc ác như Đại vương Pilaf, Quân đoàn khăn đỏ của Độc nhãn tướng quân, Đại ma vương Pocollo và những đứa con của hắn. Rồi họ đi đến Namek, gặp rồng thần của Namek; chạm trán rô bô sát thủ, Fide và sau đó là Xên bọ hung, Ma bư…

  Tâm điểm của câu chuyện Bảy viên ngọc rồng nói về triết lí của “tình bạn, sự chiến đấu và chiến thắng vẻ vang”. Trong tiếng Nhật là “Weekly Shōnen Jump”. Như một loạt các sự kiện xảy ra trong bộ truyện, lòng tốt và những hoạt động hướng về sự hòa bình của nhân loại. Các nhân vật chính tiến triển theo một quỹ đạo của sự chiến đấu, chiến thắng, chết đi và học được những bài học quan trọng trong cuộc sống để rồi tiếp tục chiến đấu. Cùng với sự tiến triển của bộ truyện, những anh hùng tiếp tục đạt được những tiến bộ võ thuật.

  Đang cập nhật..........


  Bấm Chọn Tập Để Tải

  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 1
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 2
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 3
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 4
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 5
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 6
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 7
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 8
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 9
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 10
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 11
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 12
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 13
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 14
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 15
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 16
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 17
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 18
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 19
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 20
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 21
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 22
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 23
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 24
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 25
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 26
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 27
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 28
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 29
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 30
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 31
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 32
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 33
  7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball - PDF : Tập 34
  Bình luận